330/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint az ezzel összefüggő rendelkezések módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,

a 4-6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kbt. 111. §-ában foglaltak mellett, a Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, személyszállításhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzésére.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. és 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] 1. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2d) Az 1. számú melléklet 7. és 8. pontjában meghatározott eszközök és szolgáltatások beszerzése során központi beszerző szervezetként a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jár el. Az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott eszközök beszerzése során

a) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, a Magyar Állam, költségvetési szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartása alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló, egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok,

b) a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló laboratóriumi, mikrobiológiai, patológiai, képalkotó diagnosztikai tevékenységet végző gazdasági társaságok,

c) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az általa fenntartott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint a javítóintézetek és

d) a központosított közbeszerzési rendszerbe önként csatlakozó, az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó intézmények

kötelesek e rendelet szerint eljárni. Az 1. számú melléklet 8. pont 8.1. és 8.2. alpontjában meghatározott szolgáltatások beszerzése során az a) pontban meghatározott fekvőbeteg szakellátó intézmények kötelesek e rendelet szerint eljárni."

5. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. számú melléklet 5. pont 5.1. alpontja hatálya alá tartozó szállodai szállásszolgáltatás vagy személyszállításhoz kapcsolódó menetjegyek beszerzése esetén az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezet a központi beszerző szervezet előzetes jóváhagyása nélkül jogosult e szolgáltatások saját hatáskörben történő beszerzésére, ha ezeket az igényeinek mindenben megfelelő feltételekkel a keretszerződés útján történő beszerzéshez képest alacsonyabb áron tudja beszerezni. A beszerzésről a beszerzést megvalósító szervezet a központi beszerző szervezetet a beszerzést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja."

6. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "(a továbbiakban: közbeszerzéseik)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a "közbeszerzési törvény" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény)" szöveg,

c) 5. § (3) és (4) bekezdésében, 10. és 14. §-ában a "(2d) bekezdés a) és b)" szövegrész helyébe a "(2d) bekezdés a)-c)" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (1) bekezdésében és 17. § (1)-(3) bekezdésében az "az 1. § (1) bekezdése és a (2d) bekezdés a) és b)" szövegrész helyébe az "1. § (1) bekezdése és a (2d) bekezdés a)-c)" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdés o) pontjában a "közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium" szöveg,

f) 24. § (5) bekezdés i) pontjában és 26. § (5) bekezdésében a "Kbt." szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény" szöveg,

g) 26. § (4) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében a "Kbt." szövegrészek helyébe a "közbeszerzési törvény" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök