178/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Bt. 21/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet kikéri a Geotermikus Energia Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) szakmai véleményét.

(2) A Bizottság szakmai tanácsadó testületként

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter,

b) a vízvédelemért felelős miniszter,

c) az energiapolitikáért felelős miniszter,

d) a bányászati ügyekért felelős miniszter,

e) a környezetvédelemért felelős miniszter,

f) a területfejlesztésért felelős miniszter,

g) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,

h) az agrárpolitikáért felelős miniszter,

i) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter és

j) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter

által a (3) bekezdés szerint kijelölt személy részvételével működik.

(3) A Bizottság elnöke az energiapolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy, a Bizottság tagjai a (2) bekezdés a), b) és d)-j) pontja szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek által kijelölt személyek. A (2) bekezdés a), b) és d)-j) pontja szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek a Bizottságba kizárólag egy tagot delegálhatnak akkor is, ha több felelősségi kör alapján jogosultak a tagdelegálásra. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A Bizottság tagját vagy elnökét a kijelölő miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, azzal, hogy a Bizottság működőképessége érdekében haladéktalanul gondoskodik új tag vagy elnök kijelöléséről.

(5) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) A Bizottság feladata különösen

a) a geotermikus kutatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelt kutatási munkaprogram nemzeti energiapolitikai célokhoz való igazodásának, a kutatással érintett terület hőpiaci és gazdaságfejlesztési igényeinek, a tervezett geotermikus beruházás környezeti, természeti és településrendezési hatásainak vizsgálata, valamint

b) a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető intézkedések következményeinek mérlegelése.

(7) A Bizottság a szakmai véleménye kialakítása során vizsgálja

a) a kutatási projekt - a demográfiai folyamatok, valamint a gazdaságfejlesztési célok alapján - várható hőpiaci igényeknek való megfelelését,

b) a geotermikus beruházás szükségességének indokolását társadalmi, fogyasztói, természeti erőforrás felhasználási szempontok szerint,

c) a kutatásban érintett felszíni területek térmértékét, termőföld vagy erdő művelésből való kivonásának szükségességét és térmértékét, a kutatólétesítménnyel beépítésre szánt terület kijelölésének szükségességét és a terület térmértékét,

d) a közép- és hosszú távú energiaigényt a további geotermikusenergia-hasznosítási tevékenységekre vonatkozóan,

e) a tervezett projekt környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a lakosság életkörülményeire, illetve a fogyasztók védelmére gyakorolt hatását,

f) a munkaprogram megalapozottságát a kutatási terület gazdaságfejlesztési és tőkevonzási képességére gyakorolt hatása tekintetében és

g) a kutatási projektnek a már megvalósult termálvíz hasznosításokra gyakorolt gazdasági, gazdaságpolitikai hatását.

(8) A Bizottság szakmai véleményét a (6) és (7) bekezdésben meghatározott szempontok alapján alakítja ki, amelyben a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelmet

a) elfogadásra ajánlja, vagy

b) elfogadásra nem ajánlja.

(9) A Bizottság a szakmai véleményét indokolja, amely tartalmazza a (6) és (7) bekezdésben meghatározott szempontok vizsgálatát és annak eredményét.

(10) A Bizottság a szakmai véleményét a bányafelügyelet megkeresését követő munkanaptól számított 45 napon belül alakítja ki és küldi meg a bányafelügyelet részére. A Bizottság megkeresésének és szakmai véleménye megszerzésének időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésétől eltérően - az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

(11) A bányafelügyelet a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt. Ha a bányafelügyelet a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során hozott döntésében eltér a Bizottságtól beszerzett szakmai véleménytől, döntésében köteles indokolni az eltérés okát.

3. § A Bt. 21/A. § (2) bekezdésétől eltérően a bányavállalkozó a kutatási engedély alapján a kutatási területnek azon részén jogosult kizárólagosan a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások elvégzésére, továbbá a geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére, amelyen az 5. § (1) bekezdése szerinti kutatást, kinyerést, hőhasznosítást nem végeznek.

4. § A Bt. 21/B. § (2) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdése szerinti hőhasznosításhoz kapcsolódó geotermikus védőidomok átfedésben lehetnek.

5. § (1) A Bt. 21/A. és 21/B. §-ában foglaltakon túl a geotermikus kutatási terület által érintett ingatlan vagy a geotermikus kutatási területen egymással határos ingatlanegyüttes tulajdonosa, vagyonkezelője, használója - kizárólag az ingatlan vagy az ingatlanegyüttes összesített hőigényének geotermikus energiával történő ellátása érdekében - a bányafelügyelet engedélye alapján jogosult geotermikus energia kutatására, illetve a Bt. 21/C. § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján kinyerésére, hasznosítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosult a geotermikus energia kinyerése és hasznosítása érdekében kutatási engedély iránti kérelmet nyújt be. A kutatás engedélyezése esetén az (1) bekezdés szerinti jogosultat megilletik a Bt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti jogok.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a kutatás engedélyezését nem zárja ki, ha a kérelem szerinti kutatási terület átfedésben van

a) más kutatási engedélyben meghatározott kutatási területtel,

b) más kutatási engedély iránti kérelemben szereplő kutatási területtel vagy

c) megállapított geotermikus védőidommal.

(4) A bányafelügyelet a kutatási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem szerinti kutatási tevékenység a más kutatási engedélyében szereplő kutatási tevékenység elvégzését vagy a Bt. 21/C. § (1) bekezdése szerinti szerződés szerinti hőhasznosítást kizárná.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit a geotermikusenergia-kutatás engedélyezése iránti kérelem elbírálása tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra és folyamatban lévő, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő eljárásokban a bányafelügyelet e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül 30 napos határidő tűzésével felhívja

a) a kérelmezőt kérelmének a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) 12. § (2) bekezdés f)-h) pontja szerinti kiegészítésére,

b) az SZTFH rendelet 12. § (10a) bekezdése szerinti kérelmezőket az egyeztetés lefolytatására, továbbá

c) a kérelmezőt az SZTFH rendelet 12. § (5a) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására.

(3) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő eljárásokban a bányászati jog jogosultja az SZTFH rendelet 12. § (5a) bekezdése szerinti nyilatkozatát a kérelmező megkeresésétől számított 15 napon belül adja ki.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére