2023. évi XXXVI. törvény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodása (a továbbiakban: Végrehajtási Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Végrehajtási Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Végrehajtási Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Végrehajtási Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Végrehajtási Megállapodás 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Végrehajtási Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2023. évi XXXVI. törvényhez

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodása

Jelen Végrehajtási Megállapodás Felei,

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (a továbbiakban: PCC SEE) alapján,

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 20. cikkével összhangban,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Cél

Jelen Végrehajtási Megállapodás célja a Megállapodás végrehajtásához szükséges adminisztratív és technikai rendelkezések megállapítása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Végrehajtási Megállapodás alkalmazásában a Megállapodás 1. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandóak.

3. cikk

Műszaki előírások

(1) A Felek a DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok keresésével és összehasonlításával kapcsolatos valamennyi kérelem és válasz tekintetében betartják a közös technikai előírásokat. Megerősített daktiloszkópiai vagy DNS találatot követően további személyes adatok és egyéb információk nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül történő megküldése iránti kérelem a Megállapodás 7. és 8. cikkével összhangban tehető, az ilyen alapadat-továbbítás egyszerűsítése és gyorsabbá tétele érdekében a személyes alapadat, a releváns bűnügyi információ és/vagy ügyre vonatkozó adatok kijelölése és struktúrája megegyezés tárgyát képezheti.

(2) Ezeket a technikai előírásokat a Megállapodás 20. cikke szerinti Felhasználói Kézikönyvek tartalmazzák (a továbbiakban: Felhasználói Kézikönyvek).

4. cikk

Kommunikációs hálózat

(1) A DNS-adatok, daktiloszkópiai adatok és gépjármű-nyilvántartási adatok Felek közötti elektronikus cseréje kódolással ellátott biztonságos virtuális hálózatokon keresztül történik.

(2) A kommunikációs hálózat technikai részleteit és elérhetőségeit, valamint a technikai kapcsolattartó pontokat a Felhasználói Kézikönyvekben kell meghatározni.

5. cikk

Az automatizált adatcsere hozzáférhetősége

A Felek valamennyi szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a DNS-adatok, daktiloszkópiai adatok és gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresése és összehasonlítása a hét minden napjának huszonnégy órájában lehetséges legyen. Műszaki hiba esetén a Felek nemzeti kapcsolattartó pontjai haladéktalanul tájékoztatják egymást, és a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban megállapodnak az információcsere átmeneti, alternatív módjairól. Az automatizált adatcserét a lehető leggyorsabban helyre kell állítani.

6. cikk

A DNS-adatok cseréjére vonatkozó elvek

(1) A DNS-adatok cseréje során a Feleknek a lókuszok tekintetében a meglévő szabványokat kell alkalmazniuk, például az európai szabványt (European Standard Set, ESS) vagy az Interpol-szabványt (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL).

(2) A DNS-profilok automatizált keresése és összehasonlítása esetén a továbbításra decentralizált struktúrában kerül sor.

(3) Megfelelő intézkedéseket kell hozni a más Felek részére történő adatküldés tárgyát képező adatok bizalmas jellegének és sértetlenségének biztosítása érdekében, beleértve azok kódolását is.

(4) A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a többi Fél számára hozzáférhetővé tett vagy összehasonlítás céljából átadott DNS-profilok sértetlenségének szavatolása érdekében, valamint annak biztosítására, hogy ezen intézkedések megfeleljenek olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 17025.

(5) A Felek az ISO 3166-1 alpha-2 szabványnak megfelelő kódokat alkalmaznak.

7. cikk

A kérelmek és válaszok szabályai

(1) A Megállapodás 3. és 4. cikkében említett automatizált keresésre, illetve automatizált összehasonlításra vonatkozó kérelemnek kizárólag az alábbi információkat kell tartalmaznia:

(a) a kérelmező Fél kódja;

(b) a kérelem dátuma, időpontja és azonosító száma;

(c) DNS-profilok és hivatkozási számuk;

(d) a továbbított DNS-profilok típusa (azonosítatlan DNS-profilok vagy referencia DNS-profilok); valamint

(e) az adatbázis-rendszerek ellenőrzéséhez és az automatikus keresési folyamatok minőség-ellenőrzéséhez szükséges információk.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelemre küldött válasz (az egyezésről küldött értesítés) kizárólag az alábbi információkat tartalmazza:

(a) annak feltüntetése, hogy volt-e egy vagy több egyezés (találat) vagy nem volt egyezés (nincs találat);

(b) a kérelem dátuma, időpontja és azonosító száma;

(c) a válasz dátuma, időpontja és azonosító száma;

(d) a kérelmező és a megkeresett Fél kódja;

(e) a kérelmező és a megkeresett Fél hivatkozási száma;

(f) a továbbított DNS-profilok típusa (azonosítatlan DNS-profilok vagy referencia DNS-profilok);

(g) a kért és az egyező DNS-profilok; valamint

(h) az adatbázis-rendszerek ellenőrzéséhez és az automatikus keresési folyamatok minőség-ellenőrzéséhez szükséges információk.

(3) Automatikus értesítést csak akkor kell küldeni az egyezésről, ha az automatizált keresés vagy összehasonlítás a lókuszok egy meghatározott minimuma esetében egyezést eredményezett. Ezt a minimumot a Felhasználói Kézikönyvek tartalmazzák.

(4) A Felek biztosítják, hogy a kérelmek összhangban álljanak a Megállapodás 2. cikkének (3) bekezdése értelmében tett nyilatkozatokkal. Ezeknek a nyilatkozatoknak a Felhasználói Kézikönyvekben is szerepelniük kell.

8. cikk

A nem azonosított vagy referencia DNS-profilok automatizált keresésével kapcsolatos továbbítási eljárás

(1) Amennyiben egy nem azonosított vagy referencia DNS-profillal végzett keresés a nemzeti adatbázisban nem eredményezett egyezést, vagy nem azonosított DNS-profillal eredményezett egyezést, a DNS-profilt valamennyi egyéb Fél adatbázisaiba továbbítani lehet és amennyiben az ezzel a DNS-profillal végzett keresés más Felek adatbázisában található referencia DNS-profilokkal és/vagy nem azonosított DNS-profilokkal egyezést eredményezett, ezen egyezésekről automatikus értesítést kell küldeni és a DNS referenciaadatait továbbítani kell a kérelmező Fél részére; ha más Fél adatbázisában nincs egyezés, erről a kérelmező Felet automatikusan értesíteni kell.

(2) Ha a nem azonosított DNS-profillal végzett keresés egyezést eredményez más Felek adatbázisaiban, minden érintett Fél nemzeti adatbázisát ilyen értelmű megjegyzéssel egészítheti ki.

9. cikk

A daktiloszkópiai adatok cseréjére vonatkozó elvek

(1) A daktiloszkópiai adatok digitalizálását és a többi Fél részére való továbbítását a Felhasználói Kézikönyvekben meghatározott egységes adatformátumnak megfelelően kell végezni.

(2) Minden Fél biztosítja, hogy az általa továbbított daktiloszkópiai adatok minősége az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszerrel (AFIS) végzett összehasonlításhoz megfelelő legyen.

(3) A daktiloszkópiai adatok cseréjére alkalmazandó továbbítási eljárásra decentralizált struktúrában kerül sor.

(4) Megfelelő intézkedéseket kell hozni a más Felek részére továbbított daktiloszkópiai adatok bizalmas jellegének és sértetlenségének biztosítása érdekében, beleértve azok kódolását is.

(5) A Felek az ISO 3166-1 alpha-2 szabványnak megfelelő országkódokat alkalmaznak.

10. cikk

Daktiloszkópiai adatokra vonatkozó keresési kapacitások

(1) Minden Fél biztosítja, hogy keresési kérelmei ne haladják meg a megkeresett Fél által meghatározott keresési kapacitásokat. A Felek nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben meghatározzák az ismert és a nem azonosított személyek daktiloszkópiai adataira vonatkozó napi maximális keresési kapacitásukat.

(2) Az adattovábbításonként hitelesítésre elfogadott kérelmek maximális számát a Felhasználói Kézikönyvek tartalmazzák.

11. cikk

A daktiloszkópiai adatokkal kapcsolatos kérelmek és válaszok szabályai

(1) A megkeresett Fél teljesen automatizált eljárással haladéktalanul ellenőrzi a továbbított daktiloszkópiai adatok minőségét. Amennyiben az adatok az automatizált összehasonlításhoz nem megfelelőek, a megkeresett Fél késedelem nélkül értesíti a kérelmező Felet.

(2) A megkeresett Fél a kereséseket a kérelmek beérkezésének sorrendjében végzi. A kérelmeket 24 órán belül, teljesen automatizált eljárással fel kell dolgozni. A kérelmező Fél - ha nemzeti joga ezt előírja - kérheti kérelmeinek gyorsított feldolgozását, amely keresést a megkeresett Félnek haladéktalanul el kell végeznie. Ha a határidőket vis maior következtében nem lehet betartani, az összehasonlítást az akadályok elhárítását követően haladéktalanul el kell végezni.

12. cikk

A gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresésének elvei

(1) A gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált kereséséhez a Felek az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásnak a Tanács 2008. június 23-án kelt, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB Határozata 12. cikke céljára kifejlesztett változatát, és e szoftver módosított változatait alkalmazzák.

(2) A gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresésére decentralizált struktúrában kerül sor.

(3) Az EUCARIS rendszeren keresztül cserélt információkat kódolt formában kell továbbítani.

(4) A kicserélendő gépjármű-nyilvántartási adatok körét a Felhasználói Kézikönyvek határozzák meg.

(5) A Megállapodás 9. cikkének végrehajtása során a Felek elsőbbséget biztosíthatnak a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemhez kapcsolódó kereséseknek.

13. cikk

Költségek

Minden Fél maga viseli e Végrehajtási Megállapodás végrehajtása, alkalmazása és fenntartása, különösen a 12. cikkben említett EUCARIS szoftveralkalmazás használata kapcsán felmerülő költségeket.

14. cikk

Felhasználói Kézikönyvek

A hatékony és eredményes információcseréhez szükséges további adminisztratív és technikai információkat a Felhasználói Kézikönyvek tartalmazzák.

15. cikk

Független adatvédelmi hatóságok

A Feleknek tájékoztatniuk kell a letéteményest a Megállapodás 17. cikkében említett független adatvédelmi hatóságokról.

16. cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Végrehajtási Megállapodás a Megállapodás 26. cikke szerinti hatálybalépésével lép hatályba.

(2) Jelen Végrehajtási Megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen Végrehajtási Megállapodás a Megállapodás megszűnése esetén azzal egy időben szűnik meg.

(3) Jelen Végrehajtási Megállapodást a Felek módosíthatják. Ilyen módosítás írásbeli úton kezdeményezhető és az e cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint lép hatályba.

(4) Jelen Végrehajtási Megállapodáshoz a Megállapodáshoz előzetesen történt csatlakozást követően lehet csatlakozni.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Végrehajtási Megállapodást aláírásukkal látták el.

az Albán Köztársaság részéről

az Osztrák Köztársaság részéről

Bosznia-Hercegovina részéről

a Bolgár Köztársaság részéről

Magyarország részéről

a Macedón Köztársaság részéről

a Moldovai Köztársaság részéről

Montenegró részéről

Románia részéről

a Szerb Köztársaság részéről

a Szlovén Köztársaság részéről

Készült Bécsben, 2018. szeptember 13. napján, egy eredeti példányban, angol nyelven.

2. melléklet a 2023. évi XXXVI. törvényhez

Implementing Agreement of the Agreement between the Parties to the Police Cooperation Convention for Southeast Europe on the automated exchange of DNA data, dactyloscopic data and vehicle registration data

The Parties to this Implementing Agreement,

Based on the Police Cooperation Convention for Southeast Europe (hereinafter referred to as: "the PCC SEE"),

In accordance with Article 20 of the Agreement between the Parties to the Police Cooperation Convention for Southeast Europe on the automated exchange of DNA data, dactyloscopic data and vehicle registration data (hereinafter referred to as: "the Agreement"),

Have agreed as follows:

Article 1

Aim

The aim of this Implementing Agreement is to lay down the necessary administrative and technical provisions for the implementation of the Agreement.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Implementing Agreement the definitions in Article 1 of the Agreement are used.

Article 3

Technical specifications

(1) The Parties shall observe common technical specifications in connection with all requests and answers related to searches and comparisons of DNA profiles, dactyloscopic data and vehicle registration data. For request and provision of further personal data and other information after confirmed dactyloscopic or DNA hits via national contact points in accordance with Articles 7 and 8 of the Agreement, the designation and structure of core personal data, criminal relevant information and/or crime case data could be agreed for simplification and acceleration of such core data provision.

(2) These technical specifications are laid down in User manuals, as referred to in Article 20 of the Agreement (hereinafter referred to as:

"the User manuals").

Article 4

Communications network

(1) The electronic exchange of DNA data, dactyloscopic data and vehicle registration data between the Parties shall take place using secure virtual private networks with encryption.

(2) The technical details on the communication network and the contact details and availability of the technical contact points shall be set forth in the User manuals.

Article 5

Availability of automated data exchange

The Parties shall take all necessary measures to ensure that automated searching or comparison of DNA data, dactyloscopic data and vehicle registration data is possible 24 hours a day and seven days a week. In the event of a technical fault, the Parties' national contact points shall immediately inform each other and shall agree on temporary alternative information exchange arrangements in accordance with the legal provisions applicable. Automated data exchange shall be re-established as quickly as possible.

Article 6

Principles of DNA data exchange

(1) The Parties shall use existing standards for DNA data exchange, such as the European Standard Set (ESS) or the Interpol Standard Set of Loci (ISSOL).

(2) The transmission procedure, in the case of automated searching and comparison of DNA profiles, shall take place within a decentralised structure.

(3) Appropriate measures shall be taken to ensure confidentiality and integrity for data being sent to other Parties, including their encryption.

(4) The Parties shall take the necessary measures to guarantee the integrity of the DNA profiles made available or sent for comparison to the other Parties and to ensure that these measures comply with international standards such as ISO 17025.

(5) Parties shall use Party codes in accordance with the ISO 3166-1 alpha-2 standard.

Article 7

Rules for requests and answers

(1) A request for an automated search or comparison, as referred to in Articles 3 and 4 of the Agreement, shall include only the following information:

(a) the Party code of the requesting Party;

(b) the date, time and indication number of the request;

(c) DNA profiles and their reference numbers;

(d) the types of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference DNA profiles); and

(e) information required for controlling the database systems and quality control for the automatic search processes.

(2) The answer (matching report) to the request referred to in paragraph 1 shall contain only the following information:

(a) an indication as to whether there were one or more matches (hits) or no matches (no hits);

(b) the date, time and indication number of the request;

(c) the date, time and indication number of the answer;

(d) the Party codes of the requesting and requested Parties;

(e) the reference numbers of the requesting and requested Parties;

(f) the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference DNA profiles);

(g) the requested and matching DNA profiles; and

(h) information required for controlling the database systems and quality control for the automatic search processes.

(3) Automated notification of a match shall only be provided if the automated search or comparison has resulted in a match of a minimum number of loci. This minimum is set out in the User manuals.

(4) The Parties shall ensure that requests comply with declarations issued pursuant to Article 2 (3) of the Agreement. These declarations shall be reproduced in the User manuals.

Article 8

Transmission procedure for automated searching of unidentified or reference DNA profiles

(1) If, in a search with an unidentified or reference DNA profile, no match has been found in the national database or a match has been found with a DNA profile, the DNA profile may then be transmitted to all other Parties' databases and if, in a search with this DNA profile, matches are found with reference DNA profiles and/or unidentified DNA profiles in other Parties' databases, these matches shall be automatically communicated and the DNA reference data transmitted to the requesting Party; if no matches can be found in other Parties' databases, this shall be automatically communicated to the requesting Party.

(2) If, in a search with an unidentified DNA profile, a match is found in other Parties' databases, each Party concerned may insert a note to this effect in its national database.

Article 9

Principles for the exchange of dactyloscopic data

(1) The digitalisation of dactyloscopic data and their transmission to the other Parties shall be carried out in accordance with the uniform data format specified in the User manuals.

(2) Each Party shall ensure that the dactyloscopic data it transmits are of sufficient quality for a comparison by the automated fingerprint identification systems (AFIS).

(3) The transmission procedure for the exchange of dactyloscopic data shall take place within a decentralised structure.

(4) Appropriate measures shall be taken to ensure the confidentiality and integrity of dactyloscopic data being sent to other Parties, including their encryption.

(5) The Parties shall use Party codes in accordance with the ISO 3166-1 alpha-2 standard.

Article 10

Search capacities for dactyloscopic data

(1) Each Party shall ensure that its search requests do not exceed the search capacities specified by the requested Party. Parties shall submit declarations in which they lay down their maximum search capacities per day for dactyloscopic data of identified persons and for dactyloscopic data of persons not yet identified.

(2) The maximum numbers of candidates accepted for verification per transmission are set out in the User manuals.

Article 11

Rules for requests and answers in connection with dactyloscopic data

(1) The requested Party shall check the quality of the transmitted dactyloscopic data without delay by a fully automated procedure. Should the data be unsuitable for an automated comparison, the requested Party shall inform the requesting Party without delay.

(2) The requested Party shall conduct searches in the order in which requests are received. Requests shall be processed within 24 hours by a fully automated procedure. The requesting Party may, if its national law so prescribes, ask for accelerated processing of its requests and the requested Party shall conduct these searches without delay. If deadlines cannot be met for reasons of vis major, the comparison shall be carried out without delay as soon as the impediments have been removed.

Article 12

Principles of automated searching of vehicle registration data

(1) For automated searching of vehicle registration data Parties shall use a version of the European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) software application especially designed for the purposes of Article 12 of Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and amended versions of this software.

(2) Automated searching of vehicle registration data shall take place within a decentralised structure.

(3) The information exchanged via the EUCARIS system shall be transmitted in encrypted form.

(4) The data elements of the vehicle registration data to be exchanged are specified in the User manuals.

(5) In the implementation of Article 9 of the Agreement, Parties may give priority to searches related to combating serious crime.

Article 13

Costs

Each Party shall bear its own costs arising from the administration, use and maintenance of this Implementing Agreement, especially of the EUCARIS software application referred to in Article 12.

Article 14

User Manuals

Further details concerning administrative and technical information needed for efficient and effective exchange of data are set out in the User manuals.

Article 15

Independent data protection authorities

The Parties shall inform the Depositary of the Agreement of the independent data protection authorities as referred to in Article 17 of the Agreement.

Article 16

Final provisions

(1) This Implementing Agreement shall take effect with entry into force of the Agreement, according to Article 26 of the Agreement.

(2) This Implementing Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Implementing Agreement shall cease to apply at the same time as the Agreement.

(3) This Implementing Agreement may be amended by the Parties. Such an amendment shall be initiated in writing and shall enter into force according to the procedures described in paragraph 1 of this Article.

(4) This Implementing Agreement shall be open for accession, subject to previous accession to the Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised have signed this Implementing Agreement:

For the Republic of Albania

For the Republic of Austria

For Bosnia and Herzegovina

For the Republic of Bulgaria

For Hungary

For the Republic of Macedonia

For the Republic of Moldova

For Montenegro

For Romania

For the Republic of Serbia

For the Republic of Slovenia

Done in Vienna, on the 13th day of September 2018, in a single original copy in the English language.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék