283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

(A Jegyzőkönyv C Függeléke Melléklete Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § A Kormány a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat" (a továbbiakban: RID) Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

2. § (1) A RID Mellékletének hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter és az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

5. § (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat (RID) nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kihirdetése előtt is alkalmazhatóak.

6. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az e rendelettel kihirdetett RID Mellékletének rendelkezéseit 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2023. június 30. napjáig a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható.

8. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 20-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § Hatályát veszti a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1-2. melléklet a 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

https://download.jogkodex.hu/files/MK_23_096_283Korm.rendelet_1_2_melleklet.pdf?

3. melléklet a 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A RID Mellékletében meghatározott egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel és az atomenergia-felügyeleti szerv elnökével egyetértésben - kialakítja;

b) más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a RID Mellékletének 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát;

c) ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről, gondoskodik a Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról.

2. Az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke a RID 1.5 fejezete alapján más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos, radioaktív anyagokat érintő szállításokat ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett, valamint az általa elfogadott ideiglenes eltérésekről a közlekedésért felelős miniszter útján értesíti az OTIF Titkárságát.

3. A közlekedési hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával;

c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

6. A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat és

b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartányok - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével -; a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével -; a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével -, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;

c) az aeroszolcsomagolásokkal és

d) a hegesztéssel

kapcsolatos hatósági feladatokat.

9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság ellátja a veszélyes áruk szállítására használt, külön jogszabályban meghatározott szállítható nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

10. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Tartalomjegyzék