131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § (1) A családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról szóló 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 9. § (2) bekezdés c) pontját, 14. § (6) bekezdését, 15. § (9) bekezdését és 19. § (4) bekezdését a Módr5. 1. alcíme hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra és megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

(2) Azon igénylő, akinek esetében a Módr5. hatálybalépését megelőző napon hatályos 14. § (6) bekezdésében és 19. § (4) bekezdésében foglalt határidő a Módr5. 1. alcíme hatálybalépésekor már letelt, vagy abból kevesebb, mint 60 nap van hátra, a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmét a Módr5. 1. alcíme hatálybalépésének napjától számított 180 napon belül benyújthatja."

2. § Az R1.

a) 2. § (2) bekezdésében az "az igénylőével" szövegrész helyébe a "legalább az egyik igénylőével" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. § (6) bekezdésében, 15. § (9) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében a "60" szövegrész helyébe a "180" szöveg

lép.

2. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti, a támogatási kérelem elbírálására nyitva álló határidő egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható."

4. § Az R2. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § (1) A családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról szóló 131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4. § (6) bekezdés a) pontját, 10. § (1a) bekezdését, valamint 13. § (1) és (2) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) A Kincstár a 8. § (1) bekezdése szerinti véghatáridő előtt benyújtott, és ezen határidő után a 4. § (2) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti jogosultsági feltétel teljesítése hiányában a Módr3. hatálybalépését megelőzően elutasított támogatási kérelmet saját hatáskörben, a Módr3. hatálybalépését követő 60 napon belül újra elbírálja, és a támogatásra való jogosultságot megállapítja, ha - a 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően -

a) a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel legkésőbb a 8. § (1) bekezdése szerinti véghatáridő utolsó napján teljesült,

b) az igénylő - a 9. § (3) bekezdés v) pontjában foglalt kiállítási határidőtől eltérően - a Kincstár erre irányuló felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon belül igazolja, hogy a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételt legkésőbb az igazolás benyújtását megelőző napon teljesítette.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásra a 9. § (1) és (6) bekezdésének rendelkezései is alkalmazandók.

(4) A 8. § (1) bekezdése szerinti véghatáridő előtt benyújtott, de a Módr3. hatálybalépésekor még el nem bírált kérelem esetén a 9. § (3) bekezdés v) pontjában foglalt kiállítási határidőtől, illetve a 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha e feltétel legkésőbb a véghatáridő utolsó napján fennállt,

b) a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel teljesítése legkésőbb a Kincstár hiánypótlási felhívása kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra vonatkozóan igazolható."

5. § Az R2.

a) 4. § (6) bekezdés a) pontjában a "született" szövegrész helyébe a "született vagy örökbefogadott" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a "helyszíni ellenőrzés keretében" szövegrész helyébe az "- akár helyszíni ellenőrzés keretében is -" szöveg, valamint az "A helyszíni ellenőrzésről" szövegrész helyébe az "A vizsgálat eredményéről" szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében az "a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján" szövegrész helyébe az "a vizsgálat során" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím az e rendelet kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére