75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 246. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,

e) olyan szervezet, amely

ea) az e rendelet szerinti központosított beszerzési rendszerhez vagy

eb) valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában egy vagy több meghatározott beszerzési eljáráshoz

való csatlakozást önként (a továbbiakban együtt: önkéntes csatlakozás) vállalja,

f) olyan, az a)-d) pont vagy az e) pont ea) alpontja hatálya alá nem tartozó szervezet, mely a DKÜ e rendelet szerinti járulékos beszerzési szolgáltatásainak igénybevételét informatikai tárgyú beszerzési igénye vonatkozásában önként vállalja, és erről, valamint a szolgáltatás igénybevételének további feltételeiről a DKÜ-vel megállapodik

[az a)-f) pont a továbbiakban együtt: érintett szervezet]."

2. § A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti önkéntes szervezeti csatlakozásra a DKÜ engedélyével van lehetőség. Jóváhagyott önkéntes csatlakozás esetén a beszerzési igényt az érintett szervezet a DKÜ alkalmazáson köteles bejelenteni, annak kielégítésére a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti szervezetek e rendelet szerinti ellátását. Ennek érdekében a DKÜ a (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását vagy beszerzési igényének kielégítését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Keretmegállapodás alapján történő beszerzési igény esetén a DKÜ az adott keretmegállapodás teljesülési szintjét és a keretmegállapodás tekintetében már benyújtott igényeket is figyelembe veszi döntése meghozatala során. Amennyiben az érintett szervezet a (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti szervezet, vagy a (2) bekezdés f) pontja alapján veszi igénybe a DKÜ által nyújtott központosított beszerzési vagy járulékos beszerzési szolgáltatásokat, az érintett szervezetre - a 6. § (2) bekezdésében, a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak."

3. § A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdés c) pontjában az "a 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 10. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében" szöveg lép.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § A NAV Szj. tv. 145. § (2) bekezdése szerinti - országos illetékességű - területi szerv a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága és a NAV Tájékoztatási Igazgatósága."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék