Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

240/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség veszélyhelyzeti működési rendjéről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt,

a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrafoghatóságának folyamatos biztosítása, továbbá

b) az MH működési rendjének a Magyarország szomszédságában fennálló háborús helyzethez igazítása

céljából, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényt (a továbbiakban: Hjt.) az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Hjt. 5. § (2) bekezdése alkalmazásában nem minősül a másik fél joga vagy jogos érdeke sérelmének különösen az olyan magatartás tanúsítása, amely igazodik a katonai rend és fegyelem fenntartásához szükséges mértékhez, valamint az 1. § szerinti célhoz.

(2) Az állomány tagja - az állományilletékes parancsnok utasítása szerint - köteles szolgálatteljesítés céljából rendelkezésre állni, szolgálatot adni, valamint túlszolgálatot teljesíteni.

(3) Az állományilletékes parancsnok az ellenőrzések során a felhasznált eszközök és eljárások alkalmazásakor tiszteletben tartja az állomány tagjának alapvető jogait, azokat az 1. § szerinti cél biztosításához a szükséges mértékben és ideig korlátozhatja.

3. § (1) Az alapkiképzés, kiképzés vagy gyakorlat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: feladat) során az annak végrehajtásáért közvetlenül felelős elöljáró a katonai rend és fegyelem fenntartásához szükséges mértékű, arányos és a feladat céljához igazodó magatartást tanúsíthat és követelhet meg a feladaton részt vevő alárendelt állománytól.

(2) A feladat végrehajtása alkalmával az állomány tagjának személyes szabadsága a feladat céljának elérése érdekében a szükséges mértékben és ideig korlátozható.

4. § Nem fenyíthető az állomány tagja a 3. §-ban meghatározott magatartás tanúsításáért vagy megköveteléséért, ha az megfelel a 3. § szerinti követelményeknek.

5. § (1) Az 1. § szerinti cél érdekében a szolgálatteljesítési idő a Hjt. rendelkezéseitől eltérően olyan módon osztható be, amely során a honvédségi szervezet állományának tagja a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) által parancsban megállapítottak szerint teljesít szolgálatot.

(2) A HVKF parancsban az (1) bekezdés szerinti szolgálati rend bevezetését rendelheti el

a) az alapkiképzés,

b) katonai kiképzések, gyakorlatok,

c) szakmai felkészítések és tanfolyamok,

d) a tábori körülmények között végrehajtott kiképzés,

e) a hazai vagy Magyarországon végrehajtott nemzetközi gyakorlat, törzsgyakorlás,

f) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 59. § (1) bekezdés a), c)-m) pontja, valamint a Hvt. 59. § (2) bekezdés c), f)-j) pontja szerinti feladatokban való részvétel

időtartamára.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok megkezdését megelőzően a parancs szóban, azonnal is elrendelhető, amelyet 48 órán belül írásba kell foglalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati rend miatt a munkaköri leírást nem kell módosítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati rend alkalmazása során a szolgálatmentesség, napi pihenőidő és a heti pihenőnap kiadása, továbbá a túlszolgálat ellentételezése az (1) bekezdés szerinti parancsban korlátozható vagy mellőzhető.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati rendben a Hjt. 108. § (1) bekezdés c), d), f) és h)-l) pontjában foglalt esetekben a HVKF vagy az általa kijelölt elöljáró engedélye szükséges az állomány tagjának szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesüléséhez.

(7) Ha az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti szolgálati rendben a szolgálati feladatok elsődlegessége miatt nem tud eleget tenni a szolgálati viszonyával összefüggő, megkezdett tanulmányi vagy képzési kötelezettségének, az (1) bekezdés szerinti szolgálati rend időtartama alatt mentesül e kötelezettségének teljesítése alól, és az (1) bekezdés szerinti szolgálati rend időtartamával a képzési kötelezettség teljesítésének időtartama meghosszabbodik.

(8) A pszichikai és egészségi állapotot, illetve a szolgálatképességet az (1) bekezdés szerinti szolgálati rendben teljesített szolgálatteljesítés megkezdését megelőzően, illetve annak időtartama alatt folyamatosan ellenőrizni kell, szem előtt tartva az egészséges és a biztonságos szolgálatteljesítés feltételei biztosításának követelményét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök