Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2023. évi XVII. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

1. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 23. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:

víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:)

"c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával, illetve igénybevételével egy vagy több településre nézve közvetlenül vagy közvetve biztosítja a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,"

2. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Hivatal véglegessé vált határozatait - a személyes és védett adatok, illetve a panaszügyben hozott határozatok kivételével - a honlapján közzéteszi."

3. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A víziközmű-szolgáltatás alapelvei, az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Hivatal határozataiba foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a Hivatal - a fogyasztóvédelmi hatóság 5/E. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatásköreinek tiszteletben tartása mellett - felügyeli a víziközmű-szolgáltatók tevékenységét, valamint hatósági ellenőrzést végez az ellátásért felelősnél. Ha a felügyelet vagy hatósági ellenőrzés során jogszabálysértő tényeket vagy körülményeket tár fel, az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(2) A víziközmű-szolgáltató felügyeletét a Hivatal átfogó ellenőrzéssel, célellenőrzéssel, témaellenőrzéssel és utóellenőrzéssel valósítja meg. A Hivatal az ellátásért felelős tekintetében célellenőrzést, témaellenőrzést és utóellenőrzést tart."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A célellenőrzés egy meghatározott célterület vagy feladat ellátásának vizsgálata a víziközmű-szolgáltatónál vagy az ellátásért felelősnél.

(5) A témaellenőrzés egy meghatározott feladat ellátásának egyidejű vizsgálata több víziközmű-szolgáltatónál vagy több ellátásért felelősnél."

(3) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az utóellenőrzés a víziközmű-szolgáltatónál vagy az ellátásért felelősnél végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján az ellenőrzött szerv által megtett intézkedések és azok eredményének vizsgálata."

(4) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A felügyeletet vagy hatósági ellenőrzést végző köztisztviselő részére a Hivatal megbízólevelet állít ki, amelyet a köztisztviselő a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőrzött víziközmű-szolgáltató vagy az ellátásért felelős képviselőjének átad."

4. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal az ellenőrzési tervbe foglalt ütemezés szerint végzi az 5/A. § (2) bekezdése szerinti felügyeletet és hatósági ellenőrzést. Az ellenőrzési terv tartalmazza a tárgyévben elvégzendő ellenőrzések tárgyát, típusát, tervezett időpontját, az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezését, valamint az ellenőrizendő időszakot."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 5/A. § (3) bekezdése szerinti átfogó ellenőrzést a Hivatal ellenőrzési program alapján végzi. Az ellenőrzési programot a Hivatal az ellenőrzés megindításáról szóló értesítés közlésével egyidejűleg megküldi a víziközműszolgáltató részére."

(3) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A helyszíni ellenőrzés során feltárt tényekről, az ellenőrzött szerv és a Hivatal nyilatkozatairól jegyzőkönyv készül."

5. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/C. § (1) Az ellenőrzés lezárásakor a Hivatal a megállapításait ellenőrzési jelentésbe foglalja. Az ellenőrzési jelentés tartalmazza az ügy azonosításához szükséges adatokat, a feltárt tényeket, az azokból levont jogi következtetéseket.

(2) Ha a Hivatal az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ellenőrzés lezárását követő 8 napon belül az ellenőrzési jelentést megküldi az ellenőrzött szervnek.

(3) Ha a Hivatal az átfogó ellenőrzés során megállapítja, hogy a víziközmű-szolgáltató a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, az ellenőrzés lezárását követő 8 napon belül az ellenőrzési jelentés tervezetét megküldi az ellenőrzött víziközmű-szolgáltatónak. Az ellenőrzési jelentés tervezetére az ellenőrzéssel érintett víziközmű-szolgáltató a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. A határidő lejártát követően a Hivatal véglegesíti az ellenőrzési jelentést, amelyben rögzíti az ellenőrzött víziközműszolgáltató figyelmen kívül hagyott észrevételeire vonatkozó indokolást.

(4) Ha a Hivatal a témaellenőrzés, célellenőrzés vagy utóellenőrzés során megállapítja, hogy az ellenőrzött szerv a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, az ellenőrzés lezárását követő 8 napon belül az ellenőrzési jelentést megküldi az ellenőrzött szervnek. Az ellenőrzési jelentésre az ellenőrzött szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételben foglaltakat a Hivatal a jogkövetkezmények megállapítására irányuló hatósági eljárás során értékeli, és az eljárást lezáró határozatban az észrevételek elutasítását külön megindokolja."

6. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A víziközmű-szolgáltató a Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért felügyeleti díjat fizet, amelynek éves mértéke a tárgyév január 1-jén a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban (a továbbiakban: Nyilvántartás) szereplő víziközmű-szolgáltatóra irányadó felhasználói egyenérték és százötven forint szorzata."

7. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást vagy annak módosítását az ellátásért felelősök képviselője az aláírástól számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak és a víziközmű-szolgáltatónak."

8. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (5) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(Nem lehet víziközműnek minősíteni, és víziközmű-szolgáltatás keretében működtetni azt a vízilétesítményt amely:)

"a) vízjogi engedéllyel nem rendelkezik,"

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Hivatal víziközmű minősítéséről hozott döntése a döntés tárgyát képező vízilétesítmény vízjogi létesítési vagy vízjogi üzemeltetési engedélye hatályvesztésével hatályát veszti.

(9) A (6) bekezdés szerinti kérelem kötelező tartalmi elemeit az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza."

9. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a víziközmű-szolgáltató a tulajdonában álló rendszerfüggetlen víziközmű-elemet legfeljebb könyv szerinti nettó értéken az ellátásért felelős részére írásban megvételre felajánlja."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a felajánlott rendszerfüggetlen víziközmű-elemet víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére újították fel, a könyv szerinti nettó érték víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból ráfordított összegével csökkentett értéken kerül felajánlásra."

10. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A víziközmű-fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének benyújtására kötelezett vagy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, valamint beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi."

11. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5. alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § (1) A víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a vízgazdálkodásért felelős miniszter és a Hivatal bevonásával - szakmai bizottságot hoz létre, amely a 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdése szerint értékeli a víziközmű-rendszereken a hálózati fizikai vízveszteség mértékét, valamint megvizsgálja a hálózati fizikai vízveszteség csökkentése céljából szükséges intézkedéseket és azok lehetséges eredményeit.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről tájékoztatja az Európai Bizottságot, továbbá a hálózati fizikai vízveszteség mérséklésére cselekvési tervet dolgoz ki, és gondoskodik annak végrehajtásáról."

12. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázat kiírására a pályázati kiírási dokumentáció Hivatal által az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint történő jóváhagyását követően kerülhet sor."

13. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A használati díj kezeléséért felelős a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak - valamint tájékoztatásul megküldi az érintett ellátásért felelősnek, illetve víziközmű-szolgáltatónak - a tárgyévben kezelt használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését, amely tartalmazza a víziközmű-fejlesztésre felhasznált összeget és a fejlesztés műszaki tartalmát, továbbá annak pénzintézeti igazolását, hogy az általa kezelt elkülönített számlán vagy az elkülönített számlán nyilvántartott víziközmű-alapban mekkora összeg áll rendelkezésre. Az elszámoló jelentés tartalmi követelményeit a Hivatal elnöke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg."

14. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A határozatlan időre kötött üzemeltetési szerződés rendes felmondására az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmondási időnél rövidebb időtartam nem köthető ki."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A határozatlan vagy határozott időre kötött üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 4 hónapos felbontási határidővel a felek közös megegyezéssel is megszüntethetik."

15. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és víziközművekre vonatkozóan

a) a felhasználók és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok 61. §-ban meghatározott adatait,

b) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg,

c) a víziközmű térképi nyilvántartás adatállományát, és

d) a további, a víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat, ideértve az 55. § szerinti bekötési kötelezettséggel érintett ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi számot és címet.

(2) A víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb az üzemeltetési szerződés megszűnésének napjától számított 30 napon belül adja át az ellátásért felelősnek, azzal, hogy az adatátadást akkor is végre kell hajtani, ha az üzemeltetési szerződés megszűnését követően a Hivatal ugyanazt a víziközmű-szolgáltatót jelöli ki közérdekű üzemeltetőként."

16. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az üzemeltetési szerződés felmondással vagy közös megegyezéssel szűnik meg, az ellátásért felelős a megszüntető nyilatkozat vagy a közös megegyezés hatályosulását követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenti az üzemeltetési szerződés megszűnésének tényét."

17. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gördülő fejlesztési tervben a víziközmű könyv szerinti értékének megőrzése érdekében a Hivatal - az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási tervrész, valamint beruházási tervrész részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint - jóváhagyja

a) a szükség szerinti felújítás, pótlás körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággal eleget tevő állapotának megőrzését célzó beavatkozásokat, és

b) az a) pontban foglaltakon túl a víziközműveken végzendő beruházásokat."

18. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Építési koncesszióra irányuló pályázat közös ajánlattevők által kizárólag akkor nyújtható be, ha közülük legalább egy rendelkezik víziközmű-szolgáltatói engedéllyel."

19. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal elnöke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározza és honlapján közzéteszi a (4) bekezdés szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatokat."

20. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szerződött víziközmű-szolgáltató a Hivatal által meghatározott átmeneti díjról szóló határozat kézhezvételét követően, a soron következő számlában, a 31/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem benyújtásának napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti díjigényét az ideiglenes szolgáltatással érintett víziközmű-rendszerre csatlakozott felhasználóval szemben."

21. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 37. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a működési engedély kiadását megtagadja, ha)

"d) a kérelmező 1. melléklet szerint kiszámított felhasználói egyenértéke a Nyilvántartásban - figyelmembe véve a felhasználói egyenérték változását eredményező folyamatban lévő eljárásokat is - nem éri el a 150 ezret."

22. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 37/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyt visszavonó döntésében adatszolgáltatásra kötelezheti a korábbi engedélyest a Hivatal 65. § (2) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében."

23. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal hatósági eljárásaiban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben (a továbbiakban: Szankciótv.) foglaltakon túlmenően az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja közigazgatási szabályszegés megállapítása esetén a szabályszegés súlyával és jellegével összhangban:

a) jogellenes magatartás megszüntetésére kötelezés,

b) tevékenység elvégzésére, intézkedés megtételére kötelezés,

c) közérdekű tevékenység során okszerűen felmerült költségek megtérítésére kötelezés,

d) jogszerű víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazására kötelezés,

e) jogsértő víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazásából eredő többletbevétel visszatérítésére kötelezés,

f) a Hivatal által kiadott hatósági engedély módosítása, vagy

g) a Hivatal által kiadott hatósági engedély visszavonása."

24. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 40/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha a víziközmű-szolgáltató)

"bc) a 42. §-ban meghatározott cégjogi eseménnyel vagy befolyásszerzéssel összefüggő változás bejegyzését a Hivatal előzetes hozzájárulása nélkül kérelmezi,"

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 40/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e törvényben meghatározott egyes cégjogi eseményekre vonatkozó rendelkezések megszegése, vagy az előírt kötelezettségek elmulasztása esetén a Hivatal a befolyásszerzővel szemben bírságot szab ki."

25. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A víziközmű-szolgáltatóval szemben kiszabott bírság a díjmegállapítás során az indokolt költséget növelő tényezőként nem vehető figyelembe."

26. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) A Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti egyesüléséhez, szétválásához, átalakulásához, alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény), kivéve, ha az alaptőke vagy a törzstőke leszállítása a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály erejénél fogva kötelező.

(2) A Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatóban a szavazatok huszonöt, ötven vagy hetvenöt százalékát meghaladó, illetve 100 százalékát elérő közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény, üzletrész vagy közvetlen szavazati jog szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához (a továbbiakban együtt: befolyásszerzés).

(3) Nem kell a Hivatal hozzájárulását kérni ahhoz az ügylethez, amely esetében a (2) bekezdésben meghatározott - a Hivatal által jóváhagyott - küszöbérték átlépését követően szerez a befolyásszerző a rákövetkező küszöbérték eléréséig.

(4) A cégjogi eseménnyel és a befolyásszerzéssel összefüggő változások cégjegyzékbe való bejegyzésére irányuló (változásbejegyzési) kérelemhez - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - csatolni kell a Hivatal (1) vagy (2) bekezdés szerinti előzetes hozzájáruló határozatát.

(5) A Hivatal az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott ügylethez történő hozzájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha annak végrehajtása a víziközmű-szolgáltatás biztonságát, az e törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, a felhasználók érdekeit vagy a legkisebb költség elvének érvényesülését veszélyezteti.

(6) A Hivatal az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott ügyletekhez történő hozzájárulást megtagadja, ha annak eredményeként a víziközmű-szolgáltató

a) nem tudná teljesíteni a jogszabályban meghatározott, a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételeket, vagy

b) nem rendelkezne az a) pontban meghatározottak teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, személyi és pénzügyi erőforrásokkal.

(7) A Hivatal (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott előzetes hozzájáruló határozatának hiányában a megszerzett részesedés tekintetében a társasággal szemben - az osztalékra való jogosultságot kivéve - jog nem gyakorolható, a megszerzett részesedés a részvénykönyvbe nem bejegyezhető, a tagjegyzékben fel nem tüntethető, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal előzetes hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtási határideje a Hivatal előzetes hozzájáruló döntésének közlését követő naptól kezdődik.

(8) A befolyásszerzést bejegyző cégbírósági végzés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a cégjogi esemény később hatályosul, annak hatályosulásától számított 8 napon belül a befolyásszerző kérelmezi a Hivatalnál az előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzését.

(9) A (8) bekezdés szerinti megfelelés-ellenőrzés kezdeményezésével egyidejűleg - ha a befolyásszerzés a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedélyét érinti - az érintett víziközmű-szolgáltató kezdeményezi a Hivatalnál a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedélyének módosítását vagy új engedély kiadását. A víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedély módosításáig vagy az új engedély kiadásáig az engedély vonatkozásában a jogutódlás szabályai alkalmazandóak. A Hivatal az engedély módosításáról vagy új engedély kiadásáról a 36. § és a 37. § szerinti eljárás keretében dönt."

27. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetben, az ott meghatározott tartalommal és formában víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezéséről a Hivatalt tájékoztatni szükséges vagy a kiszervezéshez, továbbá annak módosításához a Hivatal előzetes engedélyét kell beszerezni. A Hivatal az előzetes engedély megadásáról az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok szerint dönt."

28. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásán, valamint a (4)-(8) bekezdésben meghatározott esetkörön túl kötelezi a tulajdonost az ingatlan beköttetésére és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítménye, saját célú szennyvízkezelő létesítménye, egyedi szennyvízkezelő berendezése vagy az egyedi zárt szennyvíztárolója közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros."

29. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/J. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti esetre a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata a víziközmű-szolgáltató kötelező helyszíni képviseletét írja elő, a helyszíni képviseletért külön díjat nem számíthat fel."

30. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A víziközmű-szolgáltató adatot szolgáltat az ivóvíz-szolgáltatást igénybe vevő felhasználókról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatást végző közszolgáltatók részére, ha a közszolgáltatás díját kéttényezős módon határozzák meg."

31. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiemelt jelentőségű adatok teljessége, a víziközmű-vagyon védelme, valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos állami feladatok megalapozottsága érdekében vezeti a Nyilvántartást."

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza:)

"c) a felhasználók számosságát kifejező felhasználói egyenértéket,"

(3) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A víziközmű nyilvántartása az egyes víziközmű-rendszerekre nézve tartalmazza:)

"h) az ellátási területet, és

i) a működési engedély időbeli hatályát."

(4) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A Nyilvántartás a (3) bekezdés b), e), f) és i) pontja, a (4) bekezdés a) és b) pontja, valamint az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatkörök tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(7) Eltérő megállapodás hiányában a (3) bekezdés d) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott adatokat az ellátásért felelős, a (3) bekezdés a)-c) és e)-i) pontjában, valamint az (5) bekezdésben meghatározott adatokat a víziközmű-szolgáltató szolgáltatja a Hivatal részére. Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség azon adatra, amelyet a Hivatal honlapján közzétett tájékoztató "Hivatalból bejegyzendő" minősítéssel lát el."

32. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nyilvántartást a Hivatal köztisztviselőjének jelenlétében személyesen bárki megtekintheti, tartalmáról feljegyzést készíthet, vagy arról másolatot kérhet."

33. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alapdíjösszegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni, és a különböző átfolyási átmérők esetében eltérő alapdíjat kell megállapítani."

34. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős vagy a víziközmű tulajdonosa a Hivatal határozatában vagy a Hivatal elnökének az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében, vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére."

35. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ivóvíz átadási árát és az átvett szennyvíz kezelési díját (a továbbiakban együtt: átadási ár) - az (1) bekezdés szerinti átadási pontonként - a miniszter az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében állapítja meg. Az átadási ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy az átadási árat mely - a rendelet hatálybalépését követő - időponttól kell alkalmazni."

36. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet)

"c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá"

37. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nem lakossági felhasználó és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolódni kívánó személy a Hivatal által megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet."

38. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a következő 71/A. §-sal egészül ki:

"71/A. § (1) A nem lakossági felhasználó a birtokolt közműfejlesztési kvótát, vagy annak egy részét az adott víziközmű-rendszeren belül felhasználási hellyel rendelkező vagy azt kialakító másik, nem lakossági felhasználóra átruházhatja, vagy az adott víziközmű-rendszeren belül másik felhasználási helyére áthelyezheti.

(2) Az átruházásról szóló megállapodást, valamint az átruházott kvóta mértékét az átruházó nem lakossági felhasználó az átruházást követő 15 napon belül - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot - megküldi az adott víziközmű-rendszeren működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltatónak.

(3) A közműfejlesztési kvóta (1) bekezdés szerinti - saját célú - áthelyezése esetében a nem lakossági felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot -megküldi az adott víziközmű-rendszeren működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltatónak.

(4) A közműfejlesztési kvóta átruházására vagy áthelyezésére irányuló (2) és (3) bekezdés szerinti javaslat alapján módosított közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltató elfogadását követően hatályosul. Ha a víziközműszolgáltató a (2) és (3) bekezdés szerinti javaslatra a kézhezvételt követő 30 napon belül nem válaszol, vélelmezni kell, hogy azt elfogadta.

(5) A közműfejlesztési kvóta áthelyezését a víziközmű-szolgáltató megtagadhatja, ha az áthelyezésre irányuló ponton az adott kvóta áthelyezése műszaki okok miatt igazolhatóan nem teljesíthető.

(6) A közműfejlesztési kvóta átruházásával, az átruházás, illetve az áthelyezés bejelentésével, valamint a víziközműszolgáltató eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata állapítja meg."

39. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű-rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik."

40. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

"3. a közszolgáltatási szerződés felek általi megszegése megállapításának ellenőrzési, szakértői vizsgálati és dokumentálási szabályait, valamint - a bírság kivételével - az e törvény szerinti jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,"

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdése a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

"5. a 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok körét, 6. a 18. § (5) bekezdés szerinti elszámoló jelentés tartalmi követelményeit"

(rendeletben állapítsa meg.)

41. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"76/A. § A 13/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter 2026. január 12-ig küldi meg az Európai Bizottság részére, továbbá a cselekvési tervet az Európai Uniónak a 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusa elfogadásának időpontjától számított két éven belül készíti el."

42. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal elnöke rendeletének hatálybalépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2014. december 31-én alkalmazott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét alkalmazhatja."

43. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 88. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) E törvény 13/B. §-a és 76/A. §-a az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

44. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

a) 2. § 9. pontjában az "akna)" szövegrész helyébe az "akna és a fogyasztói csap)" szöveg,

b) 2/b. alcím címében a "felügyelete" szövegrész helyébe a "felügyelete és az ellátásért felelősök ellenőrzése" szöveg,

c) 64. § (1) bekezdésében a "díjak tekintetében" szövegrész helyébe a "díjak, valamint az alapdíjak tekintetében" szöveg,

d) 71. § (1) bekezdésében az "igénybevételére." szövegrész helyébe az "igénybevételére. A közműfejlesztési kvóta vagyoni értékű jogot testesít meg." szöveg,

e) 74. § (1) bekezdés 16. pontjában az "az átadási árra vonatkozó javaslat minimális" szövegrész helyébe az "az átadási árra vonatkozó javaslat, valamint az átmeneti átadási ár megállapítására irányuló kérelem minimális" szöveg,

f) 74. § (2) bekezdés 8. pontjában a "felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv" szövegrész helyébe a "felújítási és pótlási tervrész, valamint beruházási tervrész" szöveg,

g) 86. §-ában a "pótlási tervet a" szövegrész helyébe a "pótlási tervrészt a" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

a) 2. § 23. pont d) alpontja,

b) 26. § (2) bekezdése,

c) 62. § (2) bekezdése,

d) 76. § (7) bekezdése,

e) 77. § (2) bekezdése,

f) 79. § (4)-(7) bekezdése,

g) 82. § (3) bekezdése,

h) 85. §-a.

46. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

47. § (1) Az 1. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 11. § és a 41. § az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke