3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

2. § (1) Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.

(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. § (1) Az általános költségátalány összegét a Vht. 34/A. § (3) bekezdése alapján kell megállapítani.

(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. § Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.

5. § Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.

6. § A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.

7. § (1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló SZTFH rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára.

(2) A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles kezelni.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

8. § (1) A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.

(2) Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.

(3) A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti összesítéseket megőrizni.

9. § A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból betekinthet.

10. § Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

11. § E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Biró Marcell s. k.,

elnök