83/2023. (III. 16.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (2m) bekezdéssel egészül ki:

"(2m) Az 1. számú melléklet 8. pont 8.3-8.5. alpontjában meghatározott szolgáltatások beszerzése során az állami, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi költségvetési intézmények e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni."

2. § A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (2d) bekezdés a) pontjában az "a Központi Humánfejlesztési" szövegrész helyébe az "az Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő" szöveg,

b) 1. § (2d) bekezdés záró szövegrészében a "8. pontjában" szövegrész helyébe a "8. pont 8.1. és 8.2. alpontjában" szöveg, a "szakellátó" szövegrész helyébe a "szakellátást nyújtó" szöveg

lép.

(2) A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (2m) bekezdésében a "fővárosi" szövegrész helyébe a "fővárosi és vármegyei" szöveg lép.

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:)

"n) az állami, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó fővárosi költségvetési intézmények (a továbbiakban: kórház) részére a 3. mellékletben meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja."

5. § A 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. § A 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés n) pontjában a "fővárosi" szövegrész helyébe a "fővárosi és vármegyei" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, az 5. § és a 2. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése és a 6. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 83/2023. (III. 16.) Korm. rendelethez

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Létesítménygazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények részére

8.1. Őrzés-védelemre irányuló szolgáltatás

8.2. Takarítási és egyéb higiénés szolgáltatás

8.3. Műszaki üzemeltetés, karbantartás és az ezekkel összefüggő épületfelújítás

8.4. Biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése

8.5. Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások"

2. melléklet a 83/2023. (III. 16.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kórházak részére biztosított ingatlanüzemeltetési szolgáltatások

1. Közüzemi szolgáltatások (villamos energia, földgázenergia, távhőszolgáltatás, vízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás, szelektívhulladék-elszállítás, kommunálishulladék-elszállítás, kivéve veszélyes hulladék kezelése és elszállítása) biztosítása

2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás - kivéve orvostechnikai eszközök - és az ezekkel összefüggő épületfelújítás

2.1. Gondnoki feladatok ellátása

2.2. Épületgépészeti üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

2.3. Épületvillamossági üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

2.4. Építészeti karbantartás, hibaelhárítás és az ezekkel összefüggő épületfelújítási feladatok

2.5. Televíziós műsorszolgáltatások előfizetése, belső elosztóhálózat karbantartása

3. Higiénés szolgáltatások

3.1. Takarítás (épületen belüli napi és időszakos takarítás, épületen kívüli takarítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, kertgondozás és -ápolás)

3.2. Vizesblokkok higiénés termékeinek biztosítása

3.3. Épületen belüli szelektívhulladék-gyűjtés

3.4. Épületen belüli kommunálishulladék-gyűjtés

3.5. Rovar- és rágcsálóirtás

4. Biztonsági szolgáltatások

4.1. Épület élőerős őrzés-védelme

4.2. Recepciós és egyéb élőerős szolgáltatások

5. Biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése

5.1. Beépített tűzjelző és oltórendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása

5.2. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása

5.3. Beléptető-, behatolásjelző és videomegfigyelő rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása

5.4. Beléptetőrendszerrel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (belépőkártya biztosítása, adatszolgáltatás mozgási időadatokról)

6. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi, valamint egyéb veszélyelhárítási feladatok ellátása

6.1. Tűzoltó készülékek karbantartása, üzembentartói ellenőrzése

6.2. Tűzcsapok karbantartása, üzembentartói ellenőrzése

6.3. Tűz- és munkavédelmi szemle végzése

6.4. Üzemeltetői tűzvédelmi szabályzat készítése, felülvizsgálata

6.5. Üzemeltetőt terhelő katasztrófavédelmi és veszélyelhárítási tervek készítése

7. Üzemi és munkabalesetek kivizsgálása"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére