Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia - papíralapú irat esetén az iratra rávezetnie - az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülését. Az iktatás időpontjában kell meghatároznia egy ügykört, ami a későbbi feldolgozás során módosulhat."

2. § A Korm. rendelet 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63/A. § (1) A 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek, valamint a köziratok védelmére irányuló hatósági eljárás alapján központi szolgáltató igénybevételére kötelezett szervek (a továbbiakban együtt: szerződéskötésre kötelezett szervek) központi irattárazásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatokat - a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a központi szolgáltató látja el. A feladatellátás a szerződéskötésre kötelezett szervek és a központi szolgáltató között létrejött egyedi szolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) alapján történik.

(2) A 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel

a) a 3. mellékletben meghatározott szervek számára a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújtja, és

b) a 3. mellékletben meghatározott szervek az a) pont szerinti szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól veszik igénybe.

(3) A központi szolgáltató a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat a szakmai felügyelő szerv és a központi szolgáltató által szakmai alapon összeállított, a szerződéskötésre kötelezett szervek által kötelezően használandó szerződéstervezet alapján a szerződéskötésre kötelezett szervekkel kötött egyedi szolgáltatási megállapodás alapján nyújtja, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, egységárait, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános szakmai követelményeket.

(4) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai irányítási feladatkörében az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötéséhez szakmai útmutatót és a díjszabást tartalmazó Portfólió táblázatot bocsát ki, amelyeket a szerződéskötésre kötelezett szervek figyelembe vesznek az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötése során. Az egyedi szolgáltatási megállapodások követelmények szerinti teljesítésének ellenőrzését a miniszter végzi.

(5) A miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti dokumentumokat tárgyév január 15-ig megküldi a szerződéskötésre kötelezett szervek részére.

(6) Az egyedi szolgáltatási szerződések megkötése során figyelembe kell venni a szerződéskötésre kötelezett szerveknek a szerződéskötés időpontjában a központi irattárban elhelyezett iratmennyiségét.

(7) Az egyedi szolgáltatási megállapodásban meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy észszerű nyereséghányadot. A díjak meghatározását a (4) bekezdés szerinti Portfólió táblázat alapján kell elvégezni.

(8) A szerződéskötésre kötelezett szervek az éves költségvetésükben irattárazási feladatokra tervezett előirányzat terhére biztosítják az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét.

(9) A szerződéskötésre kötelezett szervek a szerződéskötést követően az egyedi szolgáltatási megállapodást tájékoztatás céljából megküldik a miniszternek."

3. § A Korm. rendelet 68. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését, ha

a) a változtatás az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben végzett érkeztetést és expediálást érinti,

b) a változtatás az - önkormányzati ASP központról szóló kormányrendelet szerinti - önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás miatt szükséges, vagy

c) a változtatásra az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) bevezetéséhez kapcsolódóan kerül sor."

4. § A Korm. rendelet a következő 72. §-sal egészül ki:

"72. § A szerződéskötésre kötelezett szervek és a központi szolgáltató e rendeletnek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 63/A. § (3) bekezdése szerinti egyedi szolgáltatási megállapodást 2024. március 1-jéig kötik meg."

5. § A Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 3. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Energiaügyi Minisztérium"

2. A Korm. rendelet 1. melléklet 8a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8a. Építési és Közlekedési Minisztérium"

3. Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontjában a "bányafelügyeleti feladatkörében eljárva" szövegrész.

2. melléklet a 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 3. melléklete a következő 35. ponttal egészül ki:

"35. Építési és Közlekedési Minisztérium"

2. A Korm. rendelet 3. melléklet 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. Energiaügyi Minisztérium"

3. Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. melléklet 27., valamint 40. pontja.

Tartalomjegyzék