91/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kiemelt várólista csökkentési program (a továbbiakban: Kiemelt várólista csökkentési program) célja, hogy a betegek igényeinek minőségi kiszolgálása mellett biztosítsa a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a koronavírus-világjárvány elleni védekezés miatt elhalasztott ellátások pótlásával a várólisták mielőbbi csökkentését, ami az egészségügyi ellátórendszer járványügyi feladatainak csökkenésével egyre fokozottabb mértékben kell, hogy teljesüljön. A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását - ide nem értve a 4/D-4/E. §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket - az 5. számú melléklet szerinti várólista csökkentés előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével."

(2) Az R. 26/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatók, ha a szolgáltató által a 2022. márciustól decemberig tartó időszakban havonta elvégzett és a NEAK részére 1-es térítési kategóriával jelentett - a Kiemelt várólista csökkentési programban érintett listákhoz tartozó - műtéteinek esetszáma eléri a 2019. márciustól decemberig tartó időszakban időarányosan elvégzett, 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt műtéti esetszámainak 10/12 részét. (6) A szolgáltató az (1)-(4) bekezdés szerinti elszámolásra a Kiemelt várólista csökkentési programban 2022. december 31-éig, az érintett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén, a Kiemelt várólista csökkentési program végrehajtása során a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig jogosult."

(3) Az R. 26/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Kiemelt várólista csökkentési program 26/B. § (4) bekezdése szerinti teljesítését szakmai szempontból a szakmailag érintett országos gyógyintézet ellenőrizheti."

2. § Az R. 29/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kiemelt várólista csökkentési programot 2022. december 31-ig kell teljesíteni."

2. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy leveszi az elmaradt ellátás időpontjától számított 3. napot követő napon az intézményi várólistáról, és a levételről egyidejűleg tájékoztatja a beteget. A tájékoztató tartalmazza az igazolási kérelem benyújtására való felhívást is. Ha a beteg az elmaradt ellátás időpontjától számított 3 napon belül bemutatja az egészségügyi szolgáltató felé a meg nem jelenés okát egyértelműen alátámasztó igazolást, akkor 7 napon belül új időpontot jelöl ki számára. Ha a műtéti indikáció továbbra is fennáll, kezelőorvosa ismételten az intézményi előjegyzési, illetve várólistára veheti. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvosszakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról."

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére