97/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 77/F. §-sal egészül ki:

"77/F. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint 2023. április, május és június hónapokban kompenzálásra (e § alkalmazásában a továbbiakban: kompenzáló támogatás) kerül

a) a 12/A. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: háziorvosi díjazás) és

b) a 25/B. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogorvosi díjazás).

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a 2023. első negyedévben kifizetett háziorvosi díjazás egyhavi összege és a 2023. márciusban kifizetett, 2023. március 31-én hatályos 14. § (2)-(4) bekezdése alapján megállapított fix díjak összege képezi a bázisösszeget. Ha a 2023. április, május és június hónapokban a havi háziorvosi díjazás és a 14. § (5a) bekezdése alapján megállapított területi kiegészítő díj összege egy adott háziorvosi szolgálatra vonatkozóan a bázisösszegnél több mint 100 000 forinttal kevesebb, a 100 000 forint feletti különbözet tekintetében a szolgáltató kompenzáló támogatásban részesül.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a 2023. február, március, április hónapokban elvégzett és lejelentett teljesítmény alapján a NEAK a 2022. december 31-ig és a 2023. január 1-től hatályos szabályok szerint is kiszámítja a fogorvosi díjazás havi összegét. Ha a két számítás eredménye az adott hónapban több mint 75 000 forint csökkenést mutat, a 75 000 forint feletti különbözetet kompenzáló támogatásként megkapja a fogorvosi szolgáltató."

2. § Az R. 12/A. § (2) bekezdésében a "havi gyakorisággal történik" szövegrész helyébe a "havi gyakorisággal történik, amely a tárgyhónapot követő második hónapban kerül utalványozásra" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére