4/1992. (I. 28.) AB határozat

a vállalkozói adóról szóló 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság a Zala Megyei Bíróságnak konkrét ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján, jogszabály alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítványára meghozta az alábbi

határozatot.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vállalkozói adóról szóló 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet 12. §-a alkotmányellenes, ezért az e határozat közzétételének napjától kezdve nem alkalmazható. A hivatkozott rendelkezés a Zala Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő 3. Pf. 20.670/1991. számú perben sem kerülhet alkalmazásra.

Ezt a határozatot az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A Keszthelyi Ügyvédi Munkaközösség által képviselt Építő és Szerelőipari GMK (Hévíz) felperes által az APEH Zala Megyei Igazgatósága és tsa alperesek elleni peres ügyben az eljáró II. fokú bíróság az eljárás felfüggesztése mellett a per iratait azzal az indítvánnyal küldte meg az Alkotmánybírósághoz, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, a perben alkalmazandó, a vállalkozói adóról szóló 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet hatálybalépéséről rendelkező 12. §-ának alkotmányellenességét. Ennek következményeként pedig annak kimondását kéri, hogy a 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet e perben nem alkalmazható.

A vállalkozói adóról szóló 49/1987. (X. 15.) PM rendeletet módosította az indítvánnyal érintett 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet. A módosítással -többek között - a korábbi rendelet 1. számú melléklete 2. h) pontja változott.

A korábbi szabály szerint vállalkozói adó szempontjából állóeszköznek minősült többek között "a jármű", míg a módosítás szerint "kizárólag üzemi célt szolgáló jármű" minősül állóeszköznek. A kategóriába sorolás jelentős, mert csak az állóeszköz beszerzési ára, valamint a ráfordított felújítási költség számolható el termelési és kezelési költségként.

A változás tehát szűkíti a korábbi fogalmat. Az indítvány azért tartja e jogi szabályozást alkotmányellenesnek, mert a kétségtelen hátrányosabb módosítást a rendelet 1988. január 1-jétől rendeli el alkalmazni, holott a jogszabály közzététele 1988. VIII. 1-jén történt meg. Vagyis visszamenőleges hatállyal rendelkezett, amelyet az akkor már hatályos a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény tiltott. Ez a jogalkotás tehát sérti az Alkotmány által védett jogbiztonság elvét (2. §).

Az indítványozó tudomással bír arról, hogy az 1988. évi X. törvény a szóban lévő 35/1988. (VIII. 1.) PM rendeletet hatályon kívül helyezte, de mert a folyamatban lévő perben a támadott jogszabályt kell alkalmaznia, kérte a már hatályon kívül helyezett rendeletnek alkotmányellenessé nyilvánítását.

II.

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: ABtv.) 38. § (1) bekezdése alapján indult eljárásban megállapította, hogy a már hatályon kívül helyezett, de a folyamatban levő ügyben alkalmazásra kerülő 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet 12. §-a sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogelvet, a jogállamiság elvét. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. §(1) bekezdése szerint: "A jogszabály kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé." Az Alkotmánybíróság - korábbi határozatában (903/1990. AB) foglaltakkal egyezően - megállapította, hogy a jogszabály visszamenőleges hatálya csak akkor eredményezi egyszersmind az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét is, ha a visszamenőlegesen kötelezettség - a jelen esetben adófizetési kötelezettség -megállapítására is sor kerül.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azáltal, hogy a támadott jogszabály olyan rendelkezést hozott visszamenőleges hatállyal, amely adófizetési kötelezettséget eredményez egy olyan körben, amelyet a korábbi költségelszámolási szabály kivételezett, sérti az 1987. évi XI. törvény 12. §-át. A konkrét esetben ui. a korábban állóeszköznek minősülő - és ilyenként beszerzett - jármű beszerzési árát és felújítási költségeit költségként elszámoló vállalkozónál, a visszamenőleges hatály miatt jelentős adóhiány keletkezett. Ez a per tárgya is.

Az 1988. augusztus 1-jén kihirdetett jogszabály esetében az állóeszköz fogalom szűkítése, tehát adókötelezettséget keletkeztetett január 1-jére visszamenőleges hatállyal.

Ez a rendelkezés a jogalkotásról szóló tv. sérelmén keresztül az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét is eredményezte.

Az Alkotmánybíróság ezért megállapítja, hogy a 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet 12. §-a alkotmányellenes, és ennek folytán az ABtv. 43. § (4) bekezdése alapján azt is megállapítja, hogy a 35/1988. (VIII. 1.) PM rendelet a Zala Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő 3. Pf. 20.670/1991. sz. ügyben nem hatályos, vagyis nem alkalmazandó.

Az Alkotmánybíróság kivételesen egy, időközben hatályon kívül helyezett jogszabály tekintetében állapította meg az alkotmányellenességet és rendelkezett úgy, hogy a jogszabály rendelkezései a határozatának közzététele napjától a jövőre nézve nem alkalmazhatók. Ennek oka pedig az, hogy az adóhatóság az Alkotmánybíróság ilyen rendelkezése nélkül az alkotmányellenes rendelkezést az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 95. §-a alapján, az 5 éves elévülési időt figyelembe véve, még legalább egy évig alkalmazhatná.

Tartalomjegyzék