Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:[1]

361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet (különösen: 2-11. §)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a 2022. február 24. napján kitört ukrán-orosz háború előre nem látható, elháríthatatlan külső ok miatt a villamosenergia-piacon kialakult indokolatlanul magas árszint hátrányos gazdasági következményei jelentős kárt okoznak a nemzetgazdaság számára. Erre tekintettel, a nemzetgazdaság védelme és a háborús infláció elleni küzdelem érdekében szükséges a villamosenergia-piacon fennálló, az e rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok egyes magánjogi jogviszonyainak újraértékelése.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában felhasználó a Vet. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző engedélyessel (a továbbiakban: villamosenergia-kereskedő) villamos energia vásárlására vonatkozó, fix áras szerződéssel rendelkező nem természetes személy vagy egyéni vállalkozó, aki 2023. június 1. napján bejegyzett főtevékenységeként az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

(2) E rendelet alkalmazásában fix áras szerződés a 2023. június 1. napján hatályban lévő, a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő közötti villamosenergia-vásárlási szerződés,

a) amely az átadott villamos energiáért fizetendő energiadíjat nem árindexált módszertan alapján határozza meg (a továbbiakban: fix ár), vagy

b) amely alapján az átadott villamos energiáért a fizetendő energiadíjat a szerződésben szereplő árindexált módszertant használó villamosenergia-árképlet szerinti elszámolás alkalmazása helyett a szerződésben egyedileg biztosított árfixálási opciót kihasználva 2023. június 1. napján nem árindexált módszertan alapján (a továbbiakban: fixált ár) kell meghatározni.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti fixált ár a szerződésben meghatározottak szerint nem 2023. december 31. napjáig alkalmazandó, úgy az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződés csak a fixált ár alkalmazásának ideje alatt tartozik e rendelet hatálya alá.

(4) A (2) bekezdés szerinti fix ár és fixált ár tisztán energiaár, amely nettó ár, nem tartalmazza

a) a Vet. 147. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatását,

b) a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat,

c) a Vet. 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközöket.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki azon (1) bekezdés szerinti felhasználóra, amely felett az állam, a helyi önkormányzat, az országos vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik.

4. § 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig a villamosenergia-kereskedő által a felhasználó számára a 3. § (2) bekezdésében meghatározott villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energiáért fizetendő energiadíj legfeljebb 200 EUR/MWh mértéken számolható el. Ha a szerződésben az energiadíj az EUR-tól eltérő devizában került meghatározásra, az e bekezdés szerinti ár meghatározásához a devizák közötti átváltást a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni.

5. § (1) Az állam a villamosenergia-kereskedő részére a 3. § (2) bekezdése szerinti fix ár vagy a fixált ár és a 4. § szerinti ár közötti pozitív különbséget megtéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzációra vonatkozó eljárás szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelethez

A 3. § (1) bekezdése szerinti főtevékenység szerint folytatott tevékenység:

a) feldolgozóipari (TEÁOR 10-33 és ennek megfelelő ÖVTJ tevékenységek),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 55 és ennek megfelelő ÖVTJ tevékenységek),

c) raktározást, szállítást kiegészítő (TEÁOR 52 és ennek megfelelő ÖVTJ tevékenységek).

Lábjegyzetek:

[1] 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet

Tartalomjegyzék