83/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a kényszerítő eszköz alkalmazásának helyettesítésével és más tárgykörökkel összefüggésben a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet az 1. alcímét megelőzően a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § E rendeletnek az Rtv. 6/B. §-a végrehajtására szolgáló rendelkezéseit az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományába tartozó szerződéses határvadászra is megfelelően alkalmazni kell."

2. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet I. fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. A kényszerítő eszközök alkalmazása helyett a tárgyra vagy a levegőbe leadott lövés, valamint az ehhez kapcsolódó jelentéstétel és kivizsgálás szabályai

7/A. § (1) Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján leadott lövés során elsősorban a rendőrségnél rendszeresített lőfegyvert kell alkalmazni. Más lőfegyver, illetve az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadására alkalmas egyéb eszköz csak a rendőrségnél rendszeresített lőfegyver hiányában alkalmazható, vagy abban az esetben, ha a rendőrségnél rendszeresített lőfegyver alkalmazását a körülmények kizárják.

(2) Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján nincs helye lövés leadásának abban az esetben, ha az az államhatáron történő átlövést idézne elő, kivéve, ha

a) az adott helyzetben a lőfegyverhasználat feltételei az Rtv. 54. és 55. §-a alapján fennállnak, és

b) az államhatáron átlövés az a) pont szerinti esetben a jogszabály értelmében megengedett.

7/B. § Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján leadott lövésként - különösen a levegőbe irányuló lövés esetén -lehetőleg egyetlen lövést kell leadni.

7/C. § (1) Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján a levegőbe leadott lövést általában függőlegesen, a légtérbe irányítva kell leadni, vagy ha ez nem biztonságos, a lövés irányát - számolva a becsapódást esetlegesen követő gurulattal is - úgy kell megválasztani, hogy a lövés lehetőleg ne okozzon anyagi kárt. A levegőbe leadott lövés nem irányulhat tárgyra vagy élőlényre.

(2) Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján

a) a tárgyra leadott lövést - számolva a becsapódást esetlegesen követő gurulattal is - úgy kell irányítani, hogy az az eltalálni kívánt célponton kívül lehetőleg ne eredményezze más tárgy megrongálódását, illetve bármely élőlény sérülését, valamint

b) nincs helye a tárgyra irányuló lövés leadásának abban az esetben, ha az eset összes körülményei alapján okkal feltételezhető, hogy a rendőri intézkedés célja a levegőbe leadott lövéssel is elérhető.

7/D. § Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti esetben általa leadott lövést a rendőr lehetőleg azonnal, szóban jelenti szolgálati elöljárójának, majd írásos jelentést készít, amely a következőket tartalmazza:

a) mikor, hol, milyen intézkedés során, milyen fegyvert alkalmazott, hány lövést adott le, a leadott lövést hová irányította,

b) a lövés leadása során alkalmazott fegyver típusát, gyári számát,

c) a lövés leadására feljogosító törvényhelyre történő hivatkozást és a lövés leadásának feltételeként meghatározott jogszabályi követelmények fennállását, az adott esetben megalapozó körülmények kellő részletességű bemutatását, különös tekintettel a 7/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti körülményekre,

d) annak bemutatását, hogy a lövés leadásának következtében történt-e halál vagy emberi sérülés, sor került-e elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tartózkodik a sérült,

e) annak bemutatását, hogy milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, továbbá a rendőr, illetve a károsult mit tett a kár enyhítésére,

f) a lövés leadását megelőzően, illetve az azt követően tett intézkedések bemutatását, valamint

g) a helyszínre, a tanúkra, a bűnjelekre és az egyéb lényeges körülményekre vonatkozó adatok kellő részletességű bemutatását, különös tekintettel a 7/A. § (2) bekezdése szerinti körülményekre.

7/E. § Az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján leadott lövés következtében sérült személyt elsősegélyben kell részesíteni, gondoskodni kell orvosi ellátásáról, a közvetlen hozzátartozója értesítéséről.

7/F. § (1) Ha az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése alapján leadott lövés sérülést vagy halált, illetve kárt okozott, a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint vizsgálatot kell lefolytatni. Nem vehet részt a vizsgálatban az, akinek a 7/D. § vagy a (2) bekezdés alapján jelentésírási kötelezettsége van. Ha az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövést leadó rendőr szolgálati helye szerinti rendőri szerv vezetőjével szemben jelentésírási kötelezettség vagy egyéb kizáró ok áll fenn, a vizsgálatot a felettes rendőri szerv vezetője folytatja le.

(2) A vizsgálat során

a) be kell szerezni a 7/D. § szerinti valamennyi írásos jelentést, valamint

b) írásos jelentést kell készíttetni

ba) az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadására utasítást adó szolgálati elöljáróval, továbbá

bb) azzal a rendőrrel, akinek hitelt érdemlő tudomása van az eseményről.

(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti írásos jelentés a következőket tartalmazza:

a) a lövés leadására, valamint az erre szóló utasítás kiadására feljogosító jogszabályi rendelkezésekre történő hivatkozást és az eset körülményeinek részletes bemutatását, különös tekintettel a 7/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti körülményekre,

b) - a jelentés írására kötelezett személy tudomása szerint - az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövést leadó valamennyi személy azonosításhoz szükséges adatokat, és rájuk vonatkozóan a 7/D. § a) pontjában meghatározott információkat, valamint

c) - a jelentés írására kötelezett személy tudomása szerint - a 7/D. § b) pontjában, valamint d)-g) pontjában meghatározott információkat.

(4) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti írásos jelentés - a jelentésírásra kötelezett személy tudomása szerint - a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott információkat tartalmazza.

(5) A vizsgálat során - a helyszíni szemlét, valamint a 7/D. § és a (2) bekezdés szerinti rendőri jelentéseket is figyelembe véve - a meghallgatáson történő megjelenésre való felkérés után meg kell hallgatni az érdekelteket, különösen az intézkedés által érintettet, a sérültet és azt, akinek az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadása kárt okozott.

(6) A vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza

a) az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadásának a jogszerűsége minősítésére vonatkozó megállapítást,

b) az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadásának a jogellenessége megállapítása esetén a felelősségre vonási eljárás megindítására vonatkozó döntést,

c) a sérüléseket, valamint

d) az okozott kárt.

(7) Ha az Rtv. 15/A. § (1) bekezdése szerinti lövés leadásával kapcsolatban a lövést leadó rendőr szolgálati helye szerinti rendőri szerv vagy az (1) bekezdésben meghatározott felettes rendőri szerv vezetője bűncselekmény megalapozott gyanúját állapítja meg, feljelentést tesz az illetékes ügyészi szervnél, fegyelmi vétség gyanúja esetén intézkedik a fegyelmi eljárás lefolytatására."

3. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 48. § (4) bekezdésében az "A tárgyra," szövegrész helyébe az "Az" szöveg,

b) 50. § (2) bekezdés d) pontjában a "milyen sérülés" szövegrész helyébe a "milyen haláleset vagy sérülés" szöveg,

c) 50. § (6) bekezdésében az "A tárgyra vagy" szövegrész helyébe az "Az" szöveg, valamint

d) 50. § (6) bekezdés d) pontjában és (7) bekezdésében a "sérülést vagy kárt" szövegrész helyébe a "sérülést, halált, illetve kárt" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter