201/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - a Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosultak után a Magyarország területére történő belépést követően egy hónapig vehetők igénybe.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a hat év alatti gyermeket nevelő szülő, valamint a fogyatékossággal élő vagy 65 év feletti személy után a belépést követő egy hónapon túl is igénybe vehetők az e rendeletben meghatározott támogatások.

(3) Ha az ideiglenes védelemre jogosult az (1) bekezdés szerinti határidőben kezdeményezte a menedékesként történő elismerését, a menekültügyi hatóság döntéséig az e rendeletben meghatározott támogatások igénybe vehetők.

(4) A menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy után az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt igénybe vehetők az e rendeletben meghatározott támogatások."

2. § Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az e rendeletben meghatározott támogatások az e rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2023. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1)-(4) bekezdése hatálybalépésének napját megelőzően Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után - ha a védelemre jogosult nem tartozik a Módr.-rel megállapított 3. §-ban meghatározott jogosultak körébe - 2023. június 30-ig vehetők igénybe."

3. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök