2023. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás XVI. cikk 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi V. törvényhez

Megállapodás Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program között a Világélelmezési Program Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról

Tekintetbe véve, hogy a Világélelmezési Program úgy döntött, hogy egyes adminisztratív és operatív támogató funkciók ellátását a Magyarországon, Budapesten létesítendő WFP Központra bízza;

Tekintetbe véve, hogy Magyarország Kormánya üdvözli a "WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központjának" Magyarország területén való létesítését abból a célból, hogy globális fizetési megoldásokat és más hasonló tevékenységeket végezzen a WFP nemzetközi műveleteinek támogatására;

Tekintetbe véve, hogy mind az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1946. évi február hó 13. napján elfogadott Egyezmény, amelynek Magyarország 1956. július 30-án vált részesévé, mind az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1947. november 21-én elfogadott Egyezmény és annak az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetére vonatkozó II. Függeléke, amelynek Magyarország 1967. augusztus 2-án vált részesévé, alkalmazandó a WFP-re;

Tekintetbe véve, hogy Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program attól az óhajtól vezérelve, hogy az Egyezményekben foglalt rendelkezéseket kiegészítsék abból a célból, hogy a WFP és a Kormány közötti kapcsolatot részletesebben rendezzék, meg kívánják állapítani azokat a feltételeket, amelyek alapján a WFP Magyarország területén működtetheti a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központot;

E célból Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program a baráti együttműködés szellemétől vezérelve, megkötötték e megállapodást (Megállapodás).

I. cikk

Meghatározások

E Megállapodás tekintetében a következő meghatározások alkalmazandók:

(a) "WFP" a Világélelmezési Programot jelenti;

(b) "Ország" Magyarországot jelenti;

(c) "Kormány" Magyarország Kormányát jelenti;

(d) "Felek" a Kormányt és a WFP-t jelentik;

(e) "Egyezmények" (i) az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1946. február 13-án elfogadott Egyezményt, valamint a (ii) az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1947. november 21-én elfogadott Egyezményt és annak az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetéről szóló II Függelékét jelenti;

(f) "Központ" az Ország területén lévő WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központot jelenti;

(g) "Központ helyiségei" a WFP által a Központ üzemeltetésének céljából állandó vagy ideiglenes jelleggel birtokolt épületet vagy épületrészt jelentik, többek között, de nem kizárólagosan minden olyan földet, épületet továbbá területet, berendezést, üzemi területet, raktárat, irattárat, tárgyalóhelyiséget, felszerelést és más létesítményt melyek időről időre ezen Megállapodásnak vagy a Felek által kötött Kiegészítő Megállapodásoknak megfelelően beleértendők. A Felek a kétségek eloszlatása érdekében megerősítik, hogy minden egyéb, a WFP által a Központ tevékenységéhez kapcsolódóan szervezett találkozók, szemináriumok, tanfolyamok, szimpóziumok, műhelyfoglalkozások, illetve ezekhez hasonló egyéb rendezvények lebonyolítására szolgáló helyiségek az Ország területén a találkozók, szemináriumok, tanfolyamok, szimpóziumok, műhelyfoglalkozások, illetve ezekhez hasonló egyéb rendezvények idejére ideiglenesen a Központ helyiségeinek tekintendőek, azzal, hogy jelen Megállapodás 3. cikke (2) bekezdésében foglaltak az Ország területén lévő egyéb helyiségek vonatkozásában nem alkalmazandóak, kivéve, ha írásban eltérően állapodnak meg;

(h) "WFP irattárak" és a "WFP irattárai" kifejezések a WFP tulajdonában vagy birtokában lévő bármilyen formájú feljegyzéseket-ideértve, de nem kizárólagosan levelezéseket, dokumentumokat, kéziratokat, számítógépes nyilvántartásokat és egyéb elektronikus adatokat, adatokat, álló- és mozgóképeket, valamint film- és hangfelvételeket foglalják magukban;

(i) "Központ vezetője" a WFP által a Központ vezetésére kijelölt magas rangú WFP tisztviselőt és távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt és nevében tevékenykedő egyéb WFP tisztviselőt jelenti;

(j) "WFP tisztviselők" a főigazgatót, és a WFP összes tisztviselőjét jelentik, kivéve azon személyeket, akiket helyben toboroznak és órabér alapon foglalkoztatnak, összhangban az ENSZ Közgyűlés 76 (1). számú, 1946. december 7-én elfogadott határozatával, valamint a FAO Konferencia 71/59. számú határozatával állampolgárságukra való tekintet nélkül;

(k) "Kiküldött szakértők" olyan, a WFP részére feladatokat ellátó személyek, akik nem WFP tisztviselők, összhangban az 1946. évi Egyezmény VI. cikkével, valamint az 1947. évi Egyezmény II. Függelékének 2. cikk (i) bekezdésével;

(l) "WFP személyzet" a WFP tisztviselőit, kiküldött szakértőket jelenti, beleértve a tanácsadókat, gyakornokokat, önkénteseket, a szerződés alapján, valamint a speciális szerződés alapján foglalkoztatottakat, akik a WFP hivatalos ügyének intézése céljából a Központban jelen vannak.

II. cikk

Együttműködés a Kormány és a WFP között

1. A Kormány biztosítja a WFP-t, hogy a Központ és az ahhoz rendelt WFP személyzet, valamint bármilyen más WFP személyzet legalább olyan kedvező elbánásban részesül a Kormány által, mint az Ország területén jelenlévő többi kormányközi vagy nemzetközi szervezet vagy ENSZ ügynökség, alap vagy program, illetve személyzetük.

2. A Kormány a WFP-vel egyetértésben megtesz minden intézkedést, amely szükséges lehet a WFP tisztviselők és a kiküldött szakértők olyan szabályok, illetve más jogi rendelkezések alóli mentesítése érdekében, amelyek a Megállapodás vagy a Felek által kötött bármely Kiegészítő Megállapodás alapján folyó műveleteket és projekteket akadályozhatják, és biztosítja azokat az egyéb könnyítéseket, amelyek a Központ munkájának gyors és hatékony végrehajtásához szükségesek lehetnek.

3. A Kormány elismeri a WFP jogát találkozók szervezésére a Központ helyiségeiben, vagy az illetékes hatóságok jóváhagyásával máshol az Országban. A WFP által összehívott találkozók során a Kormány megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a tanácskozás és döntéshozatal teljes szabadságát semmilyen akadály ne gátolja.

III. cikk

A Központ és a Kormány hozzájárulása

1. A Kormány üdvözli, hogy a WFP az Országban hozza létre és működteti a Központot a WFP által meghatározott adminisztratív és operatív támogató szolgáltatások biztosítására.

2. A Kormány

(a) a jelen Megállapodás hatályának ideje alatt [beleértve a XVI. cikk (3) bekezdés szerinti meghosszabbításokat] térítésmentesen biztosítja a WFP számára azon megfelelő és kielégítő helyiségeket, azok berendezését, az irodabútorokkal és egyéb felszerelésekkel együtt, amelyeket a Felek a Központ működéséhez szükségesnek ítélnek meg, ahogyan azt a Felek között létrejött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza. A Kormány felelős továbbá a Központ munkavégzést szolgáló helyiségeinek fenntartásáért; és

(b) a Központ vezetője kérésének megfelelően biztosítja a Központ munkavégzéséhez szükséges közszolgáltatásokat, ideértve korlátozás nélkül többek között az áram, hűtés-fűtés és vízszolgáltatást, szennyvízelvezetést, tűzvédelmet, szemétszállítást és gázellátást, ahogyan azt a Felek között létrejött Kiegészítő Megállapodás tartalmazza.

3. A Kormány kötelessége a Központ helyiségei biztonságának és védelmének biztosítása annak érdekében, hogy a Központ helyiségeinek nyugalmát ne veszélyeztethesse személyek vagy személyek csoportjának illetéktelen behatolása vagy zavarkeltés a Központ helyiségeinek közvetlen közelében. A Központ vezetője kérésére az illetékes magyar hatóságok megfelelő számú rendvédelmi erőt biztosítanak a Központ helyiségeiben vagy annak közvetlen közelében a törvény és a rend fenntartására, valamint személyek onnan történő eltávolítására.

4. A Kormány kötelessége, hogy WFP személyzetének és a Központ látogatóinak biztonsága és védelme érdekében minden szükséges és hathatós intézkedést megtegyen, egyidejűleg biztosítva ezen személyeknek az épületbe történő mindenkori szabad bejutást. A Kormány biztosítja, hogy a biztonsági riasztások vagy más, a Központot érintő vészhelyzetek esetén az illetékes hatóságok a Központ szükségleteit ugyanolyan elsőbbségben részesítik, mint a kormányzati szervek, valamint az Országba akkreditált diplomáciai képviseletek szükségleteit.

5. A Központnak a fentiekben említett távközlési vagy közszolgáltatási rendszerében teljes vagy részleges meghibásodást okozó incidens vagy esemény esetén a Központ, feladatai ellátása érdekében, az alapvető kormányzati ügynökségeket, illetve szerveket, valamint az Országba akkreditált diplomáciai képviseleteket megillető elsőbbséget élvez.

IV. cikk

Funkcionális függetlenség és a Központ személyzete

1. A Kormány tiszteletben tartja a WFP funkcionális függetlenségét tevékenysége végzése, valamint a ráruházott speciális feladatok ellátásához általa szükségesnek tartott számú WFP személyzet Központba való kinevezése terén.

2. A WFP-nek a feladatai teljes és független ellátása érdekében jogában áll, hogy a Központtal és a Személyzettel kapcsolatos szabályzatokat fogadjon el.

V. cikk

Kiváltságok és mentességek

1. A Kormány a WFP, annak tulajdona, pénzeszköze és vagyontárgyai, valamint a WFP személyzet tekintetében az Egyezmények megfelelő rendelkezéseit alkalmazza. A Kormány továbbá beleegyezik abba, hogy a WFP-nek, annak tulajdonának, pénzeszközeinek és tárgyi eszközeinek, valamint a WFP személyzetének olyan további kiváltságokat, mentességeket, jogokat és könnyítéseket biztosít, amelyek a Központ számára kijelölt különleges feladatok ellátásához szükségesek lehetnek.

2. E cikk (1) bekezdésének érintetlenül hagyása mellett, a Kormány a WFP-re, a WFP tulajdonára, pénzeszközeire és vagyontárgyaira, valamint személyzetére különösen azokat a kiváltságokat, mentességeket, jogokat és könnyítéseket terjeszti ki, amelyekről a jelen Megállapodás VI-X. és XIII. cikkei rendelkeznek.

VI. cikk

Tulajdon, pénzeszközök és vagyontárgyak

1. A WFP, annak tulajdona, pénzeszközei és vagyontárgyai, bárhol és bárki birtokában legyenek is, mentesek a bírósági eljárás minden formájától, kivéve, ha bármely konkrét esetben az egyezményekkel összhangban kifejezetten lemondtak a mentességről; azzal a feltétellel, hogy ez a lemondás nem terjed ki a végrehajtás bármely intézkedésére.

2. A Kormány elismeri a Központ sérthetetlenségét, amely a WFP kizárólagos ellenőrzése és fennhatósága alatt áll, az e Megállapodásban foglaltak szerint.

3. A Kormány egyetlen tisztviselője - legyen az közigazgatási, igazságügyi, katonai vagy rendőrségi tisztviselő, illetve az Ország területén bármilyen közhatalmat gyakorló más személy - sem léphet be a Központba, hogy ott hivatalos feladatokat lásson el, kivéve a Központ vezetőjének hozzájárulásával és a Központ vezetője által jóváhagyott feltételek mellett. Tűz vagy más hasonló, sürgős intézkedést igénylő vészhelyzet esetén, ha a Központ vezetője nem érhető el, a Központ vezetőjének hozzájárulását vélelmezni kell. Bármely személy, aki a központ vezetőjének feltételezett hozzájárulásával lépett be a központba, a WFP felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni a Központot.

4. A WFP bárhol elhelyezkedő és bárki birtokában lévő tulajdona, pénzeszközei és vagyontárgyai mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás, kisajátítás vagy végrehajtási, közigazgatási, bírósági vagy törvényhozási kényszer bármely más alakban való megnyilvánulása alól.

5. A WFP irattára és általában a hozzá tartozó, illetve általa kezelt ügyiratok sérthetetlenek, bárhol és bárkinek a birtokában legyenek is.

6. A WFP pénzeszközei, vagyontárgyai, jövedelmei és egyéb tulajdona - függetlenül attól, hogy hol és kinek a birtokában található - mentes:

(a) minden fajta egyenes adó alól, azzal, hogy a WFP nem kéri azon adók alól való mentesítését, amelyek ténylegesen olyan közüzemi szolgáltatások fejében járó díjaknak felelnek meg, melyeket a Kormány vagy egy kormányzati szabályozás alatt álló vállalat biztosít, a nyújtott szolgáltatások mennyiségének megfelelően rögzített áron és amelyek kifejezetten azonosíthatóak, meghatározhatók és tételesíthetők. Ezen mentesítés alkalmazandó a Központ működésére szánt ellátmány, felszerelés és más anyag esetén is;

(b) a WFP hivatalos használatára behozott vagy kivitt tárgya, ide értve a Központ működésére szánt ellátmány, felszerelés és más anyag tekintetében minden vám, valamint tilalom és korlátozás alól, feltéve, hogy a mentesség felhasználásával behozott cikkeket nem fogják az Országban eladni, csak a Kormánnyal együttesen megállapított feltételek mellett;

(c) kiadványaik, álló- és mozgóképeik, videó-, film- és hangfelvételei behozatala és kivitele tekintetében minden vám, valamint tilalom és korlátozás alól, tekintet nélkül elektronikus vagy más formájukra.

7. A WFP mentes a működtetéssel és tranzakciókkal kapcsolatos adók és illetékek, valamint a hivatali munkához szükséges beszerzésekre kivethető és általában kivetésre kerülő jövedéki adók, forgalmi adók, díjak és egyéb közvetett adók alól. Az Ország területén a WFP által beszerzett termékek és szolgáltatások vonatkozásában az általános forgalmi és jövedéki adók alóli mentesség biztosítása adó visszatérítés formájában történik, a diplomáciai képviseletekre és azok tagjaira vonatkozó szabályok szerint.

8. A WFP minden pénzügyi ellenőrzésre, szabályozásra vagy fizetési korlátozásra való tekintet nélkül:

(a) szerezhet be erre felhatalmazott kereskedelmi ügynökségektől, tarthat és használhat fel bármilyen mennyiségű pénzeszközt, aranyat vagy bármilyen valutát, továbbá vezethet devizaszámlát bármilyen valutában;

(b) pénzét, értékpapírjait, aranyát vagy valutáját szabadon átutalhatja egyik országból a másikba, illetve az Ország területén belül, továbbá a birtokában lévő valutát bármely másik valutára átválthatja.

9. A Központ vezetőjének kérésére a Kormány a WFP, valamint a VIII. cikk szerinti WFP tisztviselők gépjárművei részére adó- és díjmenetesen rendszámokat biztosít ugyanolyan feltételek mellett, ahogy más nemzetközi szervezetek, illetőleg a diplomáciai képviseletek részére biztosít.

VII. cikk

Kommunikációra vonatkozó könnyítések

1. A WFP-t hivatalos érintkezése tekintetében legalább olyan kedvező elbánás illeti meg, mint amelyet a Kormány a levelezés, az internet hozzáférés, telefon-, illetve minden más, többek között az elektronikus közlések, elsőbbsége, díja és illetéke, valamint a sajtó és rádió tájékoztatására szánt közlések díja tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseletét is, vagy más kormányközi, nemzetközi szervezetnek biztosít.

2. A Kormány biztosítja a WFP-nek küldött, illetve WFP által küldött hivatalos közlések és levelezések sérthetetlenségét és nem alkalmaz semmilyen cenzúrát a közlések és a levelezés tekintetében. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek között a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétől és számától.

3. A WFP-nek joga van rejtjel alkalmazására, valamint arra, hogy levelezést és más hivatalos anyagokat olyan futárok útján vagy lepecsételt poggyászban továbbítson, illetve kapjon meg, amelyek a diplomáciai futárokkal és a diplomáciai poggyásszal azonos kiváltságokat és mentességeket élveznek.

4. A WFP-nek joga van rádió és műhold távközlési berendezést az Ország területére behozni és, a vonatkozó nemzeti szabályozással összhangban, ténylegesen díjmentesen üzemeltetni személyzete között, az Országban és azon kívül.

VIII. cikk

A WFP tisztviselői

1. A Központ vezetője, valamint a - WFP által meghatározott és a Kormány felé közölt - Központhoz rendelt más magas rangú WFP tisztviselők maguk, azon házastársuk, akiknek státuszát a WFP elismerte és közös háztartásban élő eltartott hozzátartozóik tekintetében az Országban a diplomáciai képviselőknek általában biztosított kiváltságokat, mentességeket, kivételeket és könnyítéseket élvezik. E célból a Külgazdasági és Külügyminisztérium felveszi nevüket a diplomáciai listára.

2. A WFP tisztviselőit, az Országban tartózkodásuk időtartama alatt, a következő könnyítések, kivételek, kiváltságok és mentességek illetik meg:

(a) Mentesség őrizetbe vétel és fogva tartás alól;

(b) Mentesség a joghatóság alól a szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos minőségükben tett cselekményeik tekintetében, e mentesség a WFP-nél történt alkalmazásuk megszűnését követően is fennmarad;

(c) Mentesség hivatalos poggyászuk megvizsgálása és lefoglalása, valamint személyes poggyászuk lefoglalása alól;

(d) Mentesség katonai szolgálati kötelezettség, illetve más szolgálati kötelezettség alól az Egyezményben meghatározottak szerint;

(e) Mentesség maguk, házastársuk, akiknek státuszát a WFP elismerte, valamint a közös háztartásban élőeltartott hozzátartozóik tekintetében a bevándorlást korlátozó szabályok, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól;

(f) Mentesség a WFP által fizetett illetmény, jövedelem és egyéb járandóság tekintetében az adózás bármely formája alól;

(g) Mentesség a közvetlen adózás minden formája alól az Országon kívüli forrásból származó jövedelmük tekintetében;

(h) Mentesség az Irodavezető, valamint a Központhoz rendelt bármely WFP tisztviselő által a magyar piacon vásárolt bármely árucikk, illetve szolgáltatás árában foglalt általános forgalmi és jövedéki adó alól, amely mentességet az adóhatóságok visszatérítés formájában biztosítják a diplomáciai képviseletek és tagjai részére kialakított általános forgalmi és jövedéki adó visszatérítési szabályoknak megfelelően;

(i) Mentesítés a gépjárműtulajdonhoz kapcsolódó adók alól, összhangban a hatályos magyar jogszabályokkal;

(j) A szükséges vízumok és engedélyek azonnali és ingyenes jóváhagyása és kiadása, valamint hivatalos feladataik ellátásához szükséges mértékben szabad mozgás biztosítása az Ország területén, illetve az Országba való beutazásnál és az onnan való kiutazásnál;

(k) A szükséges vízumok és engedélyek azonnali és ingyenes jóváhagyása és kiadása házastársuk, valamint a közös háztartásban élő eltartott hozzátartozóik részére, akiknek státuszát a WFP elismerte;

(l) Az Országban való tartózkodásuk ideje alatt a WFP tisztviselők házastársai, akiknek e státuszát a WFP elismerte, továbbá közös háztartásban élő eltartott hozzátartozóik munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát a magyar munkaerőpiacon;

(m) Az Országban érvényben lévő, a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítására vonatkozó jogszabályok betartása mellett joguk van az Országban külföldi fizetőeszközökkel, devizaszámlával, ingó és ingatlan tulajdonnal rendelkezni, illetve ilyet fenntartani, valamint joguk van a WFP-nél való alkalmazásuk megszűnésekor az Országból engedélyezett csatornákon keresztül további megszorítás nélkül kivinni a pénzeszközöket ugyanabban a pénznemben, valamint ugyanazon összeg erejéig, mint amelyet az Országba behoztak;

(n) Nemzetközi válság idején őket, házastársukat, akiknek e státuszát a WFP elismerte, és a közös háztartásban élő eltartott hozzátartozóikat a diplomáciai képviselőkkel azonos védelem és hazatérési könnyítések illetik meg;

(o) Joguk van személyes használatra vámmentesen behozni: (i) berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, egy vagy több szállítmányban az Országba való érkezéskor és ezt követően pedig a további kiegészítéseket, ideértve a gépjárműveket, az Országnak az oda akkreditált diplomáciai képviselőkre és/vagy nemzetközi szervezetek tagjaira vonatkozó szabályozásával összhangban; (ii) személyes használatra vagy fogyasztásra és nem ajándékozásra vagy eladásra szolgáló cikkeket;

(p) Joguk van háztartási alkalmazottakat foglalkoztatni az Országnak a diplomáciai képviseletek tagjaira vonatkozó szabályai és feltételei szerint.

3. A WFP személyzete - a WFP hivatalnokai és a kiküldött szakértők kivételével - a VIII. cikk (2) bekezdésében foglalt kiváltságokra és mentességekre jogosultak, a (h), (i), (k), (l), (o) és (p) pontban foglaltakon kívül.

4. Azok a WFP tisztviselők, akik az Ország állampolgárai, illetve állandó lakosai, csak e cikk (2) bekezdése (b), (c), (d) és (f) alpontjában felsorolt kiváltságokat és mentességeket, kivételeket és könnyítéseket élvezhetik. A (c) alpont csak a hivatalos csomagjukra alkalmazható. Azon WFP tisztviselők, akik az Ország állampolgárai vagy állandó lakosai, jogosultak az Országban való letelepedésükkor arra, hogy személyes céljaikat szolgáló bútoraikat, személyes tárgyaikat és háztartási berendezéseiket adó- és díjmentesen hozhassák be az Országba, amennyiben korábban az Ország területén kívül éltek, amennyiben ezzel a kiváltsággal azt követő egy éven belül élnek, hogy a az Országban a WFP-nél megkezdték a munkavégzést.

5. Azon személyek, akik a WFP részére nyújtanak szolgáltatást, mentesek bármely jogi eljárás alól azon szóbeli vagy írásbeli kijelentéseik és cselekedeteik kapcsán, melyeket a WFP alkalmazásában töltött idejük alatt hivatali minőségükben tettek. Ez a mentesség attól függetlenül továbbra is fennáll, hogy az érintett személy már nem áll a WFP alkalmazásában.

IX. cikk

Társadalombiztosítás és nyugdíjkifizetések

1. Tekintettel az Egyesült Nemzetek vagy a WFP által felállított vagy működtetett társadalombiztosítási rendszerre, a WFP személyzet azon tagjai, akik ennek hatálya alá tartoznak, mentesülnek az Ország társadalombiztosítási rendszerének kötelező hatálya és minden kötelező hozzájárulás ezen rendszerbe történő befizetése alól.

2. Az ENSZ egységes személyzeti nyugdíjalapjából származó nyugdíj kifizetések mentesülnek az Ország területén történő adófizetés alól, függetlenül attól, hogy azok egy összegben vagy rendszeres kifizetésként kerülnek folyósításra, a jogosultak, túlélő házastársaik vagy más jogosultak részére. Az Egyezményben foglaltak értelmében, az ENSZ egységes személyzeti nyugdíjalapjából történő kilépéskor az ENSZ egységes személyzeti nyugdíjalapja által kifizetett minden kilépési ellátás (azaz az előző mondatban nem hivatkozott kifizetések), mentesül az adófizetés alól az Ország területén, amennyiben kézhezvételét követően a kilépési ellátás átutalásra kerül az ENSZ egységes személyzeti nyugdíjalapjából kilépő személy alábbi magyar nyugdíjcélú megtakarításainak valamelyikére: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári számlára, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben tagi kiegészítésként, vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára vagy nyugdíjbiztosítási szerződés alapján.

3. A jelen cikk (1) bekezdésében foglaltak, mutatis mutandis alkalmazandóak az abban rögzített személyekkel közös háztartásban élő olyan házastársaikra, akiknek e státusza a WFP által elismerésre került, illetve az eltartott hozzátartozóikra, kivéve, ha az Ország területén foglalkoztatottak vagy önálló vállalkozók, vagy az Országtól szociális biztonsági ellátásban részesülnek.

X. cikk

Kiküldött szakértők

1. A kiküldött szakértőket kiküldetésük tartama alatt, ideértve az utazás időtartamát is, megilletik a feladatuknak teljes függetlenségben való ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek. Különösen az alábbiakat élvezik:

(a) Mentességet az őrizetbe vétel és letartóztatás, valamint személyes poggyászuk lefoglalása alól;

(b) Mentességet mindennemű joghatóság alól szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos minőségükben tett cselekményeik tekintetében, amely mentesség fennáll akkor is, ha már megszűntek a WFP kiküldöttei lenni;

(c) A külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő tisztviselőivel azonos könnyítéseket a valuta- és pénzváltási korlátozások tekintetében;

(d) Valamennyi iratuk és okiratuk sérthetetlenségét;

(e) A WFP-vel történő kommunikáció céljából a rejtjelek használatának jogát, valamint jogot arra, hogy levelezésüket futár vagy lepecsételt poggyászok útján kapják;

(f) Személyes csomagjuk tekintetében ugyanazokat a mentességeket és könnyítéseket, amelyeket a diplomáciai küldöttek élveznek.

XI. cikk

Értesítés

1. A WFP közli a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a WFP Központhoz rendelt személyzete tagjainak nevét, valamint e személyek státuszának változásait.

2. A WFP személyzetét a Kormány olyan ideiglenes igazolással vagy speciális személyazonosító igazolvánnyal látja el, amely igazolja e Megállapodás szerinti státuszukat.

XII. cikk

Mentességekről való lemondás

1. A WFP személyzetét a kiváltságok és mentességek a WFP érdekében és nem az érintett egyének előnyben részesítése céljából illetik meg. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára és az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete Főigazgatójának joga és kötelessége lemondani a WFP személyzet tagjainak mentességéről minden olyan esetben, amikor, véleménye szerint, a mentesség akadályozná az igazságszolgáltatás menetét és arról a WFP érdekeinek sérelme nélkül le lehet mondani. A mentességről való lemondás azonban nem terjed ki a végrehajtási cselekményekre.

2. A WFP köteles az illetékes magyar hatóságokkal mindenkor együttműködni az igazságszolgáltatás rendes menetének megkönnyítése, a rendőrhatósági szabályok tiszteletben tartása, valamint a jelen Megállapodásban, valamint az egyezményekben biztosított kiváltságokkal, mentességekkel és könnyítésekkel való visszaélések elkerülése érdekében.

XIII. cikk

Utazási igazolvány

1. A Kormány elismeri és elfogadja az ENSZ által a WFP tisztviselők részére kiállított utazási igazolványt (laissez-passer), mint útlevéllel egyenértékű, érvényes úti okmányt. Az ENSZ utazási igazolványával rendelkező személyek vízumkérelmeit, ha szükséges, a lehető leggyorsabban el kell bírálni. Hasonló könnyítéseket kell biztosítani azon személyek számára, akik ugyan nem rendelkeznek az ENSZ által kiállított utazási igazolvánnyal, de olyan igazolással rendelkeznek, miszerint a WFP ügyében járnak el.

2. A Kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy megkönnyítse a Központba hivatalosan meghívott személyek Országba való belépését, tartózkodását, valamint onnan való távozását, tekintet nélkül a meghívottak állampolgárságára.

XIV. cikk

Kiegészítő Megállapodások

A Kormány és a WFP a jelen Megállapodás végrehajtására, amennyiben mindkét Fél kívánatosnak találja, egy vagy akár több Kiegészítő Megállapodást köthet. Amennyiben a Kormány és a WFP szükségesnek találja és abban megegyezik, a Kiegészítő Megállapodások módosíthatóak.

XV. cikk

Viták rendezése

1. A Kormány és a WFP rendszeresen egyeztetnek a jelen Megállapodás végrehajtásának elősegítése érdekében.

2. A WFP és a Kormány között jelen Megállapodásból vagy a Kiegészítő Megállapodásokból származó vagy ahhoz kapcsolódó bármely vitát békésen rendezik, tárgyalások útján vagy más olyan úton, amelyben a Felek megállapodnak, melyek sikertelensége esetén a vitát bármely Fél kérésére választottbíróság elé terjesztik. Mindegyik Fél kijelöl egy választottbírót és az így kijelölt választottbíró kijelöl egy harmadikat, aki az elnök. Ha a választottbíráskodásra irányuló kérelmet követő kilencven napon belül valamelyik Fél nem jelölt ki egy választottbírót, vagy ha a két választottbíró kijelölését követő harminc napon belül nem jelölték ki a harmadik választottbírót, bármelyik Fél kérheti a választottbíró kijelölését a Nemzetközi Bíróság elnökétől. A választottbíróság eljárási szabályait a választottbírók határozzák meg, és a választottbíróság költségeit a Felek a választottbírák által megállapított arányban viselik. A választottbírósági döntés tartalmazza azokat az indokokat, amelyeken az alapul és a döntést a Felek a vita végső elbírálásaként fogadják el abban az esetben is, ha a Kormány vagy a WFP nem jelenik meg a választottbírósági eljárás során.

XVI. cikk

Záró rendelkezések

1. A jelen Megállapodásban foglalt egyetlen rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy a WFP kimondottan vagy közvetetten lemond azokról a kiváltságokról és mentességekről, melyeket az Egyezmények biztosítanak. Az Egyezményeket és a jelen Megállapodás egymást kiegészítik azon rendelkezéseik tekintetében, melyek azonos tárgyat szabályoznak. Amennyiben az Egyezmények és a jelen Megállapodás között eltérés van, a jelen Megállapodás szabályai az irányadóak.

2. A jelen Megállapodásra a nemzetközi jog elvei érvényesek, kizárva a nemzeti jogot.

3. A Felek értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták. A Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) naptári napon lép hatályba és tizenöt (15) évig marad hatályban. Jelen Megállapodás hatálya tizenöt (15) év elteltével további tíz (10) éves periódusokra automatikusan meghosszabbodik ugyanolyan feltételekkel, amennyiben a Felek a jelen cikk (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően fel nem mondják.

4. Bármely olyan ügyet, amelyről a Megállapodás nem rendelkezik, a Felek a WFP megfelelő szerveinek vonatkozó döntéseivel és határozataival összhangban rendeznek. Mindegyik Fél teljességében és jóindulatúan mérlegeli a másik Fél által e bekezdés alapján benyújtott javaslatokat.

5. A Kormány vagy a WFP kérésére egyeztetések folytathatók a Megállapodás módosítása céljából. A módosításokat közös írásos megállapodás formájában kell létrehozni és ezen cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

6. Jelen Megállapodás, valamint a Kormány és a WFP között jelen Megállapodás alapján létrejött Kiegészítő Megállapodások vagy más megállapodások egy (1) évvel azt követően veszítik hatályukat, hogy az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásáról hozott döntéséről, azon rendelkezések kivételével, amelyek a WFP-nek a Központban végzett tevékenysége rendezett megszüntetését, valamint tulajdona elidegenítését szabályozzák. A Megállapodás megszűnéséről történt döntés esetén a Felek egyeztetéseket tartanak annak érdekében, hogy meghatározzák az egyes Felek által teendő megfelelő intézkedéseket a Központ működésének rendezetten történő befejezésének elősegítése érdekében.

Ennek hiteléül a Kormány és a WFP aláírta ezen Megállapodást két példányban angol nyelven.

Készült, Rómában, 2023. február 21. napján.

Magyarország Kormánya részéről

Világélelmezési Program részéről

2. melléklet a 2023. évi V. törvényhez

AGREEMENT between THE GOVERNMENT OF HUNGARY and THE WORLD FOOD PROGRAMME concerning the establishment of the World Food Programme Global Business Services Centre

WHEREAS, the World Food Programme wishes to establish some administrative and operational support functions at a WFP Centre to be located in Budapest, Hungary;

WHEREAS, the Government of Hungary welcomes the establishment of the WFP Global Business Services Centre in Hungary to provide a Global Payments Solution and similar activities as WFP may determine in support of its worldwide operations;

WHEREAS, the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the United Nations General Assembly on 13 February 1946 and the Convention on Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and its Annex II, concerning the Food and Agriculture Organization of the United Nations, adopted by the United Nations General Assembly on 21 November 1947, to which Hungary acceded on 30 July 1956 and 2 August 1967, respectively, are both applicable to WFP;

WHEREAS, the Government of Hungary and the World Food Programme, desiring to supplement the provisions of the Conventions with a view to regulating in greater detail the relations between the Government and WFP, wish to establish the terms and conditions under which WFP shall operate the WFP Global Business Services Centre in Hungary;

NOW THEREFORE, the Government of Hungary and the World Food Programme, in the spirit of friendly co-operation, have entered into this agreement (the "Agreement"):

Article I

Definitions

For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:

(a) "WFP" shall mean the World Food Programme;

(b) "Country" shall mean Hungary;

(c) "Government" shall mean the Government of Hungary;

(d) "Parties" shall mean the Government and WFP;

(e) "Conventions" shall mean (i) the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the United Nations General Assembly on 13 February 1946; and (ii) the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and its Annex II, concerning the Food and Agriculture Organization of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947;

(f) "Centre" shall mean the WFP Global Business Services Centre located in the Country;

(g) "Centre Premises" shall mean any building or part of any building occupied by WFP permanently or temporarily for the purposes of operating the Centre, including but not limited to any land, buildings or platforms, installations, technical plants, storage and archive space, meeting space, equipment and other facilities that may from time to time be included, in accordance with this Agreement or any Supplementary Agreements that may be concluded between the Parties. For the avoidance of doubt, the Parties confirm that any other premises in the Country which may be used for meetings, seminars, training courses, symposiums, workshops and similar activities organized by WFP in connection with the activities of the Centre shall be temporarily regarded as being within the meaning of the "Centre Premises" for the duration of such meetings, seminars, training courses, symposiums, workshops and similar activities; provided however that the provisions of Article III, paragraph 2 shall not apply to such other premises in the Country referred to in this sentence unless otherwise agreed in writing;

(h) "WFP Archives" and "Archives of WFP" shall mean all records in whatever form, including, without limitation by reason of this enumeration, correspondence, documents, manuscripts, computer records and all other electronic records, data, still and motion pictures, film and sound recordings, belonging to or held by WFP;

(i) "Head of Centre" shall mean the senior WFP Official designated by WFP to be in charge of the Centre, and during his/her absence from duty or unavailability, any WFP Official designated by him/her to act on his/her behalf;

(j) "WFP Officials" shall mean the Executive Director and all officials of WFP, with the exeception of those officials recruited locally who are paid on the basis of hourly rates as provided for in the United Nations General Assembly Resolution 76 (1) of 7 December 1946 and FAO Conference Resolution 71/59, regardless of nationality;

(k) "Experts on Mission" shall mean individuals, other than WFP Officials, who come within the scope of Article VI of the Convention of 1946 and Article 2(i) of Annex II to the Convention of 1947;

(l) "WFP Personnel" shall mean WFP Officials, Experts on Mission, and other personnel of WFP, including consultants, interns, volunteers, individuals on service contracts (SC) and special service agreements (SSA), who are present at the Centre on official WFP business.

Article II

General Cooperation between the Government and WFP

1. The Government assures WFP that the Centre, as well as the WFP Personnel assigned to it and all other WFP Personnel, will enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Government to any other intergovernmental or international organizations or other United Nations agencies, funds or programmes present in the Country and their respective personnel.

2. The Government, in agreement with WFP, shall take any measure which may be necessary to exempt WFP Personnel from regulations or other legal provisions which may interfere with operations and projects carried out under this Agreement or any Supplementary Agreement concluded between the Parties, and shall grant them such other facilities as may be necessary for the speedy and efficient execution of the work of the Centre.

3. The Government recognizes the right of WFP to convene meetings within the Centre premises or, with the concurrence of the appropriate authorities, elsewhere within the Country. At meetings convened by WFP, the Government shall take all proper steps to ensure that no impediment is placed in the way of full freedom of discussion and decision.

Article III

The Centre and Government Contribution

1. The Government welcomes that WFP establishes and maintains the Centre in the Country for providing such administrative and operational support services as are designated by WFP.

2. The Government shall provide to WFP:

(a) Free of charge, for the term of this Agreement (including any renewal pursuant to Article XVI paragraph 3), appropriate and adequate office premises for the Centre and its installations, together with office furniture and other facilities which the Parties agree are suitable for the operations of the Centre, all as indicated in a Supplementary Agreement to be concluded between the Parties. The Government shall also be responsible for the maintenance of the Centre Premises; and

(b) To the extent requested by the Head of Centre, the supply of public services necessary for performing the work of the Centre, including, without limitation by reason of this enumeration, electricity, heating, cooling, water, sewerage, fire protection, collecting refuse and gas, as indicated in a Supplementary Agreement to be concluded between the Parties.

3. The Government shall ensure the security and protection of the Centre Premises in order to ensure that the tranquility of the Centre Premises is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in its immediate vicinity. If so requested by the Head of Centre, the competent authorities shall provide adequate police force necessary for the preservation of law and order in the Centre Premises or in its immediate vicinity, and for the removal of persons therefrom.

4. The Government shall take such effective and adequate action as may be required to ensure the appropriate security, safety and protection of WFP's Personnel and visitors to the Centre, while ensuring that free access to the building is guaranteed for such persons at all times. The Government shall ensure that in responding to any security alerts or other emergencies at the Centre, the appropriate authorities shall afford the same priority to the needs of the Centre as is provided to government and diplomatic missions accredited to the Country.

5. In case of incidents or events resulting in a complete or partial disruption of the Centre's telecommunications or the utilities services mentioned above, the Centre shall, for the performance of its functions, be accorded the same priority given to essential agencies and organs of the Government and diplomatic missions accredited to the Country.

Article IV

Functional Independence and WFP Personnel

1. The Government shall respect the functional independence of WFP in carrying out its activities and in assigning to the Centre such WFP Personnel as it deems necessary for carrying out the particular functions of the Centre.

2. WFP shall have the power to issue and adopt regulations with regard to the Centre and WFP Personnel assigned to the Centre for the full and independent performance of its function.

Article V

Privileges and Immunities

1. The Government shall apply to WFP, its property, funds and assets, and to WFP Personnel, the relevant provisions of the Conventions. The Government also agrees to grant to WFP, its property, funds and assets, and WFP Personnel, such additional privileges, immunities, rights and facilities as may be necessary for carrying out the particular functions of the Centre.

2. Without limitation to paragraph 1 of this Article, the Government shall in particular extend to WFP, its property, funds and assets and WFP Personnel the privileges, immunities, rights and facilities provided in Articles VI to X and XIII of this Agreement.

Article VI

Property, Funds and Assets

1. WFP, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particular case immunity has expressly been waived in accordance with the Conventions; it being understood that this waiver shall not extend to any measure of execution.

2. The Government recognizes the inviolability of the Centre which shall be under the exclusive control and authority of WFP, as provided in this Agreement.

3. No officer or official of the Government, whether administrative, judicial, military or police or other person exercising any public authority within the Country, shall enter the Centre to perform any official duties therein except with the consent of, and under conditions agreed to by, the Head of Centre. The Head of Centre's consent to such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action if the Head of Centre cannot be contacted. Any person who has entered the Centre with the presumed consent of the Head of Centre, shall, if so requested by WFP, leave the Centre immediately.

4. The property, funds and assets of WFP, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

5. The Archives of WFP, and in general all documents belonging to or held by it, shall be inviolable wherever located and by whomsoever held.

6. The funds, assets, income and other property of WFP, wherever located and by whomsoever held, shall be exempt from:

(a) any form of direct taxation; it being understood, however, that WFP will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services, rendered by the Government or by a corporation under government regulation, at a fixed rate according to the amount of services rendered and which can be specifically identified, described and itemized. Such exemptions shall also apply to supplies, equipment and other materials intended for the functioning of the Centre;

(b) customs duties and prohibitions and restrictions on articles imported or exported by WFP for its official use, including supplies, equipment and other materials intended for the functioning of the Centre, provided that articles imported under such exemption will not be alienated in the Country except under conditions agreed upon with the Government;

(c) customs duties and prohibitions and restrictions in respect of the import and export of its publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings, regardless of their format electronic or otherwise.

7. WFP shall be exempt from levies and duties on operations and transactions, and from excise duties, sales charges, and other indirect taxes when making purchases for official use by WFP of property on which such duties or taxes are normally chargeable. Exemption from value added tax and excise duty concerning acquisition of goods and services in the Country made by WFP is provided by means of tax refund, under terms and conditions foreseen for the diplomatic missions and their members.

8. Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, WFP:

(a) may acquire from authorised commercial agencies, hold and use any amount of funds, gold or currency of any kind and maintain foreign currency accounts in any currency;

(b) shall be free to transfer its funds, securities, gold or currency from one country to another or within the Country and to convert any currency held by it into any other currency.

9. Upon request by the Head of Centre, the Government shall issue registration plate numbers for all WFP vehicles and vehicles of those WFP Officials referenced in Article VIII in the same manner as other international organizations or diplomatic missions in the Country, without any tax or fee.

Article VII

Communication Facilities

1. WFP shall enjoy, in respect of its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government to any other government including its diplomatic missions or to other intergovernmental, international organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, internet services, telephone and all other communications including electronic forms of communications, as well as rates for information to the press and radio.

2. The Government shall secure the inviolability of the official communications and correspondence to and from WFP and shall not apply any censorship to such communications and correspondence. Such inviolability, without limitation by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings, regardless of their size and number.

3. WFP shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence and other official materials by courier or in sealed bags which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

4. WFP shall have the right to import and, in accordance with applicable domestic regulations, operate effectively and free of charge radio telecommunications and satellite facilities between its personnel, within and outside the Country.

Article VIII

WFP Officials

1. The Head of Centre and other senior WFP Officials - as determined and communicated by WFP to the Government - assigned to the Centre, shall enjoy, in respect of themselves, their spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of their household, the privileges and immunities, exemptions and facilities normally accorded to diplomatic envoys in the Country. For this purpose, the Ministry of Foreign Affairs and Trade shall include their names in the Diplomatic List.

2. WFP Officials, while in the Country, shall enjoy the following privileges and immunities, exemptions and facilities:

(a) Immunity from personal arrest and detention;

(b) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity; such immunity shall continue even after termination of their employment with WFP;

(c) Immunity from inspection and seizure of their official baggage and immunity from seizure of their personal baggage;

(d) Immunity from any military service obligations or any other obligatory service as provided by the Convention;

(e) Exemption, with respect to themselves, their spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of their household, from immigration restrictions and alien registration;

(f) Exemption from any form of taxation on salaries and emoluments and all other remuneration paid to them by WFP;

(g) Exemption from any form of direct taxation on income derived by them from sources outside the Country;

(h) Exemption from the value added tax and excise duty included in the price of all articles and services acquired by the Head of Centre and those acquired by all other WFP Officials assigned to the Centre in the Hungarian market, such exemption to be implemented by way of refunds from the tax authorities according to the processes established for the reimbursement of the value added tax and excise duty to diplomatic missions and their members;

(i) Exemption from ownership tax on vehicles in line with applicable Hungarian legislation;

(j) Prompt clearance and issuance, without cost, of visas, licenses or permits, if required, and free movement within, to or from the Country to the extent necessary for the carrying out of their official functions;

(k) Prompt clearance and issuance, without cost, of visas, licenses or permits, if required, for their spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of their household;

(l) Access while in the Country, for their spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of their household, to the labour market without requiring a work permit;

(m) Without prejudice to applicable anti-money laundering and counter-terrorist financing legislation in the Country, freedom to acquire or maintain within the Country, foreign exchange, foreign currency accounts, movable and immovable property and the right upon termination of their assignment with WFP to transfer out of the Country, through authorized channels, without further prohibitions or restrictions, their funds in the same currency and up to the same amounts as they had brought into the Country;

(n) The same protection and repatriation facilities with respect to themselves, their spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of their household, as are accorded in time of international crisis to diplomatic envoys;

(o) The right to import for personal use and free of duty: (i) furniture and personal effects in one or more separate shipments upon arrival in the Country and additions to the same thereafter, including motor vehicles, according to the processes established for diplomatic representatives accredited in the Country and/or resident members of international organizations; (ii) articles for personal use or consumption and not for gift or sale; and

(p) The right to employ household employees in accordance with the terms and conditions foreseen for members of diplomatic missions in force in the Country.

3. WFP Personnel, other than WFP Officials and Experts on Mission, shall be accorded the privileges and immunities specified in Article VIII, paragraph 2 above, except those specified in subparagraphs (h), (i), (k), (l), (o), and (p).

4. WFP Personnel who are nationals of or permanent residents in the Country shall only enjoy privileges and immunities, exemptions and facilities listed in subparagraphs (b), (c), (d) and (f) of paragraph 2 of this Article. Subparagraph (c) shall only apply to their official baggage. WFP Officials who are nationals of or permanent residents in the Country shall be entitled to import their furniture, personal effects and household appliances designated for their personal use when they come to reside in the Country, free from taxes and fees, if they have previously resided outside of the Country, provided that this privilege is availed of within a period of one year from the date of taking up their post with WFP in the Country.

5. Individuals performing services for WFP shall be accorded immunity from any form of legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity while rendering services to WFP; such immunity shall continue to be afforded notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged by WFP.

Article IX

Social Security and Pension

1. Because of the social security scheme established by or conducted under the authority of the United Nations or WFP, WFP Personnel to whom the above-mentioned scheme applies shall be exempt from mandatory coverage and all compulsory contribution payments to the social security system of the Country.

2. Pensions paid from the United Nations Joint Staff Pension Fund, whether by lump sum or by periodic payments, and whether to beneficiaries or surviving spouses or other beneficiaries, shall be exempt from taxes in the Country. In accordance with the Convention, withdrawal benefits (i.e., payments other than the payments referred to in the preceding sentence) paid by the United Nations Joint Staff Pension Fund upon withdrawal from the United Nations Joint Staff Pension Fund shall be exempt from taxes in the Country when, upon receipt, such withdrawal benefits are transferred to any of the following Hungarian pension accounts of the person withdrawing from the United Nations Joint Staff Pension Fund: Voluntary Mutual Pension Fund, or Occupational Retirement Institution as supplementary payment, or to an Individual Retirement Account or a pension insurance contract.

3. The provisions of paragraph 1 above shall apply, mutatis mutandis, to the spouses whose status has been recognized by WFP and dependent relatives forming part of the households of persons referred to in paragraph 1 above, unless they are employed or self-employed in the Country or receive social security benefits from the Country.

Article X

Experts on Mission

1. Experts on mission shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions during the period of their missions, including the time spent on journeys in connection with their missions. In particular they shall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their mission, immunity of legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer employed on missions for WFP;

(c) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d) Inviolability for all papers and documents;

(e) For the purpose of their communications with WFP, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags; and

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys.

Article XI

Notification

1. WFP shall notify the Ministry of Foreign Affairs and Trade of the names of WFP Personnel assigned to the Centre, and of any change in the status of such individuals.

2. WFP Personnel shall be provided with a temporary certificate or a special identity card by the Government, certifying their status under this Agreement.

Article XII

Waiver of Immunity

1. Privileges and immunities are granted to WFP Personnel in the interests of WFP and not for the personal benefit of the individuals concerned. The Secretary-General of the United Nations and the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall have the right and the duty to waive the immunity of any WFP Personnel in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of WFP. It is however understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

2. WFP shall cooperate at all times with the appropriate Hungarian authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges, immunities and facilities accorded by this Agreement and under the Conventions.

Article XIII

Laissez-Passer

1. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to WFP Officials as a valid travel document equivalent to a passport. Applications for visas (if required) from the holders of United Nations laissez-passer shall be dealt with as speedily as possible. Similar facilities shall be accorded to persons that, though not holders of United Nations laissez-passer, have a certificate that they are travelling on the business of WFP.

2. The Government shall take all necessary measures to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Country, of other persons invited to the Centre on official business, irrespective of their nationalities.

Article XIV

Supplementary Agreements

The Government and WFP may enter into one or more Supplementary Agreements for the implementation of this Agreement as may be found desirable. The Supplementary Agreements may be amended as necessary and agreed by the Government and WFP.

Article XV

Consultations and Settlement of Disputes

1. The Government and WFP shall regularly consult each other to facilitate the implementation of this Agreement.

2. Any dispute between WFP and the Government arising out of or relating to this Agreement or any Supplementary Agreement shall be settled amicably by negotiation or other agreed mode of settlement, failing which such dispute shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairperson. If within ninety days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator or if within thirty days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure of the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute, even if the Government or WFP fails to appear in the arbitration.

Article XVI

Final Provisions

1. Nothing in this Agreement shall imply a waiver, expressed or implied, by WFP of any privileges and immunities enjoyed by it pursuant to the Conventions. The Conventions and this Agreement shall be construed as being complementary when their provisions concern the same subject. In the event of any inconsistency between the Conventions and this Agreement, the provisions of the latter shall prevail.

2. This Agreement shall be governed by the general principles of international law, to the exclusion of national law.

3. The Parties hereto shall notify each other that their respective internal procedures required for entry into force have been complied with. This Agreement shall enter into force thirty (30) calendar days after the receipt of the last notification and shall remain in force for fifteen (15) years. After fifteen (15) years the term of this Agreement shall automatically renew for further successive periods of ten (10) years on the same terms and conditions, unless terminated under paragraph 6 of this Article.

4. Any relevant matter for which no provision is made in this Agreement shall be settled by the Parties in keeping with the relevant resolutions and decisions of the appropriate organs of WFP. Each Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other Party under this paragraph.

5. Consultations with a view to amending this Agreement may be held at the request of the Government or WFP. Amendments shall be made by joint written agreement and will enter into force according to paragraph 3 of this Article.

6. This Agreement and the Supplementary Agreements or other agreements concluded between the Government and WFP pursuant to this Agreement shall cease to be in force one (1) year after either of the Parties gives notice in writing to the other of its decision to terminate this Agreement, except for such provisions as may be applicable in connection with the orderly termination of the operations of WFP at its Centre and the disposition of the property therein. In the event of a decision to terminate the Agreement, the Parties shall engage in consultations regarding the appropriate steps to be taken by each Party to facilitate the orderly termination of the operations of the Centre.

IN Witness Whereof the Government and WFP have signed this Agreement, in duplicate, in the English language.

Done at Rome on 21 February 2023.

For the Government of Hungary:For the World Food Programme:

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék