685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A postai szolgáltató a 2. § szerinti általános szerződési feltételekhez kapcsolódó kiegészítő információként köteles a honlapján tájékoztatást adni

a) a feltételesen vagy különleges előírások figyelembevételével szállított tartalmakkal kapcsolatos szabályokról, valamint

b) a külföldre szóló postai küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással) kapcsolatos szabályokról."

2. § A Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás a honlapján biztosítja, feltéve, hogy az értékesített áru postai szolgáltatási szerződés keretében történő kézbesítését az egyetemes postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben lehetővé teszi."

3. § A Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A feladó - ha a feladást igazoló okiratként mind a postai szolgáltató, mind a feladó által elektronikusan visszakereshető, olyan elektronikus formában rögzített adatbázist alkalmaz, mely tartalmazza a postai küldemény címzésében szereplő adatokat - a postai küldeményen annak címzéseként az ezen adatbázisban szereplő, a küldemény egyedi azonosító jelzéséhez rendelt címadatokat tünteti fel."

4. § A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A postai szolgáltató

a) ha a személyes átadást igénylő küldemény esetében a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítés megkísérlésekor nem tartózkodik a címen - a feladó által a küldeményen feltüntetett címzés adatai szerinti címhelyhez rendelten felszerelt levélszekrényben értesítő hátrahagyása mellett -, kézbesítési ponton való kézbesítéssel, vagy

b) a 25. § (1) bekezdés a), b), e), f) és g) pontjában meghatározott esetekben, továbbá ha a feladó a 7. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségét nem vagy nem hiánytalanul teljesítette, és ez a tény a szerződés megkötését követően jut a postai szolgáltató tudomására, a feladó részére történő visszakézbesítéssel

teljesítheti a postai szolgáltatási szerződést."

5. § A Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Értéknyilvánítással feladott küldemény átvételére a Pp. 325. § (1) bekezdés a)-b) és f)-i) pontjában szereplő magánokiratban akkor adható meghatalmazás, ha a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben ezt lehetővé teszi."

6. § A Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatalos irat 31. § (1) bekezdése szerinti újbóli kézbesítését megelőzően az egyetemes postai szolgáltató a címzett eltérő rendelkezése esetén is köteles a hivatalos iratot a címzett - utánküldés szolgáltatás igénybevétele alapján a nyilvántartásában szereplő - új belföldi címére továbbítani az utánküldés szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt. Az utánküldési szerződés hatálya a címzett eltérő rendelkezése esetében sem terjed ki a hivatalos irat 31. § (1) bekezdése szerinti újbóli kézbesítését követő rendelkezésre tartási idő alatti továbbítására."

7. § A Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontjában a "nem jelentkezett" szövegrész helyébe a "nem jelentkezett, vagy nem vette át" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 2. § c) és d) pontja,

b) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a "nem egyértelműen azonosítható, vagy" szövegrész,

c) 31. § (3) bekezdés k) pontjában az "olvasható nevét vagy a személyazonossága" szövegrész.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök