2/2024. (I. 25.) AM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet deregulációs szempontú módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. pontjában és (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel, valamint 160. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet] 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartást a NÉBIH vezeti, és honlapján közzéteszi azt."

2. § (1) A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. § (1b) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelem tartalmazza:

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy)

"ac) a légi permetezés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, és a védett természeti terület, valamint a természetvédelmi érdek érvényesítése céljából kijelölt különleges rendeltetésű vadászterület esetén a természetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik (az engedély számának megjelölésével),"

(2) A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. § (5a) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5) bekezdés szerinti bejelentés a következő adatokat tartalmazza:]

"i) pilóta nélküli légijárművel végzett mezőgazdasági repülés esetén

ia) az üzemeltető LUC engedélyének, UAS-üzembentartói nyilatkozatának vagy műveleti engedélyének számát és

ib) a mezőgazdasági repülés céljára szolgáló pilóta nélküli légi jármű nyilvántartási számát."

3. § A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szakirányítónak a tervezett légi permetezést - a vonatkozó jogszabályokban rögzített egyéb, a mezőgazdasági repüléshez szükséges légtér használatával összefüggő engedélyezési vagy bejelentési eljáráson túlmenően - a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelentenie a vármegyei kormányhivatalnak. A bejelentésnek a 3/A. § (1b) bekezdése alapján kiadott engedélyhez képest az (1) bekezdés szerinti eltéréseket kell tartalmaznia. A légi permetezést a vármegyei kormányhivatal a tervezett időpontját megelőzően megtiltja, ha a bejelentés nem indokolja az engedélytől való eltérést az (1) bekezdésnek megfelelő tartalommal.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása légi permetezést tesz indokolttá, azonban a szakirányító az adott területre engedélyezett kijuttatási tervvel nem rendelkezik, a szakirányító a tervezett légi permetezést - a vonatkozó jogszabályokban rögzített egyéb, a mezőgazdasági repüléshez szükséges légtér használatával összefüggő engedélyezési vagy bejelentési eljáráson túlmenően - a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanap délelőtt 9 óráig bejelenti a vármegyei kormányhivatalnak a 3/A. § (1b) bekezdése szerinti adattartalommal. Ha a bejelentés nem felel meg a 3/A. § (1b) bekezdésének, a légi permetezést a vármegyei kormányhivatal a tervezett időpontját megelőzően megtiltja."

4. § A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a) 3. § (11) bekezdésében a "továbbképzés tematikáját" szövegrész helyébe a "képzés szervezésére kijelölt szervezetek listáját és a továbbképzés tematikáját" szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdésében a "Légi permetezés" szövegrész helyébe a "Légi permetezés - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik -" szöveg,

c) 3/C. § (3) bekezdésében a "hirdetőtábláján és holnapján" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a) 3/A. § (1b) bekezdés b) pont bb) alpontja és

b) 3/C. § (2) bekezdésében a "hirdetőtábláján és" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter