472/2023. (X. 25.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 9. §-a a következő (13c) és (13d) bekezdéssel egészül ki:

"(13c) A nyertes ajánlattevő az üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menését követően is köteles együttműködni az adós, illetve az adósok felszámolójával annak biztosítása érdekében, hogy a felszámoló el tudja látni a feladatait a felszámolás lebonyolítása során az adós, illetve az adósok felszámolásának lezárásáig. Az együttműködés feltételeit a felek kötelesek külön szerződésben meghatározni az üzletrész-átruházási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a szerződés teljesedésbe menésétől számított 30. napig. A szerződésben ki kell térni a nyertes ajánlattevő kötelezettségeire legalább a felszámoló irattározási, adminisztratív, számviteli, őrzési, tárolási és értékesítési feladataival kapcsolatban.

(13d) A nyertes ajánlattevő (13c) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettsége teljesítéséért ellenértéket nem követelhet."

(2) A Korm. rendeleti. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A vevő által az (5) bekezdés alapján megfizetett összegeket az üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menéséig a felszámoló letétként kezeli az adós elkülönített számláján. Amennyiben az üzletrész-átruházási szerződés teljesítése a vevőnek fel nem róható okból lehetetlenné válik, a felszámoló az (5) bekezdés alapján megfizetett összegeket a lehetetlenülésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül visszautalja a vevőnek a visszautalás költségeinek levonása mellett.

(6a) Az üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menése esetén az (5) bekezdés szerint megfizetett és letétként kezelt összegekből a nettó vételár 3%-ának megfelelő összeget és az azt terhelő általános forgalmi adót felszámolói díjelőlegként a felszámoló részére, illetve a vételár 2%-ának megfelelő összeget a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala részére utalja át a felszámoló az üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menésével egyidejűleg.

(6b) Amennyiben az üzletrész-átruházási szerződés teljesítése a vevőnek felróható okból válik lehetetlenné, az (5) bekezdés szerint megfizetett és letétként kezelt összegekből a nettó vételár 3%-ának megfelelő összeget és az azt terhelő általános forgalmi adót felszámolói díjelőlegként a felszámoló részére, illetve a vételár 2%-ának megfelelő összeget a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala részére utalja át a felszámoló azon időponttól számított 15 napon belül, amely időpontban a vevő mulasztása, szerződésszegő vagy egyéb felróható magatartása miatti lehetetlenné válás a felszámoló számára nyilvánvalóvá vált."

(3) A Korm. rendelet1. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A felszámoló számára a Cstv. 59. §-a alapján ténylegesen kifizethető díjat az (5), (6a) és (6b) bekezdés szerint már érvényesített díjelőleggel és a közbenső mérleg alapján kifizetett díjelőleggel csökkentett összegben kell megállapítani. A Cstv. 59. § (1) bekezdésétől eltérően az adós továbbműködtetése esetén a ténylegesen megállapítható díj mértéke nem csökkenthető."

(4) A Korm. rendelet1. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az (5), (6a) és (6b) bekezdésben megállapított, továbbá a közbenső mérleggel jóváhagyott díjelőleg kielégítésére a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelezői kategóriában, a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó hitelezői követelések között elsőként kerül sor, megelőzve az R2. 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a továbbműködéshez szükséges finanszírozást nyújtó követelésének kielégítését."

(5) A Korm. rendelet1. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A felszámoló a 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menésének napján átadja a vevőnek az adós, illetve az adósok gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság főkönyvi kivonatát.

(2) A felszámoló az üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menésének napjával mint fordulónappal elkészíti az adós, illetve az adósok gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság átadó mérlegét, amelyet a teljesedésbe menéstől számított 15 napon belül átad a vevőnek, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy az átadó mérleg a gazdasági társaság vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad."

(6) A Korm. rendelet1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az Itv. 26. §-ától eltérően mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a 3. és 4. § alapján az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított korlátolt felelősségű társaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával megvalósult tulajdonszerzése, valamint az e gazdasági társaságban fennálló üzletrésznek a felszámolási eljárás keretében lefolytatott első értékesítése során történő megszerzése."

(7) A Korm. rendelet1. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2023. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) E rendeletnek a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2023. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő azon eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben még nem került sor a felszámolás elrendelésére.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel módosított 3. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a szerződést a felszámolás elrendelése előtt vagy után kötötték."

3. § A Korm. rendelet2. 2. és 3. §-ában az "R4. 3. §-a alapján" szövegrész helyébe az "R4. 3. és 4. §-a alapján" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére