49/2023. (II. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 47/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az elektronikus árverés során nem alkalmazandó a 44. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 45. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja és a 46. § (1)-(6) bekezdése. Az MNV Zrt. az elektronikus árverést megelőzően az MNV Zrt. által működtetett, a világhálón elérhető informatikai rendszer, az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) felületén közzétett felhívásban előírhatja, hogy az elektronikus árverésen az általa előre meghatározott és közzétett - az árveréssel érintett vagyontárgy sajátosságaival összefüggő, az árverezők részére egyenlő esélyt biztosító - feltételeket teljesítő árverezők vehetnek részt.

(3) Az árverési hirdetmények és a (2) bekezdés szerinti felhívások elektronikus úton történő közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történő megtételére az EAR szolgál."

2. § A Vhr. 47/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elektronikus árverésen az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált), a 47/A. § (2) bekezdése szerinti felhívásban meghatározott és a 47/G. § (2) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelő személy vehet részt."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére