Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

354/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 71. § (1) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A felmondás a tulajdonosi joggyakorló részéről írásban, azonnali hatállyal történik azon ingatlan tekintetében, amelyet a miniszter a Vtv. 33. § (4) bekezdése alapján értékesítésre kijelöl. Az MNV Zrt. a felmondás közlését követően haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy az ingatlanügyi hatóság a bejegyzett vagyonkezelői jogot törölje az ingatlan-nyilvántartásból. A vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjától a központi költségvetési szervet az érintett ingatlan vonatkozásában ingyenes használati jog illeti meg e rendelet erejénél fogva a vevő részére történő birtokátruházás napjáig, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló az ingyenes használati jog megszűnésének napját egyoldalú nyilatkozatában ettől eltérő, korábbi időpont megjelölésével is meghatározhatja. Az ingyenes használati jog megszűnésének időpontjáig a korábbi vagyonkezelő által kötött hasznosítási szerződésekbe a tulajdonosi joggyakorló nem lép be."

(2) A Vhr. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A határozott időre kötött vagyonkezelési szerződés rendes felmondással a szerződésben meghatározott esetekben szüntethető meg. A (4) és (4a) bekezdésekben foglaltakat a határozott időre kötött vagyonkezelési szerződés esetén is alkalmazni kell."

(3) A Vhr. 12. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6b) A vagyonkezelési szerződés vagy a (4a) bekezdés szerinti esetben az ingyenes használati jog megszűnésével a vagyonkezelő által a vagyon használatára, valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésben a használatba, hasznosításba adó helyébe a tulajdonosi joggyakorló lép."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök