2023. évi XXXII. törvény

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

1. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

1. § A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Minősítési jelölés megismétlésével készült minősített adat esetén a (3) bekezdés alapján kapott felülvizsgálat eredményéről vagy a megismételt minősítési jelölés egyéb okból történő módosulásáról a minősítési jelölést megismétlő szerv értesíti a megismételt minősítési jelöléssel ellátott és továbbított minősített adat címzettjét vagy annak jogutódját."

2. § A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

a) 6. § (1) bekezdésében az "az köteles" szövegrész helyébe az "az adat keletkezésekor az köteles" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "és az" szövegrész helyébe az "és a keletkezéskor az" szöveg

lép.

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

3. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban ügyfél

a) a minősítés jogellenessége vizsgálata esetén a minősítő,

b) a minősítési jelölés megismétlése jogellenessége vizsgálata esetén a minősítési jelölést megismétlő."

4. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság)

"a) a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályok megsértésének megállapítása esetén

aa) a minősítőt a nemzeti minősített adat minősítési szintjének, illetve érvényességi idejének a jogszabályoknak megfelelő megváltoztatására vagy a minősítés megszüntetésére hívja fel, vagy

ab) megállapítja, hogy a nemzeti minősített adat minősítése jogszerűen nem jött létre, és felhívja a minősítőt, hogy a megfelelő intézkedésekkel szüntesse meg a jogellenes állapotot,

b) a nemzeti minősített adat minősítési jelölésének megismétlésére vonatkozó jogszabályok megsértésének megállapítása esetén a minősítési jelölést megismétlőt a nemzeti minősített adat minősítési jelölése jogszabályoknak megfelelő megismétlésére vagy a megismételt minősítési jelölés alkalmazásának megszüntetésére hívja fel, vagy"

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 63. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság)

"c) megállapítja, hogy a minősítő a nemzeti minősített adat minősítésére, a minősítési jelölést megismétlő a minősítési jelölés megismétlésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el."

(3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A minősítő a Hatóság (1) bekezdés a) pontja, a minősítési jelölést megismétlő a Hatóság (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatát a közlésétől számított hatvan napon belül támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya van."

(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 63. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a minősítő a Hatóság (1) bekezdés a) pontja, a minősítést megismétlő a Hatóság (1) bekezdés b) pontja szerinti határozata közlésétől számított hatvan napon belül nem fordul bírósághoz,

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti határozat esetén a nemzeti minősített adat minősítése a határozat közlésétől számított hatvanegyedik napon a határozatban foglaltak szerint megszűnik, illetve minősítési szintje vagy érvényességi ideje a határozatban foglaltak szerint megváltozik,

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti határozat esetén a határozat közlésétől számított hatvanegyedik naptól a nemzeti minősített adat minősítési jelölése a határozatban foglaltak szerint megszűnik, vagy

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozat esetén a határozat közlésétől számított hatvanegyedik napon,

ca) ha a határozat a minősítési jelölést megismétlőt a nemzeti minősített adat minősítési jelölése alkalmazásának megszüntetésére hívja fel, a megismételt minősítési jelölés a határozatban foglaltak szerint megszűnik, vagy

cb) ha a határozat a minősítési jelölést megismétlőt a minősítési jelölés jogszabályoknak megfelelő megismétlésére hívja fel, a megismételt minősítés minősítési szintje vagy érvényességi ideje a határozatban foglaltak szerint megváltozik.

(2b) A minősítő és a minősítési jelölést megismétlő a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8. § (3) és (3a) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségét az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben legkésőbb a határozat közlésétől számított hatvanegyedik napon, illetve - a határozat (2) bekezdés szerinti megtámadása esetén - a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul teljesíti.

(2c) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott eseteken kívül a Hatóság felfüggesztheti az általa folytatott titokfelügyeleti hatósági eljárást, ha

a) annak során olyan kérdés merül fel, amelynek eldöntése más szerv vagy személy hatáskörébe tartozik, vagy

b) a Hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más döntése, illetve eljárása nélkül az adott ügy megalapozottan nem dönthető el."

5. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a következő 75/G. §-sal egészül ki:

"75/G. § A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2023. évi XXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 62. § (1) és (4) bekezdését, valamint 63. § (1)-(2c) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell."

6. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a) 33. § (2) bekezdés a) pontjában a "Köztársasági Elnök Hivatala" szövegrész helyébe a "Sándor-palota" szöveg,

b) 62. § (1) bekezdésében a "minősítése jogellenes" szövegrész helyébe a "minősítése vagy a minősítési jelölésének megismétlése jogellenes" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § a) pontja 2023. július 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék