282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

(A Megállapodáshoz csatolt Szabályzat Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § A Kormány a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat szövegét e rendelettel kihirdeti.

2. § (1) A Szabályzat hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Szabályzat hiteles francia nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke gondoskodik, a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

5. § (1) A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kihirdetése előtt is alkalmazhatóak.

6. § A Szabályzatban szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az e rendelettel kihirdetett Szabályzat rendelkezéseit 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2023. június 30. napjáig a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható.

8. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 20-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1-2. melléklet a 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

https://download.jogkodex.hu/files/MK_23_096_282Korm.rendelet_1_2melleklet.pdf?

3. melléklet a 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatban meghatározott egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) részt vesz a Szabályzattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel és az atomenergia-felügyeleti szerv elnökével egyetértésben - kialakítja,

b) az ADN Megállapodás 7. cikke alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a Szabályzat 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a Szabályzat előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát,

c) ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről, gondoskodik a Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról.

2. Az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke az ADN Megállapodás 7. cikke alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos, radioaktív anyagokat érintő szállításokat ideiglenesen a Szabályzat előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett, valamint az általa elfogadott ideiglenes eltérésekről a közlekedésért felelős miniszter útján értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.

3. A közlekedési hatóság ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áru szállítási tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. A hajózási hatóság ellátja a Szabályzatban meghatározott,

a) a 8.2 fejezet szerinti képzéssel és nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat;

b) a veszélyes árut szállító hajók jóváhagyási bizonyítványának kiállításával kapcsolatos hatósági feladatokat.

5. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja a Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

6. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a Szabályzatban meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával;

b) a 8.2 fejezet szerinti vizsgáztatással és képesítő bizonyítványokkal

kapcsolatos feladatokat.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék