939/B/2001. AB végzés

Nógrád Község Önkormányzatának az általános iskola önálló intézménye megszüntetéséről szóló 6/2000. (IX. 11.), a Nógrádi Napközi Otthonos Óvoda önálló intézménye megszűnéséről 7/2000. (IX. 11.), valamint az óvoda és általános iskola alapításáról szóló 8/2000. (IX. 11.) számú rendelete alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány tárgyában

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

végzést:

Az Alkotmánybíróság Nógrád Község Önkormányzatának az általános iskola önálló intézménye megszüntetéséről szóló 6/2000. (IX. 11.), a Nógrádi Napközi Otthonos Óvoda önálló intézménye megszűnéséről 7/2000. (IX. 11.), valamint az óvoda és általános iskola alapításáról szóló 8/2000. (IX. 11.) számú rendelete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS

1. Az indítványozók önkormányzati rendeletek alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték. Álláspontjuk szerint Nógrád Község Önkormányzatának az általános iskola önálló intézménye megszüntetéséről szóló 6/2000. (IX. 11.) számú rendelete ellentétes a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésével. Állításuk szerint "a fenntartói jogokat gyakorló képviselő-testület ... nem szerezte be teljes körűen az érintettek véleményét". A rendelet emellett "nem tett eleget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott feltételeknek". Ezek alapján az indítványozók a rendeletet magasabb szintű jogszabályba ütközése miatt ellentétesnek vélik az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével. A rendelet továbbá az Alkotmány 42. §-ába és 61. § (1) bekezdésébe is ütközik.

Az indítványozók szerint a képviselő-testület a Nógrádi Napközi Otthonos Óvoda önálló intézménye megszűnéséről szóló 7/2000. (IX. 11.) számú rendelet tekintetében sem tett eleget az Áht. hivatkozott rendelkezésének, ezért e rendelet is ellentétes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével.

Az indítványozók ezenkívül az óvoda és általános iskola alapításáról szóló 8/2000. (IX. 11.) számú rendelet "alkotmányossági felülvizsgálatát és megsemmisítését" is kérték.

2. Az indítványban sérelmezett önkormányzati rendeletek iskola, óvoda megszűnését és alapítását tartalmazzák. Az Alkotmánybíróság egy korábbi ügy kapcsán megállapította, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének azon határozata, mely "az iskola megszűnéséről szolé konkrét döntést tartalmazza", normatív tartalommal nem bír. (470/B/1999. AB végzés, ABH 2000. 1172., 1173-1174.)

Az Alkotmánybíróság a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei - alkotmánybírósági - elbírálhatóságát illetően azok tartalmi követelményeiről a következőket állapította meg. "Az állam szerveinek jogalkotó hatáskörét átfogóan az Alkotmány és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) szabályozza. A Jat. határozza meg azt is, hogy az állami szervek aktusai közül melyek minősülnek jogszabálynak és melyek azok, amelyek az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak. Önmagában véve azonban az, hogy valamely aktust olyan elnevezés alatt bocsátanak ki, amelyet a Jat. a jogszabályok vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközei megjelölésére használ, még nem szükségképpen alapozza meg az adott aktus felülvizsgálatára nézve az Alkotmánybíróság hatáskörét. A hatáskör vizsgálatánál nem az aktus elnevezése, hanem a benne foglalt rendelkezések jogi jellege az irányadó." [52/1993. (X. 7.) AB végzés, ABH 1993. 407., 408.]

A sérelmezett önkormányzati rendeletek - jogszabályi formában - konkrét egyedi döntést tartalmaznak. Az Alkotmánybíróság hatáskörébe azonban csak a normatív tartalmú jogszabályoknak és állami irányítás egyéb jogi eszközeinek az alkotmányossági vizsgálata tartozik. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság - hatáskör hiányában - a megjelölt önkormányzati rendeletek alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

Budapest, 2002. június 5.

Dr. Bihari Mihály s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére