Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

1999. évi I. törvény

a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását a Washingtonban, 1949. április 4-én létrehozott Észak-atlanti Szerződéshez (a továbbiakban: Szerződés).

2. §[2] Az 1949. április 4-én aláírt Szerződés, Görögországnak és Törökországnak a Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv és Spanyolországnak a Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv angol nyelvű szövege és azok hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"THE NORTH ATLANTIC TREATY

The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments.

They are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law.

They seek to promote stability and well-being in the North-Atlantic area.

They are resolved to unite their efforts for collective defense and for the preservation of peace and security.

They therefore agree to this North Atlantic Treaty:

Article 1

The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

Article 2

The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between any or all of them.

Article 3

In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.

Article 4

The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.

Article 5[3]

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all; and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.

Article 6[4]

For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian departments of France, on the occupation forces of any Party in Europe, on the islands under the jurisdiction of any Party in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer or on the vessels or aircraft in this area of any of the Parties.

Article 7

This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting, in any way the rights and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security.

Article 8

Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty.

Article 9

The Parties hereby establish a Council, on which each of them shall be represented, to consider matters concerning the implementation of this Treaty. The Council shall be so organized as to be able to meet promptly at any time. The Council shall set up such subsidiary bodies as may be necessary; in particular it shall establish immediately a defense committee which shall recommend measures for the implementation of Articles 3 and 5.

Article 10

The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession.

Article 11

This Treaty shall be ratified any its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the states which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications.

Article 12

After the Treaty has been in force for ten years, or at any time thereafter, the Parties shall, if any of them so requests, consult together for the purpose of reviewing the Treaty, having regard for the factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including the development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

Article 13

After the Treaty has been in force for twenty years, any Party may cease to be a Party one year after its notice of denunciation has been given to the Government of the United States of America, which will inform the Governments of the other Parties of the deposit of each notice of denunciation.

Article 14

This Treaty, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof will be transmitted by that Government to the Governments of the other signatories.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Done at Washington, the fourth day of April, 1949."

AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉS

Az ebben a Szerződésben részt vevő Felek, újból hitet téve az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljai és elvei mellett, és megerősítve abbéli óhajukat, hogy minden néppel és kormánnyal békében éljenek,

elhatározva, hogy megőrzik a szabadságot, népeiknek a demokrácia, az egyéni szabadság és a jog uralma elvein alapuló közös örökségét és civilizációját,

arra törekedve, hogy az észak-atlanti térségben előmozdítsák a stabilitást és a jólétet,

eltökélve, hogy egyesítik az együttes védelmük, valamint a béke és biztonság fenntartására irányuló erőfeszítéseket,

megegyeztek a jelen Észak-atlanti Szerződésben:

1. Cikk

A Felek kötelezik magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelően minden nemzetközi viszályt, amelybe belekerülhetnek, békés eszközökkel, olyan módon rendeznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe, továbbá, hogy nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bármilyen módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától.

2. Cikk

A Felek a békés és baráti nemzetközi kapcsolatok további fejlesztéséhez azzal járulnak hozzá, hogy megerősítik szabad intézményeiket, biztosítják azoknak az elveknek jobb megértését, amelyeken ezek az intézmények nyugszanak, és kifejlesztik a stabilitás és jólét előmozdítására alkalmas körülményeket. Arra fognak törekedni, hogy nemzetközi gazdasági politikájukban kiküszöböljenek minden ellentétet, és bátorítani fogják a bármelyikük vagy valamennyiük közötti gazdasági együttműködést.

3. Cikk

A jelen Szerződésben kitűzött célok hathatósabb elérése érdekében a Felek külön-külön és együttesen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös segítség útján, fenntartják és fejlesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres támadással szemben.

4. Cikk

A Felek tanácskozni fognak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint bármelyik fél területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

5. Cikk[5]

A Felek megegyeznek abban, hogy az egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. Cikke által elismert egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Felekkel egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket, ideértve a fegyveres erő alkalmazását is, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.

Minden ilyen fegyveres támadást és az ennek következtében foganatosított minden intézkedést azonnal a Biztonsági Tanács tudomására kell hozni. Ezen intézkedések akkor zárulnak le, ha a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke és biztonság helyreállítására és fenntartására szükséges rendszabályokat.

6. Cikk[6]

Az 5. Cikk alkalmazása szempontjából egy vagy több Fél ellen irányuló támadásnak kell tekinteni azt a fegyveres támadást, amely a Felek egyikének területe ellen Európában vagy Észak-Amerikában, Franciaország algériai megyéi ellen, bármely Fél megszálló erői ellen Európában, a Felek egyikének joghatósága alá tartozó, az észak-atlanti térségben a Ráktérítőtől északra fekvő szigetek ellen vagy a Felek bármelyikének hajói vagy repülőgépei ellen irányul, ha a fenti területeken tartózkodnak.

7. Cikk

Jelen Szerződés nem érinti és nem értelmezhető úgy, mintha bármi módon is érintené azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az Alapokmányból származnak azokra a Felekre, amelyek tagjai az Egyesült Nemzeteknek, nem érinti továbbá a Biztonsági Tanács nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért viselt elsődleges felelősségét.

8. Cikk

Mindegyik Fél kijelenti, hogy a közte és valamely más Fél vagy valamely harmadik állam között jelenleg hatályban lévő nemzetközi kötelezettség egyike sem áll ellentétben ennek a Szerződésnek a rendelkezéseivel, és kötelezi magát arra, hogy nem vállal semmiféle, a jelen Szerződéssel ellentétben álló nemzetközi kötelezettséget.

9. Cikk

A Felek ezennel egy tanácsot állítanak fel, amelyben mindegyiküket képviselik és amelynek feladata, hogy a jelen Szerződés alkalmazásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzék. A tanácsot úgy kell megszervezni, hogy bármely pillanatban haladéktalanul összeülhessen. A tanács a szükségeshez képest segédszerveket állít fel; nevezetesen azonnal felállít egy védelmi bizottságot, amely a szerződés 3. és 5. Cikkei alkalmazásaként teendő intézkedésekre fog javaslatokat tenni.

10. Cikk

A Felek egyhangú megegyezéssel a Szerződéshez való csatlakozásra hívhatnak meg bármely más európai államot, amely képes arra, hogy elősegítse a Szerződés elveinek továbbfejlesztését, és hozzájáruljon az észak-atlanti térség biztonságához. Minden ekként meghívott állam a Szerződés részesévé válhat, ha csatlakozási okiratát az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál leteszi. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya mindegyik Felet értesíti az egyes csatlakozási okiratok letételéről.

11. Cikk

Ezt a Szerződést a Feleknek saját alkotmányos előírásaiknak megfelelően meg kell erősíteniük és végrehajtaniuk. A megerősítő okiratokat, mihelyt lehetséges, az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál kell letenni, amely minden egyes letételről értesíti a többi aláíró Felet. A Szerződés az azt megerősítő államok között hatályba lép, mihelyt az aláíró államok többsége, köztük Belgium, Kanada, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megerősítő okirataikat letétbe helyezték; a többi aláíró állam vonatkozásában a Szerződés megerősítő okirataik letétbe helyezésének napján lép hatályba.

12. Cikk

A Szerződés hatálybalépését követő tíz év elteltével vagy bármely későbbi időpontban, a Felek, bármelyikük kérésére, a Szerződés felülvizsgálata céljából tanácskozni fognak egymással, figyelembe véve az adott időpontban a békét és biztonságot befolyásoló tényezőket az észak-atlanti térségben, ideértve a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából az Egyesült Nemzetek Alapokmánya értelmében kötött univerzális vagy regionális megállapodások fejlődését is.

13. Cikk

A Szerződés hatálybalépését követő húsz év elteltével bármelyik Fél kiválhat a Szerződésből, éspedig egy évvel azután, hogy a felmondásról értesítette az Egyesült Államok Kormányát, amely minden egyes felmondási okirat letételéről értesíti a többi Fél Kormányát.

14. Cikk

Jelen Szerződést, amelynek angol és francia szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány a többi aláíró állam Kormányához megfelelően hitelesített másolatokat juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Kelt Washingtonban, 1949. április 4-én.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Greece and Turkey

The Parties to the North Atlantic Treaty signed at Washington on 4th April, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey to that Treaty,

Agree as follows:

Article 1

Upon the entry into force of this Protocol, the Government of the United States of America shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Greece and the Government of the Republic of Turkey an invitation to accede to the North Atlantic Treaty, as it may be modified by Article 2 of the present Protocol. Thereafter the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey shall each become a Party on the date when it deposits its instruments of accession with the Government of the United States of America in accordance with Article 10 of the Treaty.

Article 2

If the Republic of Turkey becomes a Party to the North Atlantic Treaty, Article 6 of the Treaty shall, as from the date of the deposit by the Government of the Republic of Turkey of its instrument of accession with the Government of the United States of America be modified to read as follows:

"For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack:

1. on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian Departments of France, on the territory of Turkey or on the islands under the jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;

2. on the forces, vessels, or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer."

Article 3

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article 4

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by the Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Opened for signature at London the 17th day of October, 1951."

Jegyzőkönyv Görögországnak és Törökországnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti terület biztonságát növeli a Görög Királyság és a Török Köztársaság csatlakozása jelen Szerződéshez,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Görög Királyság, valamint a Török Köztársaság Kormányának, mely után az eredeti szöveg jelen Jegyzőkönyv 2. Cikkében foglaltak szerint módosításra kerül. Ennek utána mind a Görög Királyság, mind a Török Köztársaság részes féllé válik azon a napon, amikor a csatlakozásukat megerősítő okirataikat, a Szerződés 10. pontjának megfelelően, letétbe helyezték az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Amint a Török Köztársaság az Észak-atlanti Szerződés részes felévé válik, attól a naptól kezdve, melyen csatlakozási okiratát a Török Köztársaság Kormánya letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál, a Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

"Az 5. Cikk alkalmazása szempontjából egy vagy több Fél ellen irányuló támadásnak kell tekinteni azt a fegyveres támadást, amely

1. a Felek egyikének területe ellen Európában vagy Észak-Amerikában, Franciaország algériai megyéi ellen, Törökország területe ellen vagy a Felek bármelyikének joghatósága alá tartozó, az észak-atlanti térségben a Ráktérítőtől északra fekvő szigetek ellen;

2. a Felek bármelyikének fegyveres erői, hajói vagy repülőgépei ellen, ha a fenti területeken vagy azok felett vagy bármely más olyan európai területen tartózkodnak, amelyen bármely Fél a Szerződés hatálybalépésekor megszálló erőket tartott fenn, valamint ha a Földközi-tengeren vagy az észak-atlanti térségnek a Ráktérítőtől északra eső részében tartózkodnak."

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét értesíti minden egyes elfogadó nyilatkozat beérkezéséről és jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

4. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra megnyílt Londonban, 1951. október 17. napján.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Federal Republic of Germany

The Parties to the North Atlantic Treaty signed at Washington on 4th April, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Federal Republic of Germany to that Treaty, and

Having noted that the Federal Republic of Germany has, by a declaration dated 3rd October, 1954, accepted the obligations set forth in Article 2 of the Charter of the United Nations and has undertaken upon its accession to the North Atlantic Treaty to refrain from any action inconsistent with the strictly defensive character of that Treaty, and

Having further noted that all member governments have associated themselves with the declaration also made on 3rd October, 1954, by the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic in connection with the aforesaid declaration of the Federal Republic of Germany,

Agree as follows:

Article 1

Upon the entry into force of the present Protocol, the Government of the United States of America shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Federal Republic of Germany an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. Thereafter the Federal Republic of Germany shall become a Party to that Treaty on the date when it deposits its instruments of accession with the Government of the United States of America in accordance with Article 10 of the Treaty.

Article 2

The present Protocol shall enter into force when (a) each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof, (b) all instruments of ratification of the Protocol modifying and completing the Brussels Treaty have been deposited with the Belgian Government, and (c) all instruments of ratification or approval of the Convention on the Presence of Foreign Forces in the Federal Republic of Germany have been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each notification of acceptance of the present Protocol and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article 3

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Signed at Paris the twenty-third day of October nineteen hundred and fifty four."

Jegyzőkönyv a Németországi Szövetségi Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti terület biztonságát növeli a Németországi Szövetségi Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez, és

megállapítva, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság az 1954. október 3-i nyilatkozatával elfogadta az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. Cikkében lefektetett kötelezettségeket, és vállalta, hogy az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozása után tartózkodik minden, jelen Szerződés szigorúan védelmi jellegével össze nem férő cselekvéstől, és

megállapítva továbbá, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságának és a Francia Köztársaság Kormánya által elfogadott, szintén 1954. október 3-án kelt nyilatkozatával, minden részes kormány elkötelezte magát a Németországi Szövetségi Köztársaság fent nevezett nyilatkozatát tekintve,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának. Ezt követően a Németországi Szövetségi Köztársaság részes féllé válik azon a napon, amikor a csatlakozását megerősítő okiratát, a Szerződés 10. pontjának megfelelően, letétbe helyezte az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor (a) az Észak-atlanti Szerződés mindegyik részes fele értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát a Jegyzőkönyv elfogadásáról, (b) a Jegyzőkönyv minden ratifikációs okiratát, mely a Brüsszeli Szerződést módosítja és kiegészíti, letétbe helyeztek a Belga Kormánynál, és (c) a Németországi Szövetségi Köztársaság területén állomásozó külföldi haderőkre vonatkozó minden ratifikációs okiratot vagy hozzájárulási nyilatkozatot letétbe helyeztek a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányánál. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét értesíti minden egyes elfogadó nyilatkozat beérkezéséről és jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Párizsban, 1954. október 23-án.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Spain

The Parties to the North Atlantic Treaty signed at Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Spain to that Treaty,

Agree as follows:

Article 1

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Spain an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Kingdom of Spain shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article 2

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article 3

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Opened for signature at Brussels the 10th day of December 1981."

Jegyzőkönyv Spanyolországnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti terület biztonságát növeli a Spanyol Királyság csatlakozása jelen Egyezményhez,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Spanyol Királyság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Spanyol Királyság azon a napon válik részes féllé, amikor a csatlakozását megerősítő okiratot letétbe helyezte az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét értesíti minden egyes elfogadó nyilatkozat beérkezéséről és jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra megnyílt Brüsszelben, 1981. december 10-én.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of the Republic of Hungary[7]

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Hungary to that Treaty,

agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Hungary an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Hungary shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997."

Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Magyar Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,

megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Magyar Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Magyar Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of the Czech Republic

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Czech Republic to that Treaty,

agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Czech Republic an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Czech Republic shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997."

Jegyzőkönyv a Cseh Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Cseh Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,

megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Cseh Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Cseh Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.

"Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of the Republic of Poland

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,

being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Poland to that Treaty,

agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Poland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Poland shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16 th day of December 1997."

Jegyzőkönyv a Lengyel Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Lengyel Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,

megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Lengyel Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Lengyel Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.

3. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Szerződés 10. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s. k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. február 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályba léptette KüM közlemény (MK 1999/25.). Hatályos 1999.03.12.

[3] The definition of the territories to which Article 5 applies was revised by Article 2 of the Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Greece and Turkey and by the Protocols signed on the accession of the Federal Republic of Germany and of Spain.

[4] On January 16, 1963, the North Atlantic Council heard a declaration by the French Representative who recalled that by the vote on self-determination on July 1, 1962, the Algerian people had pronounced itself in favor of the independence of Algeria in co-operation with France. In consequence, the President of the French Republic had on July 3, 1962, formally recognized the independence of Algeria. The result was that the "Algerian departments of France" no longer existed as such, and that at the same time the fact that they were mentioned in the North Atlantic Treaty had no longer any bearing. Following this statement the Council noted that insofar as the former Algerian Departments of France were concerned, the relevant clauses of this Treaty had become inapplicable as from July 3, 1962.

[5] Azon területek meghatározását, melyre az 5. Cikk vonatkozik, módosította Görögországnak és Törökországnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyvének 2. Cikke, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság és Spanyolország csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyvek.

[6] 1963. január 16-án az Észak Atlanti Tanács meghallgatta a Francia Képviselő nyilatkozatát, aki előterjesztette, hogy az algériai nép, népszavazás útján 1962. július 1-jén, Franciaország hozzájárulásával, önállónak nyilvánította magát. Ennek következményeként a Francia Köztársaság Elnöke, 1962. július 3-án formálisan elismerte Algéria függetlenségét. Következésképpen a "Franciaország algériai megyéi" kitétel mint olyan, többé nem létezik, és ugyanakkor az a tény, hogy ezen kitétel az Észak-atlanti Szerződés szövegében továbbra is szerepel, további jelentősséggel nem bír. Ezen bejelentést követően, a Tanács rögzítette, hogy Franciaország korábbi algériai megyéit illetően, a Szerződés vonatkozó kitétele 1962. július 3-tól nem kerül alkalmazásra.

[7] Az 1999. évi I. törvény 2. § -ának szövegét az 1999. évi LVIII. törvény 1. §-ában meghatározott jegyzőkönyvek angol nyelvű szövegével és azok hivatalos magyar nyelvű fordításával az 1999. évi LVIII. törvény 2. §-a egészítette ki.