8/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § (2) bekezdése vonatkozásában a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:

1. felszámolási nemperes ügy,

2. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás,

3. fellebbezett felszámolási nemperes ügy,

4. felszámolási nemperes ügyben fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás,

5. csődeljárási nemperes ügy,

6. csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás,

7. fellebbezett csődeljárási nemperes ügy,

8. csődeljárási nemperes ügyben fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás,

9. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye,

10. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye,

11. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye,

12. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye,

13. bíróság kijelölése,

14. felülvizsgálati ügy,

15. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügy,

16. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult fellebbezett ügy,

17. vagyonrendezési nemperes ügy, ideértve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 58. § (5) bekezdése szerinti ügyeket is,

18. fellebbezett vagyonrendezési nemperes ügy,

19. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt,

20. jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy,

21. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügyben kifogás,

22. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügyben fellebbezett kifogás,

23. jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő fellebbezett nemperes ügy,

24. az Európai Unió más tagállamában indított fizetésképtelenségi főeljárás magyarországi közzétételével, magyarországi közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyeztetésének elrendelésével, valamint a külföldi fizetésképtelenségi szakértő belföldi kötelezettségvállalásával összefüggő nemperes ügy,

25. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás,

26. vagyonrendezési nemperes ügyben fellebbezett kifogás,

27. reorganizációs nemperes ügy,

28. fellebbezett reorganizációs nemperes ügy,

29. reorganizációs nemperes ügyben kifogás,

30. reorganizációs nemperes ügyben fellebbezett kifogás."

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 62. §-a a következő 31-34. ponttal egészül ki:

"31. szerkezetátalakítási nemperes ügy,

32. fellebbezett szerkezetátalakítási nemperes ügy,

33. szerkezetátalakítási nemperes eljárásban az érintett hitelezők osztályba sorolásának felülvizsgálata,

34. szerkezetátalakítási nemperes eljárásban fellebbezett határozat az érintett hitelezők osztályba sorolásáról."

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter