Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet

az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

(A Megállapodás Magyarország tekintetében 1979. augusztus 18. napján lépett hatályba.)

1. Az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetése

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetése

4. § A Kormány a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a Jegyzőkönyv szerinti módosítással egységes szerkezetben e rendelettel kihirdeti.

5. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-5. §, valamint az 1-4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

7. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a Megállapodáshoz a következő fenntartást tette:

"A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek a Megállapodás 11. cikkének a kötelező döntőbíráskodásra vonatkozó rendelkezéseit."

8. § E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez

"JEGYZŐKÖNYV AZ 1957. SZEPTEMBER 30-ÁN LÉTREJÖTT, A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS (ADR) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A jelen Jegyzőkönyv Szerződő Felei

Figyelemmel a Genfben 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) (a továbbiakban: Megállapodás) 6. Cikkének az országok megállapodáshoz való csatlakozásának jogosultságára vonatkozó rendelkezéseire;

Elismerve, hogy az említett cikkel összhangban a Megállapodáshoz nem csak az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, valamint a Bizottság hatásköri szabályzatának 8. bekezdése értelmében a Bizottságban tanácskozási joggal részt vevő országok csatlakozhatnak, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a Bizottságban nem tag) azon tagországai is, amelyek részt vesznek a Bizottság tevékenységében a Bizottság hatásköri szabályzatának 11. bekezdésének alkalmazása szerint;

Figyelembe véve a Közgyűlésnek a Globális közúti biztonság javításáról szóló 2018. április 12-i 72/271. számú határozatát, amely megerősíti az ADR szerepét és fontosságát, mint az Egyesült Nemzetek egyik fontos jogi eszköze, amely hozzájárul a közútbiztonsághoz és arra ösztönzi a Tagországokat, hogy fontolják meg a szerződő felekké válást, amennyiben ezt még nem tették meg;

Elismerve továbbá az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Belső Szállítási Bizottság Veszélyes Áruk Szállítása Munkacsoport véleményét, valamint Portugália Kormányának javaslatát, hogy a megállapodás címében az "Európai" jelző említése nincs összhangban a nem európai államok részvételének a megállapodás 6. Cikkében foglalt feltételeivel és akadályt jelenthetnek azon országok csatlakozása előtt, amelyek nem tagjai a Bizottságnak;

Megállapodnak a következőkben,

1. Cikk

A Megállapodás címének módosítása

A Megállapodás címe a következőre változik: "a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás" Az "ADR" betűszó változatlan marad.

2. Cikk

Hatálybalépés

1. Az 1. Cikk szerinti módosítás abban az esetben tekintendő elfogadottnak, amennyiben egyetlen Szerződő Fél sem nyújt be írásbeli kifogást a Főtitkárnál attól a naptól számított hat hónapon belül, amelyen a Főtitkár az elfogadott Jegyzőkönyvet továbbította.

2. A Főtitkár valamennyi Szerződő Felet a lehető leghamarabb tájékoztatja, amennyiben a javasolt módosítással kapcsolatban az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül kifogás érkezik. Amennyiben ezen időszak alatt kifogás érkezik a javasolt módosítással kapcsolatban, a módosítás nem tekintendő elfogadottnak és semmilyen tekintetben nem hatályos.

3. Amennyiben ezen időszak alatt nem érkezik ilyen kifogás, a módosítás a Megállapodás valamennyi Szerződő Felére nézve 2021. január 1-én hatályba lép.

4. Bármely olyan állam, amely az 1. Cikkben említett hat hónapos időszak lejártát követően, de a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerződő felévé válik annak hatálybalépésekor. Bármely olyan államra nézve, amely a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését követően az ADR szerződő felévé válik, a jelen Jegyzőkönyv szerint módosított ADR kötelező érvénnyel bír.

3. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv eredeti példányát, amely angol és francia nyelveken egyaránt hiteles, letétbe kell helyezni a szerződés letétkezelőjénél."

2. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez

"PROTOCOL AMENDING THE TITLE OF THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30 SEPTEMBER 1957 CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

The Parties to the present Protocol,

Having considered the provisions of article 6 of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred to as "the Agreement"), relating to the eligibility of a country for accession to the agreement;

Noting that, in accordance with such article, the Agreement is open for accession not only to countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's mandate, but also to countries members of the United Nations (not members of the Commission) that participate in the Commission's work, in application of paragraph 11 of the Commission's mandate;

Taking into account the General Assembly Resolution 72/271 of 12 April 2018 on Improving global road safety, reaffirming the role and importance of ADR as one of the main United Nations legal instruments contributing to road safety and encouraging Member States that have not yet done so to consider becoming contracting parties;

Noting further the views of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe and the proposal from the Government of Portugal, that the mention "European" in the title of the agreement is not consistent with the conditions for the participation of non-European States stipulated on its article 6 and may represent an obstacle for accession to the agreement of States that are not members of the Commission;

Agree as follows,

ARTICLE 1

Amendment to the title of the Agreement

The title of the Agreement shall be amended to read "Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". The acronym "ADR" remains unchanged.

ARTICLE 2

Entry into force

1. The amendment in Article 1 shall be deemed to be accepted provided that none of the Parties have given the Secretary-General written objection to it within six months from the date on which the Secretary-General circulates the adopted Protocol.

2. The Secretary-General shall notify all Parties as soon as possible whether an objection to the proposed amendment has been expressed within the six months following the date of notification. If an objection to the proposed amendment has been expressed during that period, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall be of no effect whatsoever.

3. If no such objection has been expressed during that period, the amendment shall enter into force for all Parties to the Agreement on 1 January 2021.

4. Any State that becomes a party to the ADR following the expiry of the six months period mentioned in paragraph 1 above but before the entry into force of this Protocol, shall become party to this Protocol upon its entry into force. Any State that becomes a party to the ADR after the entry into force of the Protocol shall be bound by the ADR, as amended by this Protocol.

ARTICLE 3

The original of this Protocol, which is authentic in English and French, shall be deposited with the depositary of the treaty."

3. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez

"VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (ADR)

SZERZŐDŐ FELEK

ÓHAJTVA a nemzetközi közúti szállítások biztonságának növelését

MEGÁLLAPODTAK a következőkben:

1. Cikk

Ennek a Megállapodásnak értelmében

a) "jármű" a gépkocsi, a nyergesvontató, a pótkocsi és a félpótkocsi - mint azt az 1949. évi szeptember 19-én kelt Közúti Közlekedési Egyezmény 4. Cikke meghatározza -, kivéve a valamely Szerződő Fél fegyveres erőinek tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló járműveket;

b) "veszélyes áru" olyan anyag és tárgy, amelynek nemzetközi közúti szállítását az A. és B. Melléklet tiltja, vagy csak bizonyos feltételek mellett engedi meg;

c) "nemzetközi szállítás" minden olyan szállítás, amelyet az a) pontban meghatározott járművekkel legalább két Szerződő Fél területén hajtanak végre.

2. Cikk

1. Azok a veszélyes áruk, amelyeknek szállítását az A. melléklet megtiltja, a 4. Cikk 3. pont rendelkezéseinek fenntartása mellett nemzetközi szállítás tárgyát nem képezhetik.

2. Egyéb veszélyes áruk nemzetközi szállítása megengedett, ha:

a) a szóban forgó árura, különösképpen annak csomagolására és bárcázására az A. Mellékletben előírt feltételeket és

b) a szóban forgó árut szállító jármű szerkezetére, felszerelésére és közlekedésére a B. Mellékletben előírt feltételeket a 4. Cikk 2. pont rendelkezéseinek fenntartása mellett

teljesítették.

3. Cikk

Ennek a Megállapodásnak a mellékletei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy veszélyes árunak a saját területükre belépését, a szállítás biztonságán kívül, egyéb okokból is szabályozhassák vagy megtilthassák.

2. Azok a járművek, amelyek ennek a Megállapodásnak a hatálybalépésekor valamely Szerződő Fél területén üzemben voltak vagy amelyek a hatálybalépést követő két hónapon belül kerültek forgalomba, veszélyes áruk nemzetközi szállítására a hatálybalépés napjától számított három évig akkor is használhatók, ha szerkezetük és felszerelésük nem felel meg teljesen a szóban forgó szállításra a B. Mellékletben előírt követelményeknek. A B. Melléklet különleges rendelkezései azonban ennél rövidebb határidőt is megállapíthatnak.

3. A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy két vagy többoldalú külön megállapodással megegyezzenek abban, hogy területükön egyes veszélyes áruk - amelyek nemzetközi szállítását a jelen Megállapodás megtiltja -, meghatározott feltételek mellett nemzetközi szállítás tárgyát képezzék, vagy - amelyeknek nemzetközi szállítását a jelen Megállapodás csak különleges feltételek mellett engedi meg -, a Megállapodás mellékletei által előírt feltételeknél kevésbé szigorú feltételek mellett képezhessék nemzetközi szállítás tárgyát. Az e pontban említett két- vagy többoldalú külön megállapodásokat közölni kell az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárával, aki azokat közli azokkal a Szerződő Felekkel, amelyek nem részesei ezeknek a megállapodásoknak.

5. Cikk

A Megállapodás hatálya alá tartozó szállításokra a közúti közlekedést, a nemzetközi közúti szállítást, illetőleg a nemzetközi kereskedelmet általában érintő belföldi és nemzetközi előírások továbbra is érvényesek.

6. Cikk

1. Az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, valamint e Bizottság hatásköri szabályzatának 8. §-a értelmében a Bizottságban tanácskozási joggal részt vevő országok a Megállapodásban oly módon válhatnak Szerződő Felekké, hogy

a) a Megállapodást aláírják,

b) a Megállapodást megerősítik, azt követően, hogy azt a megerősítés fenntartásával írták alá,

c) a Megállapodáshoz csatlakoznak.

2. Azok az országok, amelyek az Európai Gazdasági Bizottság hatásköri szabályzata 11. §-a alkalmazásaként e Bizottság bizonyos tevékenységében részt vehetnek, a Megállapodás hatálybalépése után csatlakozással Szerződő Felekké válhatnak.

3. A Megállapodás 1957. december 15-ig aláírásra nyitva áll. Ez időpont után a Megállapodáshoz csatlakozni lehet.

4. A megerősítés vagy a csatlakozás az erről szóló okmánynak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál való letétbe helyezésével történik.

7. Cikk

1. Ez a Megállapodás azt a napot követő egy hónap elteltével lép hatályba, amelyen a 6. Cikk 1. pontjában említett - a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül aláíró vagy a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe helyező - országok száma az ötöt eléri. A Megállapodás mellékleteit azonban csak a Megállapodás hatálybalépését követő hat hónap eltelte után alkalmazzák.

2. Az olyan ország tekintetében, amely ezt a Megállapodást azt követően erősíti meg vagy csatlakozik hozzá, amikor a 6. Cikk 1. pontjában említett országok közül öt a Megállapodást a megerősítés fenntartása nélkül már aláírta, illetőleg a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe helyezte, a Megállapodás azt a napot követő egy hónap elteltével lép hatályba, amikor ez az ország a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmányt letétbe helyezte. A Megállapodás mellékletei erre az országra - ha a mellékletek ezen a napon már hatályban vannak -, ugyanebben az időpontban válnak érvényessé, vagy - ennek hiányában - azon a napon, amikor a mellékletek a jelen cikk 1. pontjának rendelkezései értelmében érvényessé válnak.

8. Cikk

1. Ezt a Megállapodást bármelyik Szerződő Fél az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett értesítéssel felmondhatja.

2. A felmondás attól a naptól számított tizenkét hónap elteltével válik hatályossá, amikor a Főtitkár az erről szóló értesítést megkapta.

9. Cikk

1. Ez a Megállapodás hatályát veszti, ha a hatálybalépése után tizenkét egymást követő hónapon át a Szerződő Felek száma ötnél kevesebb.

2. Amennyiben a veszélyes áruk szállításának szabályozása tárgyában az egész világra kiterjedő megállapodás jön létre, a jelen Megállapodásnak minden olyan rendelkezése, amely a világmegállapodás valamely rendelkezésével ellentétes, ennek a megállapodásnak hatálybalépése napjával a jelen Megállapodásban részes azon Szerződő Felek közötti jogviszonyban, amelyek a világmegállapodásnak is Szerződő Feleivé váltak, automatikusan érvénytelenné válik, és helyébe a világmegállapodás megfelelő rendelkezése lép.

10. Cikk

1. Bármely ország a Megállapodásnak a megerősítés fenntartása nélkül történő aláírásakor, a megerősítésről vagy csatlakozásról szóló okmány letétbehelyezésekor vagy bármely későbbi időpontban az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárához intézett bejelentéssel közölheti, hogy melyek azok az általa nemzetközi síkon képviselt területek vagy területrészek, amelyekre ennek a Megállapodásnak a hatálya kiterjed. A Megállapodás és mellékletei a bejelentésben említett területre, illetőleg területekre nézve attól a naptól számított egy hónap eltelte után válnak alkalmazhatóvá, amikor a Főtitkár a bejelentést megkapta.

2. Minden ország, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően nyilatkozatot tett, amelynek folytán ennek a Megállapodásnak a hatálya olyan területre is kiterjed, amelyet nemzetközi síkon ez az ország képvisel, a Megállapodást erre a területre nézve a 8. Cikknek megfelelően külön felmondhatja.

11. Cikk

1. A Megállapodásnak értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több Szerződő Fél között keletkezett minden vitát lehetőség szerint a vitában részes Felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.

2. A tárgyalás útján nem rendezett vitás kérdést a vitában részes Szerződő Felek bármelyikének kívánságára választottbírósági eljárásnak kell alávetni és egy vagy több választottbíró elé kell terjeszteni, akiket a vitában részt vevő Felek kölcsönös megegyezéssel választanak. Ha a vitában részt vevő Felek a választottbírósági eljárásra irányuló kívánság kinyilvánításának napjától számított három hónapon belül a választottbíró vagy választottbírák kiválasztásában nem tudnak megegyezni, a vitában részes bármely Fél kérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát, hogy egyetlen bírót jelöljön ki; a vitás ügyet döntés végett ahhoz a bíróhoz kell terjeszteni.

3. A 2. pont rendelkezései szerint választott vagy kijelölt bíró, illetőleg bírák döntése a vitában részes Szerződő Felekre kötelező.

12. Cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél e Megállapodásnak aláírása, megerősítése vagy az ahhoz történő csatlakozás alkalmával kijelentheti, hogy a 11. Cikk rendelkezéseit nem tekinti magára nézve kötelezőnek. A 11. Cikk rendelkezései a többi Szerződő Felet sem kötik azokkal a Szerződő Felekkel szemben, amelyek ilyen fenntartással éltek.

2. Az a Szerződő Fél, amely a jelen cikk 1. pontjának megfelelően fenntartással élt, ezt a fenntartást az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett értesítéssel bármikor visszavonhatja.

13. Cikk

1. A Megállapodás hatálybalépését követő három év után, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett jegyzékben, bármely Szerződő Fél a Megállapodás szövegének felülvizsgálására értekezlet összehívását kérheti. A Főtitkár a kérelemről a Szerződő Feleket értesíti és ha értesítése keltétől számított négy hónapon belül a Szerződő Feleknek legalább egynegyede közli, hogy ehhez a kérelemhez hozzájárul, a Főtitkár összehívja az értekezletet.

2. Az értekezletnek az 1. pontban foglaltak szerinti összehívásáról a Főtitkár a Szerződő Feleket értesíti és felkéri, hogy három hónapon belül terjesszék elő azokat a javaslatokat, amelyeknek tárgyalását kívánják az értekezleten. A Főtitkár, legalább három hónappal az értekezlet megnyitásának napja előtt a Szerződő Feleknek megküldi az értekezlet ideiglenes napirendjét és ezeknek a javaslatoknak a szövegét.

3. A Főtitkár a jelen cikknek megfelelően összehívott értekezletre meghívja a 6. Cikk 1. pontjában említett országokat, valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontjának alkalmazása folytán Szerződő Felekké váltak.

14. Cikk

1. A Megállapodás mellékleteihez bármelyik Szerződő Fél - a 13. Cikkben foglalt felülvizsgálati eljárástól függetlenül - módosítást javasolhat. A módosítás szövegét az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának kell megküldeni. A mellékleteknek a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó más nemzetközi megállapodásokkal való egyeztetése érdekében a Főtitkár maga is javasolhat módosításokat.

2. A Főtitkár az 1. pontnak megfelelően előterjesztett javaslatot valamennyi Szerződő Félnek megküldi és a 6. Cikk 1. pontjában jelzett többi országnak is tudomására hozza.

3. A mellékletekhez javasolt minden módosítást elfogadottnak kell tekinteni, hacsak a Szerződő Feleknek legalább egyharmada, vagy - ha a harmadrész ötnél több - közülük legalább öt attól a naptól számított három hónapon belül, amelyen a Főtitkár a módosítást továbbította, nem közölte írásban a Főtitkárral, hogy a módosító javaslatot ellenzi.

Ha a módosító javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, akkor az valamennyi Szerződő Fél tekintetében további három hónap eltelte után lép hatályba az alábbi esetek kivételével:

a) mindazokban az esetekben, amikor az 1. Cikkben említett más nemzetközi megállapodások is hasonlóan módosultak, vagy feltehetően módosulnak, az említett módosítás a Főtitkár által oly módon meghatározott határidő eltelte után lép hatályba, hogy ez a módosítás és más megállapodások már elhatározott vagy várható módosítása lehetőség szerint egyidejűleg léphessen hatályba, az ilyen határidő azonban egy hónapnál rövidebb nem lehet;

b) a Szerződő Fél az általa javasolt módosítás előterjesztésének alkalmával indítványozhatja a módosítás hatálybalépését 3 hónapnál hosszabb időtartamra.

4. A Főtitkár a lehető legrövidebb időn belül közli a Szerződő Felekkel és a 6. Cikk 1. pontjában említett országokkal mindazokat az ellenvetéseket, amelyeket a Szerződő Felektől a javasolt módosítással szemben kapott.

5. Ha a mellékletekhez javasolt módosítás nem tekinthető elfogadottnak, azonban legalább egy olyan Szerződő Fél, amely nem volt a módosító javaslat előterjesztője, a Főtitkárral írásban közölte, hogy a javaslattal egyetért, a Főtitkár a Szerződő Felek és a 6. Cikk 1. pontjában említett valamennyi ország részvételével - a jelen cikk 3. pontjában a javaslattal szembeni ellenvetés megtételére előírt három havi határidőt követő három hónapon belül - értekezletet hív össze. A Főtitkár erre az értekezletre meghívja:

a) a fuvarozási kérdésekben illetékes nemzetközi kormányközi szervezetek,

b) a veszélyes áruknak a Szerződő Felek területén végzett szállításával közvetlenül összefüggő tevékenységet folytató nem kormányközi nemzetközi szervezetek

képviselőit.

6. Minden módosítás, amelyet az 5. pont értelmében összehívott értekezleten a Szerződő Feleknek több mint a felel elfogadott, az értekezleten résztvevő Szerződő Felek többsége által elhatározott eljárásnak megfelelően lép hatályba, mindegyik Szerződő Félre nézve.

15. Cikk

A 13. és 14. Cikkben előírt értesítéseken felül az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkár a 6. Cikk 1. pontjában megjelölt országokat, valamint azokat az országokat, amelyek a 6. Cikk 2. pontja értelmében váltak Szerződő Féllé, értesíti;

a) a 6. Cikknek megfelelően történt előírásról, megerősítésről és csatlakozásról,

b) azokról az időpontokról, amelyekben ez a Megállapodás és annak mellékletei a 7. Cikk értelmében hatályba lépnek,

c) a 8. Cikknek megfelelő felmondásról,

d) a Megállapodás hatályának a 9. Cikk szerint történő megszűnéséről,

e) a 10. Cikknek megfelelően kapott értesítésről és felmondásról,

f) a 12. Cikk 1. és 2. pontjának megfelelően kapott nyilatkozatról és közlésről,

g) a 14. Cikk 3. és 6. pontjának megfelelően javasolt módosítások elfogadásáról és hatályba lépésük időpontjáról.

16. Cikk

1. A jelen Megállapodás Aláírási Jegyzőkönyvének érvénye, hatálya és érvényességi időtartama a Megállapodáséval azonos, azt a Megállapodás elválaszthatatlan részének kell tekinteni.

2. A Megállapodáshoz csak az Aláírási Jegyzőkönyvben felsorolt, és a 12. Cikk szerinti fenntartások tehetők.

17. Cikk

A jelen Megállapodás eredeti példányát 1957. december 15-e után az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki a Megállapodás hitelesített másolatát a 6. Cikk 1. pontban megjelölt mindegyik országnak megküldi.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akik szabályszerű meghatalmazással rendelkeznek, a Megállapodást aláírták.

KELT Genfben, ezerkilencszázötvenhét évi szeptember hó 30. napján és készült egy példányban, a Megállapodás szövege angol és francia nyelven és a mellékletek szövege francia nyelven; a Megállapodás mindkét szövege egyaránt hiteles.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát felkérik, hogy készítse el a mellékletek hivatalos angol nyelvű fordítását és azt mellékelje a 17. Cikkben említett hitelesített másolatokhoz."

4. melléklet az 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelethez

"AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

THE CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to increase the safety of international transport by road,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement,

(a) the term "vehicle" shall mean motor vehicles, articulated vehicles, trailers and semi-trailers, as defined in article 4 of the Convention on Road Traffic of 19 September 1949, other than vehicles belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party;

(b) the term "dangerous goods" shall mean those substances and articles the international carriage by road of which is prohibited by, or authorized only on certain conditions by, Annexes A and B;

(c) the term "international transport" shall mean any transport operation performed on the territory of at least two Contracting Parties by vehicles defined in (a) above.

Article 2

1. Subject to the provisions of article 4, paragraph 3, dangerous goods barred from carriage by Annex A shall not be accepted for international transport.

2. International transport of other dangerous goods shall be authorized subject to compliance with:

(a) the conditions laid down in Annex A for the goods in question, in particular as regards their packaging and labelling, and

(b) the conditions laid down in Annex B, in particular as regards the construction, equipment and operation of the vehicle carrying the goods in question, subject to the provisions of article 4, paragraph 2.

Article 3

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 4

1. Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit, for reasons other than safety during carriage, the entry of dangerous goods into its territory.

2. Vehicles in service on the territory of a Contracting Party at the time of entry into force of this Agreement or brought into service on such territory within two months after its entry into force shall be allowed, for a period of three years from such entry into force, to perform the international transport of dangerous goods even if their construction and equipment do not entirely conform to the requirements laid down in Annex B for the transport operation in question. Under special clauses of Annex B, however, this period may be reduced.

3. The Contracting Parties shall retain the right to arrange, by special bilateral or multilateral agreements, that certain of the dangerous goods which under this Agreement are barred from all international transport may, subject to certain conditions, be accepted for international transport on their territories, or that dangerous goods which under this Agreement are acceptable for international transport only on specified conditions may be accepted for international transport on their territories under conditions less stringent than those laid down in the Annexes to this Agreement. The special bilateral or multilateral agreements referred to in this paragraph shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall communicate them to the Contracting Parties which are not signatories to the said agreements.

Article 5

The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to national or international regulations applicable in general to road traffic, international road transport and international trade.

Article 6

1. Countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement.

(a) by signing it;

(b) by ratifying it after signing it subject to ratification;

(c) by acceding to it.

2. Such countries as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with paragraph 11 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement by acceding to it after its entry into force.

3. The Agreement shall be open for signature until 15 December 1957. Thereafter, it shall be open for accession.

4. Ratification or accession shall be effected by the depositing of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

Article 7

1. This agreement shall enter into force one month after the date on which the number of countries mentioned in article 6, paragraph 1, which have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession has reached a total of five. However, the Annexes thereto shall not apply until six months after the entry into force of the Agreement itself.

2. For any country ratifying or acceding to this Agreement after five of the countries referred to in article 6, paragraph 1, have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, this Agreement shall enter into force one month after the said country has deposited its instrument of ratification or accession and the Annexes thereto shall apply for the said country either on the same date, if they are already in force by that date, or, if they are not in force by that date, on the date on which they apply under the provisions of paragraph 1 of this article.

Article 8

1. Any contracting Party may denounce this Agreement by so notifying the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.

Article 9

1. This Agreement shall cease to have effect if, after its entry into force, the number of Contracting Parties is less than five during twelve consecutive months.

2. In the event of the conclusion of a worldwide agreement for the regulation of the transport of dangerous goods, any provision of this Agreement which is contrary to any provision of the said worldwide agreement shall, from the date on which the latter enters into force, automatically cease to apply to relations between the Parties to this Agreement which become parties to the worldwide agreement, and shall automatically be replaced by the relevant provision of the said worldwide agreement.

Article 10

1. Any country may, at the time of signing this Agreement without reservation of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. The Agreement and the annexes thereto shall extend to the territory or territories named in the notification one month after it is received by the Secretary-General.

2. Any country which has made a declaration under paragraph 1 of this article extending this Agreement to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of the said territory in accordance with the provisions of article 8.

Article 11

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.

3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 2 of this article shall be binding on the Contracting Parties in dispute.

Article 12

1. Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to, this Agreement, declare that it does not consider itself bound by article 11. Other Contracting Parties shall not be bound by article 11 in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

Article 13

1. After this Agreement has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the text of the Agreement. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

2. If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this article, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference, together with the texts of such proposals, at least three months before the date on which the conference is to meet.

3. The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all countries referred to in article 6, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2.

Article 14

1. Independently of the revision procedure provided for in article 13, any Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.

2. The Secretary-General shall transmit any proposal made under paragraph 1 of this article to all Contracting Parties and inform thereof the other countries referred to in article 6, paragraph 1.

3. Any proposed amendment to the Annexes shall be deemed to be accepted unless, within three months from the date on which the Secretary-General circulates it, at least one-third of the Contracting Parties, or five of them if one-third exceeds that figure, have given the Secretary-General written notification of their objection to the proposed amendment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into force for all the Contracting Parties, on the expiry of a further period of three months, except in the following cases:

(a) In cases where similar amendments have been or are likely to be made to the other international agreements referred to in paragraph 1 of this article, the amendment shall enter into force on the expiry of a period the duration of which shall be determined by the Secretary-General in such a way as to allow, wherever possible, the simultaneous entry into force of the amendment and those that have been made or are likely to be made to such other agreements; such period shall not, however, be of less than one month's duration;

(b) The Contracting Party submitting the proposed amendment may specify in its proposal, for the purpose of entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months' duration.

4. The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, of any objection which may be received from the Contracting Parties to a proposed amendment.

5. If the proposed amendment to the Annexes is not deemed to be accepted, but if at least one Contracting Party other than the Contracting Party which proposed the amendment has given the Secretary-General written notification of its agreement to the proposal, a meeting of all the Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, shall be convened by the Secretary-General within three months after the expiry of the period of three months within which, under paragraph 3 of this article, notification must be given of objection to the amendment. The Secretary-General may also invite to such meeting representatives of:

(a) intergovernmental organizations which are concerned with transport matters;

(b) international non-governmental organizations whose activities are directly related to the transport of dangerous goods in the territories of the Contracting Parties.

6. Any amendment adopted by more than half the total number of Contracting Parties at a meeting convened in accordance with paragraph 5 of this article shall enter into force for all Contracting Parties in accordance with the procedure agreed at such meeting by the majority of the Contracting Parties attending it.

Article 15

In addition to the notifications provided for in articles 13 and 14, the Secretary-General of the United Nations shall notify the countries referred to in article 6, paragraph 1, and the countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2, of

(a) signatures, ratifications and accessions in accordance with article 6;

(b) the dates on which this Agreement and the Annexes thereto enter into force in accordance with article 7;

(c) denunciations in accordance with article 8;

(d) the termination of the Agreement in accordance with article 9;

(e) notifications and denunciations received in accordance with article 10;

(f) declarations and notifications received in accordance with article 12, paragraphs 1 and 2;

(g) the acceptance and date of entry into force of amendments in accordance with article 14, paragraphs 3 and 6.

Article 16

1. The Protocol of Signature of this Agreement shall have the same force, effect and duration as the Agreement itself, of which it shall be considered to be an integral part.

2. No reservation to this Agreement, other than those entered in the Protocol of Signature and those made in accordance with article 12, shall be permitted.

Article 17

After 15 December 1957, the original of this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies thereof to each of the countries referred to in article 6, paragraph 1.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Geneva, this thirtieth day of September one thousand nine hundred and fifty-seven, in a single copy, in the English and French languages for the text of the Agreement proper, and in the French language for the Annexes, each text being equally authentic for the Agreement proper.

The Secretary-General of the United Nations is requested to prepare an authoritative translation of the Annexes in the English language and attach it to the certified true copies referred to in article 17."

Tartalomjegyzék