148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

az embercsempészés bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel, ha

a) a bíróság embercsempészés bűntett vagy embercsempészés bűntett előkészülete miatt jogerős ítéletében szabadságvesztést szabott ki,

b) a bíróság az a) pont szerinti büntetés mellett az elítélt kiutasítását is elrendelte,

c) az elítélttel szemben más bűncselekmény miatt Magyarországon nincs folyamatban büntetőeljárás,

d) az elítéltre további olyan szabadságvesztés nem vár végrehajtásra, amelynek vonatkozásában az a) és b) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn, és

e) az elítélttel szemben e rendelet szerinti reintegrációs őrizet még nem került alkalmazásra,

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvénytől (a továbbiakban: Bv. tv.) eltérően az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet nem alkalmazható.

(3) Ha az elítélttel szemben - az (1) bekezdés szerinti esetben - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján a szabadságvesztés végrehajtása félbeszakítása miatt eljárás indult, és a szabadításra még nem került sor, az eljárást meg kell szüntetni, és a továbbiakban e rendelet alapján kell eljárni. Az eljárás megszüntetéséről a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert, a rendőrség idegenrendészeti szervének központi szervét és a végrehajtás helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírót.

2. § (1) Az elítélttel szemben kiszabott szabadságvesztésből a büntetés-végrehajtási intézetből történő elbocsátást követően hátralévő időtartam a Bv. tv. 61/A-61/D. §-ától eltérően reintegrációs őrizetté változik, ha a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka megállapítja az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti feltételek fennállását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az elítélt az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet kezdetének megállapítását követő 72 órán belül köteles Magyarország területét elhagyni.

(3) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet végrehajtásának helye az elítélt Magyarországot megelőző, korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti állam területe, vagy ha az nem ismert, az állampolgársága szerinti állam területe.

(4) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet esetében az elítélt esetében feltételes szabadságra bocsátás nem rendelhető el, a feltételes szabadságra bocsátásnak akkor sincs helye, ha az elítélt e rendelet szerinti reintegrációs őrizete megszüntetésre kerül.

(5) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet az elítélttel szemben kiszabott szabadságvesztésből hátralévő időtartam utolsó napját követő napon megszűnik.

(6) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet ellen fellebbezésnek nincs helye.

(7) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet végrehajtási helye, valamint a (2) bekezdés szerinti magatartási szabály megváltoztatásának nincs helye.

3. § (1) A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az elítélt büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadását követő 15 munkanapon belül hivatalból megállapítja, hogy az elítélt esetében fennállnak-e az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti feltételek.

(2) Ha az elítélt esetében az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet alkalmazásának helye van, és az elítélt útiokmánnyal rendelkezik, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka beszerzi az elítélt útiokmányát a rendőrség idegenrendészeti szervétől.

(3) A fogva tartást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet tényéről és időtartamáról okiratot állít ki.

(4) A (3) bekezdés szerinti okirat magyar és angol nyelven tartalmazza

a) az elítélt nevét,

b) az elítélt természetes személyazonosító adatait,

c) az elítélt arcképmását, útiokmányának számát,

d) az elítélt állampolgárságát,

e) az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet kezdő és befejező időpontját,

f) azt az időpontot, amíg az elítéltnek Magyarország területét el kell hagynia,

g) az e rendelet szerinti magatartási szabályokat és

h) az arra való figyelmeztetést, hogy ha az e rendelet szerinti magatartási szabályokat az elítélt megszegi, az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet megszüntetésre kerül, és ebben az esetben esetében a feltételes szabadságra bocsátásnak nincs helye.

(5) Az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet időtartama alatt elektronikus távfelügyeleti eszköz nem alkalmazható.

4. § Ha az elítélt, akivel szemben az e rendelet szerinti reintegrációs őrizetet alkalmaztak,

a) az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet kezdetének megállapítását követő 72 órán belül Magyarország területét nem hagyja el, vagy

b) a 2. § (3) bekezdése szerinti magatartási szabályt megszegi,

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az e rendelet szerinti reintegrációs őrizetet megszünteti.

5. § (1) Ha az elítélttel szemben az e rendelet szerinti reintegrációs őrizetet alkalmaztak, a büntetés-végrehajtási intézetből történő elbocsátását megelőző 24 órával a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a rendőrség

a) általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve központi szervének átadja a 3. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti adatokat az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet ellenőrzése céljából,

b) idegenrendészeti szerve központi szervének átadja a 3. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti adatokat, valamint az elítélt ujjnyomat adatát a kiutasítás végrehajtása céljából.

(2) A rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének központi szerve a 3. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti adatokat az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet megszűnésének vagy megszüntetésének időpontjáig kezeli. Ha a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az e rendelet szerinti reintegrációs őrizetet megszünteti, erről tájékoztatja a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének központi szervét az adatok törlése érdekében.

(3) A rendőrség idegenrendészeti szervének központi szerve a 3. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti adatokat, valamint az elítélt ujjnyomat adatát a kiutasítás tartamának leteltét követő 5 évig kezeli.

(4) Ha a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve azt észleli, hogy az elítélt a 4. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegve

a) az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet kezdetének megállapítását követő 72 órán belül Magyarország területét nem hagyta el, vagy

b) a 2. § (3) bekezdése szerinti magatartási szabályt megszegve az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet időtartama alatt Magyarország területére visszatért,

úgy az elítéltet elfogja, és 72 órán belül az elfogás helyéhez legközelebb eső büntetés-végrehajtási intézetbe állítja elő.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet megszűnik, és az elítélt a hátralévő szabadságvesztése letöltésére köteles. A hátralévő szabadságvesztésbe be kell számítani a 3. § (4) bekezdés f) pontja szerinti időpont és a büntetés-végrehajtási intézetbe történő előállítás időpontja közötti időtartamot.

6. § (1) A rendőrség idegenrendészeti szerve - ha az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazására nem került sor - a 2. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő 30. napot követően intézkedik a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtására, amely során a kiutasítás végrehajtásának állama megegyezik az e rendelet szerinti reintegrációs őrizet végrehajtási helyével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzés hirdetményi úton kerül közlésre a végzés rendelkező részének a rendőrség idegenrendészeti szerve honlapján való közzétételével, és azt a közzététel napján közöltnek kell tekinteni.

(3) A kiutasítás időtartama a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtásáról rendelkező végzés közlésének napjával kezdődik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Az e rendelet hatálybalépésekor jogerős szabadságvesztésre ítélt, büntetés-végrehajtási intézetbe befogadott elítéltek esetében az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy a 3. § (1) bekezdése szerinti határidő 30 munkanap.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök