306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia - papíralapú irat esetén az iratra rávezetnie - az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülését. Az iktatás időpontjában kell meghatároznia egy ügykört, ami a későbbi feldolgozás során módosulhat."

2. § A Korm. rendelet 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63/A. § (1) A 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek, valamint a köziratok védelmére irányuló hatósági eljárás alapján központi szolgáltató igénybevételére kötelezett szervek (a továbbiakban együtt: szerződéskötésre kötelezett szervek) központi irattárazásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatokat - a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a központi szolgáltató látja el. A feladatellátás a szerződéskötésre kötelezett szervek és a központi szolgáltató között létrejött egyedi szolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) alapján történik.

(2) A 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel

a) a 3. mellékletben meghatározott szervek számára a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújtja, és

b) a 3. mellékletben meghatározott szervek az a) pont szerinti szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól veszik igénybe.

(3) A központi szolgáltató a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat a szakmai felügyelő szerv és a központi szolgáltató által szakmai alapon összeállított, a szerződéskötésre kötelezett szervek által kötelezően használandó szerződéstervezet alapján a szerződéskötésre kötelezett szervekkel kötött egyedi szolgáltatási megállapodás alapján nyújtja, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, egységárait, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános szakmai követelményeket.

(4) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai irányítási feladatkörében az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötéséhez szakmai útmutatót és a díjszabást tartalmazó Portfólió táblázatot bocsát ki, amelyeket a szerződéskötésre kötelezett szervek figyelembe vesznek az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötése során. Az egyedi szolgáltatási megállapodások követelmények szerinti teljesítésének ellenőrzését a miniszter végzi.

(5) A miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti dokumentumokat tárgyév január 15-ig megküldi a szerződéskötésre kötelezett szervek részére.

(6) Az egyedi szolgáltatási szerződések megkötése során figyelembe kell venni a szerződéskötésre kötelezett szerveknek a szerződéskötés időpontjában a központi irattárban elhelyezett iratmennyiségét.

(7) Az egyedi szolgáltatási megállapodásban meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy észszerű nyereséghányadot. A díjak meghatározását a (4) bekezdés szerinti Portfólió táblázat alapján kell elvégezni.

(8) A szerződéskötésre kötelezett szervek az éves költségvetésükben irattárazási feladatokra tervezett előirányzat terhére biztosítják az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét.

(9) A szerződéskötésre kötelezett szervek a szerződéskötést követően az egyedi szolgáltatási megállapodást tájékoztatás céljából megküldik a miniszternek."

3. § A Korm. rendelet 68. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés rendelkezését, ha

a) a változtatás az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben végzett érkeztetést és expediálást érinti,

b) a változtatás az - önkormányzati ASP központról szóló kormányrendelet szerinti - önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás miatt szükséges, vagy

c) a változtatásra az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) bevezetéséhez kapcsolódóan kerül sor."

4. § A Korm. rendelet a következő 72. §-sal egészül ki:

"72. § A szerződéskötésre kötelezett szervek és a központi szolgáltató e rendeletnek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 63/A. § (3) bekezdése szerinti egyedi szolgáltatási megállapodást 2024. március 1-jéig kötik meg."

5. § A Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 3. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Energiaügyi Minisztérium"

2. A Korm. rendelet 1. melléklet 8a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8a. Építési és Közlekedési Minisztérium"

3. Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontjában a "bányafelügyeleti feladatkörében eljárva" szövegrész.

2. melléklet a 306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 3. melléklete a következő 35. ponttal egészül ki:

"35. Építési és Közlekedési Minisztérium"

2. A Korm. rendelet 3. melléklet 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. Energiaügyi Minisztérium"

3. Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. melléklet 27., valamint 40. pontja.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére