171/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatára az jogosult, aki

a) mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik,

b) a NÉBIH által szervezett, (4) bekezdés szerinti alapképzésen részt vesz, és

c) szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak nyilvántartásában."

(2) A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés szerinti alapképzés eredményes teljesítése esetén a NÉBIH a felülvizsgálatra jogosultat nyilvántartásba veszi, amelyet a honlapján közzétesz."

2. § A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjában a "növényvédelmi" szövegrész helyébe a "növényvédelmi vagy erdővédelmi" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter