14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-a a következő (18)-(21) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Ha a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában - a 11. § (14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban - megjelölt naptári év 2023, akkor az igénybejelentő az érintett hálózati engedélyeshez intézett egyoldalú nyilatkozatával a csatlakozás igénybevételére vonatkozó, 7. § (1) bekezdése szerinti határidő egy évvel történő meghosszabbítását kérheti. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet a hálózati engedélyes befogadja, ha

a) az igénybejelentő a kérelmet legkésőbb 2024. február 5. napjáig igazolható módon megküldi a hálózati engedélyes számára, és

b) az igénybejelentő rendelkezik elektronikus építési naplóval, amely szerint a munkaterület átadása már megtörtént.

(19) A határidő (18) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén a hálózati engedélyes az 5. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi biztosítéknak a hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat meghaladó részét az 5. § (4) bekezdésétől és a 10. § (6) bekezdésétől eltérően nem téríti vissza, illetve a bankgarancia formájában nyújtott pénzügyi biztosítéknak a hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat meghaladó részét lehívja. Erre figyelemmel a határidő (18) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén a 10. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

(20) A (18) bekezdés szerint meghosszabbított határidő elmulasztása esetén

a) az igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga a csatlakozásra nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik, és

b) az igénybejelentő elveszíti az általa korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat vagy az e rendelet alapján teljesített pénzügyi biztosítékot.

(21) A (20) bekezdés szerinti esetben a hálózati engedélyes a csatlakozásra nyitva álló határidőt követő 45 napon belül a megfizetett csatlakozási díjat - a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett - az igénybejelentővel elszámolja."

2. § A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a "követő harmincadik nap" szövegrész helyébe a "követő harmadik hónap harmincadik napja" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 14/2024. (I. 31.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Fajlagos benchmark beruházási értékek

AB
1.TechnológiaFajlagos benchmark beruházási érték
a biztosítékok mértékének
megállapításához
(M Ft/MWe)
2.Biogáz (biogáz üzemmel)1025
3.Hulladéklerakóból származó gáz525
4.Napelem325
5.Energia-tároló vagy földgáz üzemű gázmotoros erőmű375
6.Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli)1025
7.Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel)1025
8.Geotermikus erőmű1425
9.Vízerőmű1025
10.Szélerőmű406

A fajlagos benchmark beruházási érték az itt fel nem sorolt technológiák esetén 1025 M Ft/MWe. A MWe értékek a névleges villamos teljesítőképességet jelölik, amit inverteres erőművek esetén az inverterek váltóáram (AC) oldali névleges aktív (wattos) teljesítőképessége alapján kell meghatározni."

Tartalomjegyzék