9/2022. (II. 21.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2008. EüM rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 25-i (EU) 2021/2183 felhatalmazáson alapuló határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § (1) A 4/2008. EüM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 4/2008. EüM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 4/2008. EüM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 4/2008. EüM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 4/2008. EüM rendelet 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 25-i (EU) 2021/2183 felhatalmazáson alapuló határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM rendelet 1. számú melléklet A)-D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben

B) A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban

1. Aneszteziológia és Általános sebészet

2. Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat

3. Belgyógyászat és Szemészet

4. Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő- és gyermekgyógyászat

5. Tüdőgyógyászat és Urológia

6. Ortopédia és Patológia

7. Neurológia és Pszichiátria

8. Radiológia és Sugárterápia

9. Plasztikai sebészet és Klinikai biológia

10. Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia

11. Immunológia és Mellkassebészet

12. Gyermeksebészet és Érsebészet

13. Kardiológia és Gasztroenterológia

14. Reumatológia és Általános hematológia

15. Endokrinológia és Fizioterápia

16. Neuropszichiátria és Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

17. Radiológia és Gyermekpszichiátria

18. Geriátria és Nefrológia

19. Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan

20. Farmakológia és Foglalkozás-orvostan

21. Allergológia és Nukleáris medicina

22. Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia

23. Sztomatológia és Bőrgyógyászat

24. Nemi betegségek és Trópusi betegségek

25. Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan

26. Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)

27. Orvosi onkológia és Orvosi genetika

28. Szívsebészet

D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

2. melléklet a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM rendelet 2. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

3. melléklet a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM rendelet 3. számú melléklet A) és B) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A) A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok

B) A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

1. Szájsebészet

2. Fogszabályozástan

4. melléklet a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM rendelet 4. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

5. melléklet a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM rendelet 5. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

Tartalomjegyzék