32009D0902[1]

A Tanács 2009/902/IB határozata ( 2009. november 30. ) az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 2009/902/IB HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére, 31. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kezdeményezésére, (1)

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) Az Európai Tanács 1999. október 15-16-i tamperei ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a bűnmegelőzési intézkedések fejlesztésére, a legjobb gyakorlatok cseréjére, a bűnmegelőzés terén hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok hálózatának erősítésére, valamint az erre szakosodott nemzeti szervezetek közötti együttműködésre van szükség, kimondva, hogy ezen együttműködés elsősorban a fiatalkori, a városi és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésre összpontosíthatna. E célból egy, a Közösség által finanszírozandó program lehetőségének tanulmányozására hívott fel.

(2) Az Európai Uniónak a szervezett bűnözés megelőzése és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén az új évezred kezdetére elfogadott stratégiája (2) 6. ajánlásában arra hív fel, hogy a Tanács munkáját a bűnmegelőzésben kellő szakértelemmel rendelkező szakértők segítsék, akár a nemzeti kapcsolattartó pontok, akár a nemzeti bűnmegelőzési szervezetek szakértői hálózatának létrehozása révén.

(3) A 2001/427/IB tanácsi határozat (3) létrehozta az európai bűnmegelőzési hálózatot.

(4) Az európai bűnmegelőzési hálózat 2008-2009-ben elvégzett külső értékelése során megállapították a hálózat erősítésének lehetőségeit, amelyeket a hálózat tanácsa elfogadott, és amelyek szükségessé teszik a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezését és a hálózatra vonatkozó új tanácsi határozattal való felváltását.

(5) Az értékelés feltárta, hogy a nemzeti képviselőknek fokozottabban részt kell venniük a hálózat tevékenységeiben.

(6) A hálózat erősítéséhez számos változtatás szükséges, amelyek magukban foglalják a kapcsolattartó pontokkal, a titkársággal, a tanács felépítésével és feladataival - az elnök kinevezését is beleértve - foglalkozó rendelkezések módosítását is.

(7) A hálózat összetételének változtatásait eredményesen és költséghatékonyan kell végrehajtani, a tagállamok által a titkársági és egyéb hálózati feladatok finanszírozása és ellátása terén szerzett korábbi tapasztalatokra támaszkodva. A tanácsnak fokoznia kell az irányú erőfeszítéseit, hogy feltárja és teljes mértékben kihasználja az Európai Unió általános költségvetéséből történő finanszírozás lehetőségeit. Erre keretpartnerségek alapján kerülhetne sor, vagy olyan módon, hogy a hálózatot felveszik az érintett finanszírozási programban az elismert monopolhelyzetben levő szervek listájára.

(8) Az egyéb rendelkezések alapja a 2001/427/IB határozat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrehozás

Létrejön az európai bűnmegelőzési hálózat (a továbbiakban: a hálózat). A hálózat a 2001/427/IB határozattal létrehozott európai bűnmegelőzési hálózat jogutódjának tekintendő.

2. cikk

Célkitűzés

(1) A hálózat az Európai Unió bűnmegelőzési stratégiájának figyelembevételével hozzájárul az uniós szintű bűnmegelőzés különböző vonatkozásainak fejlesztéséhez, és támogatja a nemzeti és helyi szintű bűnmegelőzési tevékenységeket.

(2) A bűnmegelőzés kiterjed mindazokra az intézkedésekre, amelyek célja a bűnözésnek és az állampolgárok biztonságérzete hiányának mind mennyiségi, mind minőségi értelemben való csökkentése vagy az ahhoz egyéb módon való hozzájárulás, akár a bűncselekmények elkövetésétől való közvetlen elrettentés, akár a bűnözés lehetőségének és okainak visszaszorítására irányuló szakpolitikák és fellépések révén. Ide tartoznak a kormány, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a büntető igazságszolgáltatási szervek, a helyi hatóságok és az általuk létrehozott európai szakértői szövetségek, a magán- és önkéntes szektorok, a kutatók és a közvélemény, a média támogatásával.

3. cikk

Felépítés és összetétel

(1) A hálózat tanácsból és titkárságból, valamint az egyes tagállamok által kijelölhető kapcsolattartó pontokból áll.

(2) A tanácsot nemzeti képviselők és az elnök, valamint a végrehajtó bizottság alkotja.

(3) Minden tagállam egy nemzeti képviselőt jelöl ki, és egy helyettest is kijelölhet.

(4) Az elnököt a nemzeti képviselők közül nevezik ki.

(5) A végrehajtó bizottságot az elnök vezeti, és azt a tanács további hat tagja és a Bizottság kijelölt képviselője alkotja.

4. cikk

A hálózat feladatai

A hálózat különösen:

a) megkönnyíti a bűnmegelőzés terén tevékeny szereplők közötti együttműködést, kapcsolattartást, valamint információ- és tapasztalatcserét;

b) kiértékelt információkat gyűjt, vizsgál és ad át, beleértve a jelenlegi bűnmegelőzési tevékenységekre vonatkozó bevált gyakorlatokat is;

c) a hálózat céljainak elérését elősegítő és eredményeinek széles körű terjesztését szolgáló konferenciákat - különösen a legjobb gyakorlatokkal foglalkozó évenkénti konferenciákat - és egyéb tevékenységeket - ideértve az éves Európai Bűnmegelőzési Díjat is - szervez;

d) szakértelmét igény szerint a Tanács és a Bizottság rendelkezésére bocsátja;

e) a tanácson és a hatáskörrel rendelkező munkacsoportokon keresztül minden évben jelentést tesz tevékenységeiről a Tanácsnak. A Tanács felkérést kap arra, hogy hagyja jóvá a jelentést és továbbítsa azt az Európai Parlamentnek;

f) a bűnözésből eredő releváns fenyegetések meghatározására és az azokra adott válaszokra kiterjedő, egyértelműen meghatározott stratégián alapuló, munkaprogramot dolgoz ki, és végrehajtja azt.

5. cikk

Információcsere

A hálózat feladatainak teljesítése érdekében

a) multidiszciplináris megközelítést részesít előnyben;

b) a nemzeti képviselőkön és a kapcsolattartó pontokon keresztül szoros kapcsolatot tart a tagállamok bűnmegelőzési szerveivel, helyi hatóságaival, a helyi társulásokkal és a civil társadalommal, valamint a kutatóintézetekkel és a nem kormányzati szervezetekkel;

c) önálló weboldalt hoz létre és tart fenn, amely tartalmazza rendszeres jelentéseit és bármely más hasznos információt, különösen a legjobb gyakorlatok összefoglaló ismertetését;

d) törekszik az uniós programok keretében finanszírozott, bűnmegelőzést érintő projektek eredményeinek felhasználására és támogatására.

6. cikk

Feladatok

(1) A végrehajtó bizottság támogatja az elnök munkáját, többek között a következők biztosítása érdekében:

a) a hálózat stratégiájának kidolgozása, melyet a tanács hagy jóvá;

b) a tanács hatékony működtetése, valamint

c) a munkaprogram kidolgozása és végrehajtása.

(2) A tanács feladata az alábbiakra terjed ki:

a) a hálózat e határozat szerinti megfelelő működésének a biztosítása, beleértve a titkársági feladatok gyakorlati megszervezéséről szóló döntéseket;

b) pénzügyi szabályzat kidolgozása és elfogadása;

c) a hálózat stratégiájának jóváhagyása, amely hozzájárul az uniós szintű bűnmegelőzés fejlődéséhez;

d) a hálózat munkaprogramjának elfogadása és végrehajtásának biztosítása;

e) éves jelentés elfogadása a hálózat tevékenységéről.

(3) A tanács egyhangú határozattal fogadja el eljárási szabályzatát, amely kiterjed többek között az elnök és a végrehajtó bizottság tagjainak kinevezésére és hivatali idejére vonatkozó rendelkezésekre, a tanács általi döntéshozatal szabályaira, a nyelvi szabályokra, a titkárság feladatainak, szervezetének és forrásainak a meghatározására, valamint a más szervekkel való, a 8. cikk szerinti együttműködésre vonatkozó igazgatási megállapodásokra;

(4) A tanácsot a titkárság segíti. A titkárság állandó jelleggel működik a hálózat egészének érdekében, a titoktartás szükség szerinti biztosításával. Feladatai a következők:

a) adminisztratív és általános támogatás nyújtása az ülések, szemináriumok és konferenciák előkészítéséhez; az éves jelentés és a munkaprogram megszövegezése; a munkaprogram végrehajtásának támogatása, valamint kapcsolati pont biztosítása a hálózat tagjai közötti kommunikáció tekintetében;

b) elemzés és támogatás biztosítása a bűnmegelőzés terén folyamatban lévő kutatási tevékenységek és a hálózat számára hasznos kapcsolódó információk azonosításához;

c) teljes felelősség a hálózat weboldalának szerveren való elhelyezéséért, fejlesztéséért és karbantartásáért.

(5) Az egyes nemzeti képviselők nemzeti és helyi szinten elősegítik a hálózat tevékenységét, továbbá a bűnmegelőzéssel kapcsolatos anyagok nyújtásának, karbantartásának és cseréjének megkönnyítését a tagállamuk és a hálózat között.

(6) A kapcsolattartó pontok támogatják a nemzeti képviselőket a nemzeti bűnmegelőzési információknak és szaktudásnak a hálózaton belüli cseréjében.

(7) A titkárság az elnöknek és a végrehajtó bizottságnak van alárendelve, és a titkárság tevékenységét az elnök és a végrehajtó bizottság felügyeli.

(8) A hálózat és tevékenységei finanszírozásáért a tagállamok felelnek. A tagállamok a tanács keretében együttműködnek a hálózat és tevékenységei költséghatékony finanszírozása érdekében.

(9) A (8) bekezdés nem érinti azokat lehetőségeket, amelyek alapján pénzügyi támogatás lehet kérhető és kapható az Európai Unió általános költségvetéséből.

7. cikk

A tanács ülései

A tanács - az elnök kezdeményezésére - legalább félévente egyszer ülésezik.

8. cikk

Együttműködés egyéb szervekkel

A hálózat együttműködhet a bűnüldözés területén hatáskörrel rendelkező más szervekkel, amennyiben ez összefüggésben van céljainak elérésével.

9. cikk

Értékelés

A Bizottság 2012. november 30-ig értékelő jelentést nyújt be a Tanácsnak a hálózat tevékenységeiről, különös figyelmet szentelve a hálózat és a titkársága által végzett munka hatékonyságának, kellően figyelembe véve a hálózat és más érdekeltek közötti interakciót. Ezen értékelés alapján fel kell mérni, hogy milyen lehetséges előnyök származnának például a titkárságnak egy meglévő ügynökséghez való áthelyezéséből.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2001/427/IB határozat hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK

(1) HL C 222., 2009.9.15., 2. o.

(2) HL C 124., 2000.5.3., 1. o.

(3) HL L 153., 2001.6.8., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0902 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0902&locale=hu