62/2023. (XII. 21.) BM rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A betegellátó a telephelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) részére köteles jelenteni az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait, ha klinikailag, illetve laboratóriumi vizsgálatok során észleli a 6. mellékletben felsorolt, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulását. A jelentést a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetből távozását vagy az ott bekövetkezett halálát követő 14 munkanapon belül kell megtenni. Ha a beteg az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés tárgyévének december 31. napjáig nem távozott a fekvőbeteg-gyógyintézetből, a betegellátó az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés tárgyévének december 31. napját követő 14 munkanapon belül köteles megtenni a jelentést. Az egyes jelentések adattartalmát a 7. melléklet tartalmazza."

2. § Az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Az 1. §-ban meghatározott jelentések közül az Eüak. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A) pontjában felsorolt és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 1. számú mellékletében részletezett, személyazonosító adatokkal jelentendő fertőző betegségek esetén a fertőző beteg jelentés 2025. január 1-től csak a 6. § (1) bekezdés b) pontjában leírtak szerinti módon tehető meg."

3. § Az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 62/2023. (XII. 21.) BM rendelethez

"7. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentéseinek adattartalma

I. Clostridioides (korábban Clostridium) difficile által okozott fertőzés jelentésének adattartalma

1. Alapadatok

a) Kórház kódja:

b) Kórház neve:

c) Telephely címe:

d) A rögzítés dátuma (automatikusan generált mező):

e) Surveillance periódus (automatikusan generált mező):

f) Esetazonosító (automatikusan generált mező):

g) Anonim azonosító (automatikusan generált mező):

h) Beteg neve:

i) Beteg neme:

j) Beteg születési ideje:

k) Beteg életkora (automatikusan generált mező):

l) Beteg TAJ száma:

m) Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):

n) Kórházi felvétel dátuma:

o) Felvételes osztály megnevezése:

p) McCabe osztályozás:

q) Mi történt a beteggel:

r) A kórházból hová bocsátották el:

s) Kórházi kibocsátás/elhalálozás dátuma:

t) A halál összefüggése a fertőzéssel:

u) Megjegyzés:

2. A fertőzésre vonatkozó adatok

a) Fertőzés felvételkor már jelen van:

b) Fertőzés tüneteinek kezdete:

c) Fertőzés eredete:

d) A diagnózis helye (kórházi osztály megnevezése):

e) C. difficile fertőzés esetdefiníció szerint:

f) Visszatérő fertőzés:

g) A fertőzés klinikuma:

h) Súlyos eset:

i) A fertőzés halmozódás része:

3. Rizikótényezők: ...

4. Mikrobiológiai vizsgálatok

a) Mintavétel dátuma:

b) Ha történt mikrobiológiai vizsgálat, típusa(i):

c) Ha történt tipizálás, eredménye:

d) A és/vagy B toxin termelés:

e) Binary toxin gének jelenléte:

f) Antimikrobiális szer hatóanyag:

g) Érzékenység:

II. Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések jelentésének adattartalma

1. MRK alapadatok

a) Kórház kódja:

b) Kórház neve:

c) Rögzítés dátuma (automatikusan generált mező):

d) Surveillance periódus (automatikusan generált mező):

e) Multirezisztens kórokozó:

2. Beteg adatai

a) Esetazonosító (automatikusan generált mező):

b) Anonim betegazonosító (automatikusan generált mező):

c) Beteg neve:

d) Beteg neme:

e) Beteg születési ideje:

f) Beteg TAJ száma:

g) Beteg életkora (automatikusan generált mező):

h) Ha újszülött, születési súlya:

i) Ha újszülött, gesztációs kor:

3. Járóbeteg

a) Megjelenés időpontja:

b) Járóbeteg-ellátási egység megnevezése:

4. Fekvőbeteg

a) Kórházi felvétel időpontja:

b) Felvételes osztály megnevezése:

c) A fertőzést megelőző műtét megnevezése:

d) MRK fertőzés után elkülönítés helyben:

e) Dokumentált infektológusi konzílium:

f) Volt-e áthelyezés fertőző osztályra:

g) Mi történt a beteggel:

h) Kibocsátás hova:

i) Kórházi kibocsátás/elhalálozás dátuma:

j) A halál összefüggése a fertőzéssel:

k) Műtét időpontja:

l) Megjegyzés:

5. MRK fertőzés, mikrobiológia

5.1. Fertőzés(ek) adatai

a) Aktuális kórházi tartózkodással összefüggő nosocomiális fertőzés:

b) Esetdefiníció kritériuma:

c) Korábbi kórházi tartózkodással összefüggő nosocomiális fertőzés:

d) Fertőzés megnevezése:

e) Tünetek kezdete:

f) Diagnózis helye:

5.2. Fertőzés(ek) - Kórokozó(k) adatai

a) Kórokozó neve:

b) Mintavétel dátuma:

c) Rezisztencia mechanizmus:

d) Vizsgálati minta:

e) Mikrobiológiai azonosítás módszere:

f) Izolátum nyilvántartási száma:

g) Antimikrobiális szer hatóanyag:

h) Antimikrobiális rezisztencia:

6. Rizikótényezők: ...

7. Antimikrobiális terápia

a) Antimikrobiális szer hatóanyag:

b) Kezdete:

c) Vége:

d) Napi dózis:

e) Napi dózis egysége:

III. Véráramfertőzés jelentésének adattartalma

1. Alapadatok

a) Kórház kódja:

b) Kórház neve:

c) Rögzítés dátuma (automatikusan generált mező):

d) Surveillance periódus (automatikusan generált mező):

e) Esetazonosító (automatikusan generált mező):

f) Anonim betegazonosító (automatikusan generált mező):

2. Betegadatok

a) Beteg neve:

b) Beteg neme:

c) Beteg születési ideje:

d) Beteg TAJ száma:

e) Beteg életkora (automatikusan generált mező):

f) Ha újszülött, születési súlya:

g) Ha újszülött, gesztációs kor:

h) Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):

i) Kórházi felvétel dátuma:

j) Felvételes osztály megnevezés:

k) Mi történt a beteggel:

l) Kórházi kibocsátás/elhalálozás dátuma:

m) Kibocsátás hova:

n) A halál összefüggése a fertőzéssel:

o) Boncolási jegyzőkönyv alátámasztja:

3. A fertőzésre vonatkozó adatok

a) Aktuális kórházi tartózkodással összefüggő nosocomiális fertőzés:

b) Korábbi kórházi tartózkodással összefüggő nosocomiális fertőzés:

c) Diagnózis helye (kórházi osztály megnevezése):

d) Tünetek kezdete:

e) Véráramfertőzés eredete:

f) Szekunder véráramfertőzés esetén mi volt a primer fertőzés helye:

g) Ha újszülött, anyai eredetű-e a fertőzés:

h) Egyéb nosocomiális fertőzés:

4. Hemokultúra adatok

a) Kórokozó neve:

b) Mintavétel dátuma:

c) Rezisztencia mechanizmus:

d) Antimikrobiális szer hatóanyaga:

e) Antimikrobiális rezisztencia:

5. Eszközhasználat

a) Eszköz megnevezése:

b) Behelyezés dátuma:

c) Eltávolítás dátuma:

6. Rizikótényezők: .

7. Antimikrobiális terápia

a) Antimikrobiális szer hatóanyag:

b) Kezdete:

c) Vége:

d) Napi dózis:

e) Napi dózis egysége:"

Tartalomjegyzék