4/2024. (I. 30.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)

"d) a 3. § (1) bekezdés j) pontja alá nem tartozó, a koncessziós szerződésben foglaltak szerint a koncessziós utak üzemeltetésével megbízott üzemeltető társaság"

(által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

(2) Az R. 7. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A 3. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott járműre szerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket a gyorsforgalmi úton bekövetkezett közlekedési baleset miatt szükséges közútkezelői feladatok ellátása érdekében, a gyorsforgalmi úton lehet működtetni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter