Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

191/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § (1) A Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához szükséges ingatlankapacitás és költségvetési források tervezése érdekében a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig, az MNV Zrt. által meghatározott tartalommal elhelyezési tervet (a továbbiakban: elhelyezési terv) küld az MNV Zrt. részére az 53/K. § szerinti elektronikus adatszolgáltatási felületen.

(2) Az elhelyezési terv legalább az elhelyezési igény kielégítéséhez szükséges alábbi információkat tartalmazza:

a) az elhelyezés indokát,

b) az elhelyezni kívánt szervezet, szervezeti egység megjelölését,

c) az elhelyezésre kerülő létszám meghatározását,

d) a beosztások, vezetői létszám meghatározását,

e) az elhelyezésre vonatkozó speciális elvárásokat, valamint

f) az elhelyezés ütemezését.

(3) Az MNV Zrt. a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője által benyújtott kezdeményezés és az elhelyezési terv alapján megvizsgálja az elhelyezési igény indokoltságát, és a rendelkezésre álló állami tulajdonú ingatlanok észszerű hasznosítására figyelemmel, valamint a központi költségvetés teherbíró képességéhez igazodva - a (4) és (5) bekezdésben meghatározottak szerint - elégíti ki az elhelyezési igényeket.

(4) Az elhelyezési igény indokoltsága esetén a tárgyi feltételek rendelkezésre állásától függően az MNV Zrt. biztosítja, hogy

a) egyszemélyes iroda esetén legalább 8 m2, de legfeljebb 15 m2,

b) többszemélyes iroda és nyitott térben történő irodakialakítás esetén legalább 6 m2, de legfeljebb 10 m2

irodaterület álljon rendelkezésre minden ott elhelyezésre kerülő foglalkoztatott számára.

(5) Speciális igény esetén, különösen indokolt esetben, az MNV Zrt. eltérhet a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti területmértékektől.

(6) A kiszolgálóhelyiségek, tárgyalók, konferenciatermek, vezetői irodák és parkolóhelyek szükségességét és területigényét az MNV Zrt. esetileg, elhelyezési igényenként az érintett központi költségvetési szerv működési sajátosságaira tekintettel vizsgálja meg és hagyja jóvá.

(7) Ha a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője az elhelyezési tervet az (1) bekezdés szerinti határidőben nem küldi meg az MNV Zrt. részére, a tárgyévben az adott központi költségvetési szerv elhelyezési igényének kielégítésére a határidőben benyújtott elhelyezési tervekben rögzített igények kielégítését követően van lehetőség.

(8) Az elhelyezési terv benyújtási határidejét követően felmerült rendkívüli elhelyezési igény kielégítéséről az MNV Zrt. dönt."

2. § A Vhr. 53/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A központi költségvetési szerv évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig - az 53/K. § szerinti elektronikus adatszolgáltatási felületen, az ott meghatározott tartalommal - adatot szolgáltat az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlan tekintetében

a) a tárgyévben megvalósított értéknövelő beruházásokról, felújításokról,

b) a tárgyévben elvégzett értéknövelő beruházások, felújítások megvalósításához, valamint a karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátásához felhasznált forrásokról, továbbá

c) a tárgyévi hasznosításra vonatkozó adatokról.

(5a) A központi költségvetési szerv az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlant érintő értéknövelő beruházás, felújítás kapcsán az 53/K. § szerinti elektronikus adatszolgáltatási felületen, az ott meghatározott tartalommal adatot szolgáltat az MNV Zrt. részére

a) az értéknövelő beruházás, felújítás szükségességéről annak felmerülésekor,

b) az értéknövelő beruházás, felújítás megkezdéséről legkésőbb az értéknövelő beruházás, felújítás megkezdésének napját követő 5 napon belül, továbbá

c) az értéknövelő beruházás, illetve felújítás befejezéséről a műszaki átadást követő 30 napon belül"

3. § A Vhr. 54. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

"(22) Az e rendeletnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 53/B. § (5) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségnek a központi költségvetési szerv első alkalommal 2023. augusztus 31. napjáig tesz eleget"

4. § A Vhr. 53/C. §-ában a "március 31." szövegrész helyébe a "május 31." szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 12/E. § (3) bekezdésében az " , és a miniszter hagyja jóvá" szövegrész,

b) 47/D. § (3) bekezdésében az "és a miniszter hagyja jóvá" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök