155/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az újonnan kezdett méhészkedést (méhtartást) a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi. Ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni.

(2) Ha a méhész a méhészkedést (méhtartást) nem kívánja folytatni, úgy azt legkésőbb nyolc napon belül bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántartásból törli."

2. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A méhcsaládokat évente, július 15. és október 15. között - a vándoroltatási vizsgálattól függetlenül - a méhbetegségek felderítése céljából monitoring vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat megszervezése a járási hivatal, elvégzése pedig a hatósági állatorvos és a méhegészségügyi felelős feladata, akik a vizsgálatról és annak eredményéről az 1. számú mellékletnek megfelelő összesítő kimutatást készítenek. A járási hivatal az 1. számú mellékletnek megfelelő összesítő kimutatás eredeti példányát a vizsgálat befejezését követő tíz munkanapon belül megküldi a vármegyei kormányhivatalnak. A vármegyei kormányhivatal az összesítő kimutatáson szereplő adatokat a beérkezéstől számított kilencven napon belül összeveti a Tenyészet Információs Rendszerben szereplő, a méhcsaládok számára vonatkozó adattal, és eltérés esetén módosítja azt."

3. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A méheket - beleértve az anyát és a fiasítást is - állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén hét napnál nem régebbi, a 2. számú melléklet alapján kiállított egészségügyi igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - az illetékes méhegészségügyi felelős állítja ki.

(2) Az egészségügyi igazolás kizárólag kedvező eredményű vizsgálat esetén állítható ki. A vizsgálatot a méhegészségügyi felelős folytatja le. A vizsgálat elvégzéséért díjat kell fizetni."

4. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként vagy elektronikus úton történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a bejelentés módjától függően - a méhésznek elektronikus vagy postai úton megküldi vagy átadja. Kiszállítás esetén a bejelentést a 4. számú melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként vagy elektronikus úton történő megküldésével."

5. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási hivatal községi zárlatot rendel el. A helyi zárlat alá volt fertőzött méhészet WGS'84 formátumú GPS koordinátáit és a helyi zárlat elrendeléséről szóló határozatot a járási hivatal megküldi a NÉBIH-nek, amely a zárlat alatt álló területről a honlapján elérhető nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján térképes formában közzétesz."

6. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt. A községi zárlat feloldásáról szóló határozatot a járási hivatal megküldi a NÉBIH-nek."

7. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Enyhébb költésrothadással fertőzött az a méhészet, amelyben legalább egy beteg méhcsalád található, vagy legalább egy beteg családot tartottak, és az utolsó beteg család felszámolását követően a tizenöt napos megfigyelési idő kedvezően még nem telt le."

8. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) A betegség megállapítását követően a helyi zárlat alatt álló méhészet valamennyi beteg méhcsaládját a járási főállatorvos leölésre vonatkozó határozata alapján - állami kártalanítás mellett - le kell ölni.

(2) A betegség felszámolása érdekében végzett leöletés során a 23. §-ban foglaltak alapján kell eljárni."

9. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A helyi zárlat alatt álló helyen a beteg vagy a fertőzöttségre gyanús méhcsaládoktól származó mézet, lépet és viaszt a betegség megszűnte után - a járási hivatal engedélyével - a vármegyei kormányhivatal által ellenőrzött felhasználónak lehet átadni, aki az elszállított terméket csak ipari célra használhatja fel."

10. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében az "állatorvosi igazolást" szövegrész helyébe az "egészségügyi igazolást" szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében az "állatorvosi igazolás" szövegrész helyébe az "állatorvosi vagy egészségügyi igazolás" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében a "kiirtott" szövegrész helyébe a "leölt" szöveg,

d) 26. § (2) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 6. számú melléklet 3.3.3. pontjában a "112" szövegrész helyébe a "120" szöveg,

e) 34. § (1) bekezdésében a "gyógyulásától" szövegrész helyébe a "leölésétől" szöveg,

f) 2. számú mellékletében az "állatorvosi igazolás" szövegrészek helyébe az "igazolás" szöveg, a "hatósági állatorvos" szövegrész helyébe a "méhegészségügyi felelős" szöveg,

g) 3. és 4. számú mellékletében az "állatorvosi igazolás" szövegrész helyébe az "egészségügyi igazolás" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a) 14. § (1) bekezdése,

b) 32. § (5) bekezdése,

c) 33. § (1) bekezdésében a "gyógykezelés elvégzése után" szövegrész,

d) 33. § (2) bekezdésében az "a gyógykezelés megtörtént," szövegrész, valamint

e) 5. számú melléklete.

13. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 155/2023. (XII. 27.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez

ÖSSZESÍTŐ MÉHEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL
SorszámA méhészMéhek
állandó
tartási
helyének
címe
TenyészetkódTartási hely
azonosító
A vizsgálat
időpontja
Méhcsaládok
száma
A betegségre gyanús családok
száma
Megjegyzés
(megszűnt
méhészet esetén
a tartás végének
időpontja)
Méhész (tulajdonos) aláírása
nevelakcímeNyúlós költés
rothadás
Egyéb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Össz.:
Igazolom, hogy a községben (városban) tartott, a jegyzőnél bejelentett valamennyi méhészet minden méhcsaládjának vizsgálata megtörtént.
………………………………
hatósági állatorvos
………………………………
méhegészségügyi felelős
Megjegyzés: A méhegészségügyi felelős saját méhállományának vizsgálati eredményét egy másik méhegészségügyi felelősnek kell igazolnia."

"

Tartalomjegyzék