86/2023. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) alapellátó orvos: az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának, köztisztviselői állományának és munkavállalóinak (a továbbiakban együtt: személyi állomány) foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint gyógyító-megelőző ellátását végző orvos,

b) egészségügyi alapellátó egység:

ba) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában az Országgyűlési Őrség azon szervezeti eleme vagy az Országgyűlési Őrség azon szervezeti eleme és az Országgyűlési Őrségnek valamely rendvédelmi szervvel kötött megállapodása alapján a rendvédelmi szerv azon szervezeti egysége vagy intézménye, amely az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának gyógyító-megelőző, pszichológiai és foglalkozás-egészségügyi ellátását végzi,

bb) az Országgyűlési Őrség köztisztviselői és munkavállalói állománya vonatkozásában az Országgyűlési Őrség azon szervezeti eleme vagy az Országgyűlési Őrség azon szervezeti eleme és az Országgyűlési Őrségnek valamely rendvédelmi szervvel kötött megállapodása alapján a rendvédelmi szerv azon szervezeti egysége vagy intézménye, amely az Országgyűlési Őrség köztisztviselői és munkavállalói állományának gyógyító-megelőző és foglalkozás-egészségügyi ellátását végzi,"

2. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, a kivizsgálás során megállapított adatok és tények alapján, a baleset bejelentésének időpontjától számított 30 napon belül kell elkészíteni, a 6. mellékletben foglalt kitöltési útmutató szerint. A jegyzőkönyvet 4 példányban kell kitölteni, és egy-egy példányát a sérült - halál esetén a hozzátartozó -, a társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint az alapellátó orvos részére kell eljuttatni. A jegyzőkönyv egy példánya az Országgyűlési Őrség parancsnokánál marad, amelyet a minősítésről történő döntéshozatalt követően a sérült személyi anyagában kell elhelyezni."

3. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

a) 21. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe a "rehabilitációs hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal" szöveg,

b) 25. § (4) bekezdés d) pontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter