419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3-12. §, a 13. § 3. és 6-27. pontja, valamint a 14. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"c) a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: DMÜ)."

(2) Az R. 1. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet meghatározza)

"i) a DMÜ e rendelet szerinti feladatait és az ezzel összefüggő eljárására vonatkozó szabályokat."

(3) Az R. 1. § (4) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"6. informatikai beszerzési igény: az 1. § (4) bekezdés 10., 13., 14. és 15. pontjában meghatározott beszerzési igények együttesen említve;"

(4) Az R. 1. § (4) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. rendkívüli informatikai beszerzési igény: olyan, az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre a kellő gondosságú tervezés mellett sem tervezhető beszerzési igény, mely jogszabály, a Kormány vagy a Kormány tagja által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz kifejezett rendelkezése, kijelölése vagy a tulajdonosi jogokat, illetve az irányítási jogköröket gyakorló döntése alapján merül fel;"

(5) Az R. 1. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"13. tervezett informatikai beszerzési igény: az adott évre jóváhagyott vagy jóváhagyás alatt álló éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő beszerzési igény;"

(6) Az R. 1. § (4) bekezdése a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"14. tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, rendkívüli vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igénynek nem minősülő beszerzési igény vagy az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő, de attól a 13. § (2c) bekezdés a)-e) pontjában meghatározottaktól nagyobb mértékben eltérő beszerzési igény;

15. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető beszerzési igény, amely az érintett szervezet mindennapi ügyviteléhez vagy közfeladatainak ellátásához kapcsolódó, azonnali beavatkozást igénylő kritikus működési kényszer miatt jelentkezik."

(7) Az R. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az e rendeletben meghatározott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le."

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés c)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki: (A DKÜ)

"c) közreműködik az érintett szervezetek éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervének vizsgálatában,

d) vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényét,

e) központi beszerző szervként - az e rendeletben meghatározott keretek között - összehangolja az érintett szervezetek beszerzési igényeit,

f) központi beszerző szervként - az e rendeletben meghatározott keretek között - az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával - kizárólagos joggal -lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,

g) ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak betartását,

h) az érintett szervezetek tekintetében - az e rendeletben meghatározott keretek között - ellátja a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatokat."

(2) Az R. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A DMÜ - a DKÜ-vel e rendelet szerint együttműködve -

a) vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervét,

b) ellátja a kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatokat."

(3) Az R. 4. § (2a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A DMÜ - a DKÜ-vel e rendelet szerint együttműködve -)

"c) közreműködik a 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott becsült értéket elérő vagy meghaladó, tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igények, a rendkívüli informatikai beszerzési igények és az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igények vizsgálatában."

3. § (1) Az R. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érintett szervezet köteles az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a DKÜ alkalmazáson keresztül)

"a) az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig, de legkésőbb az érintett szervezetté válástól számított 60. napig,"

(megküldeni.)

(2) Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érintett szervezet köteles az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a DKÜ alkalmazáson keresztül)

"b) a tervezett, a rendkívüli és a tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül, az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően haladéktalanul,"

(megküldeni.)

(3) Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A DKÜ alkalmazáson közzétett struktúra és adattartalmakat a DKÜ határozza meg a DMÜ és az NHIT javaslatait is figyelembe véve."

4. § Az R. 8. és 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"8. § (1) A DMÜ az érintett szervezet részére, annak kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül, legfeljebb egy alkalommal, átdolgozásra visszaküldheti az éves informatikai beszerzési tervet vagy éves informatikai fejlesztési tervet, ha azt észleli, hogy az

a) formailag vagy tartalmilag nem megfelelő, vagy

b) nincsen összhangban a kormányzati informatikai fejlesztések irányával, és emiatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a DMÜ megjelöli az átdolgozás kérésének okát, és ennek keretében - ha az indokolt - javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv be nem nyújtottnak minősül, és az átdolgozott terv ismételt megküldésével a terv vizsgálatára, jóváhagyására vonatkozó, e rendelet szerinti határidők újraindulnak.

(4) A DMÜ és a DKÜ az egyes érintett szervezetek által megküldött éves informatikai beszerzési terveket és éves informatikai fejlesztési terveket a DKÜ alkalmazáson történő megküldéstől számított 15 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben azt indokoltnak tartja - a hiánypótlás okát és szempontjait megjelölve -, a DMÜ útján hiánypótlásra visszaküldheti az érintett szervezetnek az éves informatikai beszerzési tervet vagy éves informatikai fejlesztési tervet.

(5) A DMÜ az (1) bekezdés szerinti átdolgozásra vagy a (4) bekezdés szerinti hiánypótlásra 5 munkanapos határidőt állapít meg, mely az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(6) A DMÜ az egyes érintett szervezetek által megküldött éves informatikai beszerzési terveket és éves informatikai fejlesztési terveket - ha az indokolt - az általa, valamint a DKÜ által tett észrevételekkel, javaslatokkal látja el, majd véleményezés céljából megküldi az NHIT részére.

(7) Az egyes érintett szervezetekre vonatkozó, az éves informatikai beszerzési tervvel és éves informatikai fejlesztési tervvel kapcsolatos véleményét az NHIT a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles a DMÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet.

(8) Az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv

a) végrehajtásra javasolt,

b) végrehajtásra részben javasolt vagy

c) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

(9) Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A (8) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményét az NHIT indokolni köteles.

(10) Ha az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervének vagy éves informatikai fejlesztési tervének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az NHIT

a) az érintett szervezettől a DMÜ útján felvilágosítást kérhet, valamint

b) az érintett szervezettől a DMÜ útján hiánypótlást, átdolgozást kérhet, és ennek keretében - ha azt indokoltnak tartja - javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira.

(11) A (10) bekezdés a) és b) pontja esetén a DMÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül felvilágosítás nyújtására, valamint hiánypótlásra szólítja fel.

(12) Az érintett szervezet a (10) bekezdés a) és b) pontja szerinti felvilágosítást, valamint hiánypótlást a (11) bekezdés szerinti felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül a DMÜ részére küldi meg, aki azt a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles az NHIT részére továbbítani.

(13) A DMÜ az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy éves informatikai fejlesztési tervét az NHIT (8) bekezdés szerinti véleményével együtt nyilvántartásba veszi. Ha az NHIT a véleményét a (7) bekezdésben foglalt határidőn belül nem közli, az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy éves informatikai fejlesztési tervét az NHIT által végrehajtásra javasoltként kell nyilvántartásba venni.

(14) A (8) bekezdés a) és b) pontja szerint nyilvántartásba vett éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv végrehajtásra javasolt elemei a miniszter jóváhagyásával hajthatóak végre. A miniszter általi jóváhagyásra történő előterjesztésről a DMÜ gondoskodik.

(15) A DMÜ a (13) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a 12. § (4) bekezdése szerinti miniszteri döntést, az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő 2 munkanapon belül az érintett szervezettel közli.

(16) Ha az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv vagy az éves informatikai fejlesztési terv egésze vagy annak valamely része végrehajtásra nem javasolt, vagy javasolt, de azt a miniszter elutasította, az átdolgozott terv véleményezés, valamint jóváhagyás céljából ismételten előterjeszthető.

(17) A (13) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a (14) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyást követően az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv módosítását az érintett szervezet tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igény benyújtása útján kezdeményezheti. Ebben az esetben az (1)-(16) bekezdés - a (18)-(19) bekezdés szerinti eltérésekkel - alkalmazandó.

(18) Tervmódosítás esetén a (2)-(16) bekezdés szerinti folyamat kizárólag a tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igénnyel érintett módosítani kívánt vagy újonnan létrejövő tervsort érinti.

(19) Tervmódosítás esetén a (4)-(16) bekezdés szerinti határidők az alábbiak szerint módosulnak:

a) a (4) és (7) bekezdésben meghatározott határidő 5 munkanap,

b) az (5) és (10) bekezdésben meghatározott határidő 3 munkanap.

(20) A tervmódosítás jóváhagyása esetén a terv a jóváhagyásnak megfelelő tartalommal módosul vagy egészül ki. A tervmódosítás jóváhagyásával az érintett, tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igény a jóváhagyás napjával benyújtott, tervezett informatikai beszerzési igénynek minősül.

8/A. § Az érintett szervezet éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó része vonatkozásában a 8. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DMÜ helyett a miniszter jár el."

5. § Az R. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A DKÜ a vizsgálat alá vont beszerzési igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül hiánypótlást vagy átdolgozást kérhet az érintett szervezettől, megjelölve a hiánypótlás vagy az átdolgozás kérésének okát, és ennek keretében - ha az indokolt - javaslatot tesz az érintett szervezet részére a beszerzési igény átdolgozásának szempontjaira. A DKÜ a beszerzési igény ismételt megküldésére 5 munkanapos határidőt állapít meg, azzal, hogy a beszerzési igény ismételt megküldéséig a DKÜ részére megállapított (3) bekezdés szerinti határidő nyugszik."

6. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény DKÜ alkalmazásra történő feltöltésétől számított 12 munkanapon belül folytatja le, és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja. A DKÜ az informatikai beszerzési igényt, annak minősítése előtt, az informatikai beszerzési igény DKÜ alkalmazásra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül megvizsgálja a tekintetben, hogy az tervezett, tervmódosítást igénylő, rendkívüli vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igénynek minősül-e."

(2) Az R. 10. §-a a következő (2a)-(2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igénynek minősül, azt a DMÜ részére megküldi. Ez esetben a 8. § (20) bekezdése szerinti jóváhagyásig az ebben a szakaszban meghatározott határidők nyugszanak.

(2b) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény rendkívüli informatikai beszerzési igénynek minősül, azt az NHIT és a DMÜ részére megküldi. Az NHIT véleményét a (3)-(7) bekezdésben foglaltak szerint adja meg.

(2c) A DMÜ a rendkívüli informatikai beszerzési igényről, annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül véleményt ad.

(2d) A DMÜ véleménye szerint a rendkívüli informatikai beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

(2e) Ha a DMÜ 8 munkanapon belül nem ad véleményt, a rendkívüli beszerzési igény végrehajtásra javasoltnak minősül.

(2f) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igénynek minősül, azt a DMÜ részére megküldi.

(2g) A DMÜ az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igényről, annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül véleményt ad. Ebben az esetben a (2d)-(2e) bekezdés alkalmazandó, azzal, hogy a (2e) bekezdés szerinti határidő 3 munkanap."

(3) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az NHIT a (2b) bekezdés szerinti megküldéstől számított 3 munkanapon belül a DKÜ-nek jelzi, ha a beszerzésről véleményt kíván adni."

(4) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az NHIT a (3) bekezdés szerinti határidőn belül közölte, hogy véleményt kíván adni, az NHIT a beszerzési igényre vonatkozó véleményét a (2b) bekezdés szerinti megküldéstől számított 8 munkanapon belül köteles a DKÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles."

(5) Az R. 10. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény a saját véleménye, a DMÜ (2d) vagy (2g) bekezdés szerinti véleménye, valamint - a (2b) bekezdés szerinti esetben - az NHIT (4) bekezdés szerinti véleménye alapján végrehajtásra javasolt, a beszerzési igényt "megfelelő" minősítéssel látja el.

(9) Minden egyéb esetben a DKÜ a beszerzési igényt "nem megfelelő" minősítéssel látja el."

(6) Az R. 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A DKÜ vizsgálata során amennyiben azt indokoltnak tartja - a hiánypótlás okát és szempontjait megjelölve - az igényt 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra visszaküldheti az érintett szervezetnek, azzal, hogy a hiánypótlás teljesítéséig a DKÜ, a DMÜ és az NHIT részére megállapított határidő nyugszik. Az NHIT által az (5) bekezdés szerint kért felvilágosítás, valamint hiánypótlás érintett szervezet általi teljesítéséig a DKÜ és az NHIT részére megállapított (2) és (4) bekezdés szerinti határidő nyugszik."

7. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény DKÜ alkalmazásra történő feltöltésétől számított 15 munkanapon belül folytatja le, és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja. A DKÜ az informatikai beszerzési igényt, annak minősítése előtt, az informatikai beszerzési igény DKÜ alkalmazásra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül megvizsgálja a tekintetben, hogy az tervezett, tervmódosítást igénylő, rendkívüli vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igénynek minősül-e."

(2) Az R. 11. §-a a következő (2a)-(2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igénynek minősül, azt a DMÜ részére megküldi. Ez esetben a 8. § (18) bekezdése szerinti jóváhagyásig a 11. §-ban meghatározott határidők nyugszanak.

(2b) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény rendkívüli informatikai beszerzési igénynek minősül, azt a DMÜ részére megküldi.

(2c) A DMÜ a rendkívüli informatikai beszerzési igény kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül véleményt ad. (2d) A DMÜ véleménye szerint a rendkívüli informatikai beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

(2e) Ha a DMÜ 8 munkanapon belül nem ad véleményt, a rendkívüli informatikai beszerzési igény végrehajtásra javasoltnak minősül.

(2f) Ha a DKÜ véleménye szerint a beszerzési igény üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igénynek minősül, azt a DMÜ részére megküldi.

(2g) A DMÜ az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzési igényről, annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül véleményt ad. Ebben az esetben a (2d)-(2e) bekezdés alkalmazandó, azzal, hogy a (2e) bekezdés szerinti határidő 3 munkanap."

(3) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az NHIT a beszerzési igényre vonatkozó véleményét - a (4a) és (4b) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles a DKÜ-vel közölni.

Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles."

(4) Az R. 11. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az NHIT a 8. § (18) bekezdése szerinti jóváhagyással bíró informatikai beszerzési igény tekintetében 3 munkanapon belül jelzi, amennyiben a beszerzési igényről véleményt kíván adni.

(4b) A (4a) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén úgy kell tekinteni, hogy az NHIT nem kíván véleményt adni."

(5) Az R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény

a) a saját véleménye és a DMÜ (2d) vagy (2g) bekezdés szerinti véleménye, és a (3) bekezdés szerint az NHIT (4) bekezdés szerint véleménye vagy a (4b) bekezdés szerint, annak hiánya alapján végrehajtásra javasolt,

b) minden egyéb esetben, a beszerzési igényt "nem megfelelő" minősítéssel látja el."

8. § (1) Az R. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A DMÜ által jóváhagyásra - e rendelet szerint - előterjesztett beszerzési és fejlesztési terv jóváhagyásáról 12 munkanapon belül, a tervmódosítás jóváhagyásáról a miniszter 5 munkanapon belül dönt."

(2) Az R. 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a megalapozott döntés érdekében, ha az szükséges, az (1) bekezdés szerinti határidőn belül]

"a) a 8. §-ban meghatározott eljárás vonatkozásában a DMÜ-t, a 10. §-ban és 11. §-ban meghatározott eljárás vonatkozásában a DKÜ-t új vizsgálat lefolytatására hívhatja fel,"

9. § Az R. 3/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök"

10. § (1) Az R. 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a 3. § (1a) bekezdése szerinti feladatait a DKÜ és a DMÜ útján látja el."

(2) Az R. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az érintett szervezetnek a 14. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettsége áll fenn, az érintett szervezet a DKÜ-nek - a beszerzési díj mellett - szoftverlicenc-gazdálkodási díjat is fizet, amelynek alapja a szoftverlicenc-gazdálkodási díjfizetéssel érintett egyedi szerződésben szereplő - az opcionális mennyiség értékével növelt - általános forgalmi adó nélkül számított visszterhes szerződéses érték, mértéke 1,5%."

(3) Az R. 14/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szoftverlicenc-gazdálkodási díjból a DKÜ és a DMÜ egyenlő arányban részesül. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, az (5) bekezdés alapján megfizetett szoftverlicenc-gazdálkodási díjat a DKÜ és a DMÜ közfeladatai ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel."

11. § Az R. a következő 27/I. §-sal egészül ki:

"27/I. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeként megkötött szerződések módosítása esetén a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárással, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben utóellenőrzés is kezdeményezhető, kivéve a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást, ha annak becsült értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot, illetve a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárást.

(2) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet, ha a beszerzési igényét az e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerekkel megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki, az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsátását részben vagy egészben úgy is teljesítheti, hogy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás dokumentumai helyett, ha az a DKÜ-nél már rendelkezésre áll, a korábban lefolytatott ellenőrzés eredményeként megszületett jelentést - több szakaszból álló eljárás esetén az egyes szakaszokhoz kapcsolódó jelentéseket - bocsátja az ellenőrzést végző szervezet rendelkezésére. A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás ellenőrzését vagy utóellenőrzését a DKÜ az ellenőrzését végző szervezetnél közvetlenül kezdeményezheti."

12. § Az R. a következő 30/F. §-sal egészül ki:

"30/F. § E rendeletnek a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat 2024. január 1. napjáig a DKÜ önállóan látja el."

13. § Az R.

1. 1. § (3) bekezdés e) pontjában az "a DKÜ által ellátott, e rendeletben" szövegrész helyébe az "az e rendeletben" szöveg,

2. 2. alcím címében a "Digitális Kormányzati Ügynökség" szövegrész helyébe a "Digitális Kormányzati Ügynökség és a Digitális Magyarország Ügynökség" szöveg,

3. 2. § (1) bekezdésében, 14/A. § (3)-(4) és (6) bekezdésében a "DKÜ" szövegrész helyébe a "DKÜ és a DMÜ" szöveg,

4. 2. § (4) bekezdésében az "a DKÜ és az NHIT" szövegrész helyébe az "a DKÜ, a DMÜ és az NHIT" szöveg,

5. 4. § (2) bekezdésében és 14/A. § (2) bekezdésében a "DKÜ" szövegrész helyébe a "DKÜ - a DMÜ-vel e rendelet szerint együttműködve -" szöveg,

6. 5. § (2) bekezdésében a "95/46/EK rendelet" szövegrész helyébe a "95/46/EK irányelv" szöveg,

7. 5. § (3) bekezdésében a "DKÜ, az NHIT" szövegrész helyébe a "DKÜ, a DMÜ, az NHIT" szöveg,

8. 6. § (2) bekezdésében a "Portálon" szövegrész helyébe a "DKÜ alkalmazáson" szöveg,

9. 7/A. §-ában az "a 7. § a)-d) pontjától" szövegrész helyébe az "a 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjától" szöveg,

10. 9. § (4) bekezdésében az "a 8. § (10) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 8. § (13) bekezdése" szöveg,

11. 9. § (4) bekezdésében az "a 8. § (11) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 8. § (14) bekezdése" szöveg,

12. 9. § (8) bekezdésében az "a 8. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó" szövegrész helyébe az "a 8. § (1)-(5) bekezdése megfelelően alkalmazandó" szöveg,

13. 9. § (11) bekezdésében, 10. § (19) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § (11) bekezdésében az "informatikai beszerzésre vonatkozó igény" szövegrészek helyébe az "informatikai beszerzési igény" szöveg,

14. 9/A. §-ában, 10/A. §-ában és 11/A. §-ában a "beszerzésre vonatkozó igénye" szövegrész helyébe a "beszerzési igénye" szöveg,

15. 10. § (15) bekezdésében az "A (4) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az NHIT (3) bekezdés szerinti nyilatkozatára nyitva álló vagy a (4) bekezdés" szöveg,

16. 10. § (19) bekezdésében a "7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés" szövegrész helyébe az "üzemszerű működés" szöveg,

17. 10. § (20) bekezdésében az "informatikai szakmai, beszerzési és jogi szempontokat" szövegrész helyébe a "beszerzési és jogi szempontokat" szöveg,

18. 11. § (4) bekezdésében a "véleményét" szövegrész helyébe a "véleményét - a (4a) és (4b) bekezdésben foglalt eltéréssel -" szöveg,

19. 12. § (1) bekezdésében a "beszerzési és fejlesztési terv vagy beszerzési igény" szövegrész helyébe az "informatikai beszerzési igény" szöveg,

20. 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 8. § és 11. §" szövegrész helyébe az "a 11. §" szöveg,

21. 12. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § (11) bekezdésében az "a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés" szövegrészek helyébe az "az üzemszerű működés" szöveg,

22. 12. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (1) és (1a) bekezdés" szöveg,

23. 12. § (4) bekezdésében a "beszerzési és fejlesztési tervet" szövegrész helyébe a "beszerzési és fejlesztési tervet, tervmódosítást" szöveg,

24. 13. § (2c) bekezdés a)-c) pontjában a "beszerzési igény esetében a becsült érték" szövegrészek helyébe a "beszerzési igény esetében a becsült érték csökkenhet, vagy legfeljebb" szöveg,

25. 13. § (2c) bekezdés a)-c) pontjában a "változhat" szövegrészek helyébe az "emelkedhet" szöveg,

26. 13. § (2c) bekezdés a) pontjában a "10. § vagy 11. §" szövegrész helyébe a "10. §" szöveg,

27. 13. § (2c) bekezdés d) pontjában az "egyenértékű vagy ahhoz hasonló" szövegrész helyébe a "műszakilag egyenértékű vagy meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R.

a) 7. § c) és d) pontja,

b) 11. § (9) bekezdése, valamint

c) 14/A. § (8) bekezdése.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3)-(6) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, az 5-7. §, a 10. § (2) bekezdése, a 13. § 9. pontja, 13-19. pontja, valamint 21. pontja, továbbá a 14. § a) és b) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök