1955. évi 20. törvényerejű rendelet

a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az 1925. évi június hó 17. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele Párisban, 1952. október 4-én megtörtént).

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az 1925. évi június hó 17. napján kelt jegyzőkönyvet a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:

(Hivatalos magyar fordítás):

"JEGYZŐKÖNYV

a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltásáról.

Az alulírott Meghatalmazottak Kormányaik nevében:

tekintettel arra, hogy a civilizált világ közvéleménye teljes joggal elítélte a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázoknak, továbbá bármiféle folyadékoknak, anyagoknak vagy hasonló készítményeknek a használatát;

tekintettel arra, hogy ezt a használatot oly szerződések helyezték tilalom alá, amelyeknek a világ Hatalmainak legnagyobb része részese;

abból a célból, hogy ezt a tilalmat mint a nemzetközi jog szabályát, amely a nemzetek lelkiismeretét és gyakorlatát egyaránt köti, egyetemesen elismertessék, kijelentik:

"A Magas Szerződő Felek, amennyiben még nem lennének ezt a használatot megtiltó szerződések részesei, elismerik ezt a tilalmat és elismerik ennek a tilalomnak a bakteriológiai harcieszközök használatára való kiterjesztését és magukat az egymás közötti viszonylatban a jelen nyilatkozatban foglaltak által kötelezettnek tekintik".

A Magas Szerződő Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a többi államok is csatlakozzanak a jelen Jegyzőkönyvhöz. Ezt a csatlakozást a Francia Köztársaság Kormányával kell közölni, ez pedig arról valamennyi aláíró és csatlakozó Hatalmat értesíti. A csatlakozás annak a Francia Köztársaság Kormányával történt közlése napján lép hatályba.

A jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, mielőbb meg kell erősíteni. A Jegyzőkönyv a mai keltezést viseli.

A jelen Jegyzőkönyv megerősítését a Francia Köztársaság Kormányával kell közölni, amely azoknak letételéről valamennyi aláíró és csatlakozó Hatalmat értesíti.

A megerősítő és a csatlakozási okiratokat a Francia Köztársaság Kormányának levéltárában kell megőrizni.

A jelen Egyezmény mindegyik Hatalomra nézve megerősítő okirata letételének időpontjában lép hatályba: ettől az időponttól kezdve a letevő Hatalomnak azokkal a Hatalmakkal való viszonylatában, amelyek megerősítő okiratukat már letették, az Egyezmény kötelező.

Melyeknek hiteléül a Meghatalmazottak a jelen Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült Genfben, egyetlen példányban, az ezerkilencszázhuszonötödik évi június hó tizenhetedik napján."

3. § Az 1. és 2. §-okban említett jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaságra nézve az 1952. évi október hó 4. napján lépett hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére