78/2023. (III. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A helyi önkormányzat a támogatást a folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el."

2. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében a "2023. március 31." szövegrész helyébe a "2023. május 31." szöveg, valamint a "2023. április 15." szövegrész helyébe a "2023. június 15." szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "2023. március 31." szövegrész helyébe a "2023. május 31." szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök