18/2023. (XII. 7.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kúria minden, hozzá elektronikus úton érkezett kezdőiratot, annak érkezési sorrendjében, a soron következő lajstromszámmal jegyzi be az ügycsoport szerinti lajstromba, azzal, hogy a lajstromozás során az ügy automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül kap ügyszámot."

2. § A Büsz. a 31. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A Kúria ügyelosztási adatainak közzététele

31/A. § A Kúria a Bsz. 10. § (7) bekezdésének megfelelően a Kúria honlapján heti rendszerességgel közzéteszi

a) az ügyszámot,

b) az érkezés dátumát és időpontját,

c) a lajstromozás dátumát és időpontját,

d) a kiosztás dátumát és időpontját,

e) az ügycsoportot,

f) az eljáró tanácsot,

g) a tanácsösszetételt,

h) az ügyelosztást végző vezetőt,

i) az ügyelosztási rendtől való eltérés indokát."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.

Dr. Tuzson Bence s. k.,

igazságügyi miniszter