80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági termékek Magyarországra történő behozatalával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az 1. mellékletben meghatározott mezőgazdasági termék (a továbbiakban együtt: bejelentésköteles termék) Magyarország területére történő behozatalát (vetőmag kivételével) a 2. §-ban foglaltak szerint előzetesen be kell jelenteni (a továbbiakban: bejelentés) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH).

(2) A bejelentésköteles termék Magyarország területén tranzitforgalom keretében történő átszállítását nem kell előzetesen bejelenteni.

(3) E rendelet nem vonatkozik az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013 EU rendelet 201. cikk (1) bekezdésében hivatkozott magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánt árukra, amennyiben a termékbehozatal mennyisége az adott bejelentésköteles termék tekintetében nem éri el a 25 kg vagy a 25 liter mennyiséget.

2. § (1) A bejelentést a bejelentésköteles terméket értékesítő - vagy az értékesítő megbízásából eljáró, a bejelentésköteles termék fuvarozását végző, illetve az azt szervező - természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát, vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

ab) amennyiben azzal rendelkezik, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (2) bekezdése szerinti FELIR azonosítóját (a továbbiakban: FELIR azonosító),

ac) állampolgárságát,

ad) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét;

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét és - ha van - magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát, FELIR azonosítóját,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét;

c) a bejelentésköteles termék

ca) pontos kereskedelmi megnevezését vagy Kombinált Nómenklatúra szerinti megnevezését, 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát,

cb) mennyiségét és minőségi mutatóit,

cc) a bejelentésköteles termék aktuális piaci értékét,

cd) tárolási helyét,

ce) származási országát;

d) a címzett nevét és címét, ahová a bejelentésköteles termék leszállításra kerül;

e) a bejelentésköteles termék behozatalának tervezett időszakát, amely nem terjedhet túl a bejelentéstől számított 30. napon; valamint

f) a szállítóeszköz tulajdonosát, üzembentartóját, forgalmi rendszámát vagy vasúti szállítóeszköz esetében pályaszámát.

(3) A bejelentést a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell megtenni, legkésőbb a behozatalt megelőző 24 órával, légi vagy vízi úton történő behozatal esetén legkésőbb a behozatalt megelőző 6 órával.

(4) Egy bejelentésben - ugyanazon bejelentésköteles termékre - több behozatal is megjelölhető, amennyiben a behozatali időpontok nem terjednek túl a bejelentéstől számított 30. napon.

(5) A hiánytalanul kitöltött bejelentés - ideértve a (4) bekezdés szerinti esetet is - befogadásáról a NÉBIH elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld a bejelentő részére.

(6) A bejelentés (3)-(5) bekezdés szerinti dokumentációjának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

3. § A bejelentésre - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a hiánypótlásra, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a NÉBIH nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés visszaigazolására vonatkozó adatokat.

5. § Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, a 2. § (6) bekezdése szerinti dokumentáció nem kíséri hiánytalanul a szállítmányt, vagy a behozatalra a bejelentéstől számított 30. napon túl kerül sor, a rendőrség vagy az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a bejelentéssel érintett bejelentésköteles termék általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 80/2024. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A Magyarország területére történő behozatal vonatkozásában bejelentésköteles mezőgazdasági termékek köre

AB
1.VámtarifaszámTermék megnevezése
2.0201Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
3.0202Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
4.0203Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
5.0204Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
6.ex 0207Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa,
vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
7.0407Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
8.0710Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
9.ex 1001 99 00Közönséges búza
10.1002Rozs
11.1003Árpa
12.1005 90 00Kukorica
13.1008Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle
14.1101Búzaliszt vagy kétszeres liszt
15.1102Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)
16.1104Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített,
fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva,
pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartozó rizs kivételével
17.1205 10 90;
1205 90
Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)
18.1206 00 91;
1206 00 99
Napraforgómag, törve is
19.1512Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói
finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
20.1514Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva
21.1905 10 00Ropogós kenyér
22.2005Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy
tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva
23.2204Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve
a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet

Tartalomjegyzék