46/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell úthasználati díjat fizetni)

"b) a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után, valamint az egyéb szervezeteknek, az őket a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján megillető mentességgel rendelkező gépjárműveik után,"

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak azokkal a gépjárműveikkel használhatják díjmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát - a közvetlen hozzáféréssel elektronikusan történő nyilvántartásba bejegyzés kivételével - a jogosultság igazolásával előzetesen írásban

a) az (1) bekezdés a), c) és e) pontjában szereplő járművek esetén a közlekedési igazgatási hatóságnál,

b) az (1) bekezdés b) pontjában szereplő járművek esetén - a feladatkörhöz kapcsolódóan - a közúti közlekedési nyilvántartó szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a rendőrségnél,

c) az (1) bekezdés d), f)-h) pontjában szereplő járművek esetén a közúti közlekedési nyilvántartó szervnél,

d) az (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő járművek esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál

bejelentették, és bejelentésük alapján nyilvántartásba vételre kerültek."

(3) Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak az (1) bekezdés szerinti jogosultságot érintő változásokat azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentik a mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében eljáró szervnek."

(4) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az (1) bekezdés szerinti jogosult nem tett eleget a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének, és az útdíjfizetés elmaradása következtében pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében eljáró szerv általi utólagos igazolásával és a forgalmi rendszámonként fizetendő, 20. § szerinti ügyintézési díj megfizetésével mentesül a pótdíj megfizetése alól. A mentesítés érvényesítésére az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 90 napos határidőn belül van lehetőség. A 90 napos határidőt megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a jogosult a kérelmét a mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében eljáró szervnél határidőben előterjesztette."

2. § Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója esetén a részleges díjmentesség legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos."

3. § Az R. 6. §-ában az "A közlekedésért" szövegrész helyébe az "Az útdíjfizetési szolgáltatásért" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 2. § (8) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,

építési és közlekedési miniszter