474/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Honvédelmi létfontosságú rendszerelem az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem és az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem.

(2) Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem a 3. § (1) bekezdése szerinti kijelölő hatóság által kijelölt,

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet, a jogszabályban meghatározott, a honvédelemért felelős miniszter vagy az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, továbbá a honvédelemért felelős miniszter által jogszabályban kijelölt, honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaság által működtetett vagy használt rendszerelem vagy létesítmény és

b) az a) pont alá nem tartozó, honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató, stratégiai fontosságú gazdasági társaság által működtetett vagy használt rendszerelem vagy létesítmény,

amely megfelel a 2. §-ban meghatározott ágazati kritériumok valamelyikének.

(3) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem a 4. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti kijelölő hatóság által kijelölt, az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó olyan rendszerelem vagy létesítmény, amely megfelel a 2. §-ban meghatározott ágazati kritériumok valamelyikének."

2. § A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)" szövegrész helyébe a "HM" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontja és

b) 6. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök