6/2023. (XI. 13.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 52. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) E rendelet alkalmazásában álláshely: az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik, további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal körülhatárolt, és megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, az álláshely méreteire vonatkozó előírásoknak. A méretek a tartós fizikai jelölés tengelyétől számítandók."

2. § Az Inyvhr. a következő 112/G. §-sal egészül ki:

"112/G. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatással az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati ASP rendszert használó önkormányzatok részére feladataik ellátása érdekében automatizált feldolgozásra alkalmas formátumban adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során a teljes tulajdonilap-másolat teljes adattartalma továbbítható."

3. § Az Inyvhr. a következő 134. §-sal egészül ki:

"134. § E rendeletnek az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 6/2023. (XI. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Mr5.) megállapított

a) 52. § (1b) bekezdését az Mr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell,

b) 112/G. §-át az Mr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter