1954. évi 32. törvényerejű rendelet

a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak letétele Bernben, 1954. augusztus 3-án megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt alábbi egyezményeket a Magyar Népköztársaság törvényerejű rendeletei közé iktatja:

1. a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról szóló egyezményt;

2. a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról szóló egyezményt;

3. a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló egyezményt;

4. a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló egyezményt.

2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények a Magyar Népköztársaságra nézve az 1955. évi február hó 3. napján lépnek hatályba.

(2) Az egyezmények végrehajtásáért az ügykör szerint érdekelt miniszterek a felelősek.

3. § A külügyminiszter köteles az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények hivatalos magyar fordításának a legszélesebb körben való nyilvánosságra hozataláról az egyezmények hatálybalépésének időpontjáig gondoskodni.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára