573/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek nem teljesülnek, és az ügyfél a kérelméhez a háziorvosi igazolást nem csatolta, az eljáró hatóság a kérelmet a háziorvosi igazolásra vonatkozó hiánypótlás nélkül visszautasítja."

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök