Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Mfv.10104/2011/6. számú precedensképes határozata felmondás jogellenességének megállapítása (RENDKÍVÜLI felmondás jogellenességének megállapítása) tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 200. §, 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 4. §, 95. §, 96. §] Bírók: Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, Sztojkoné dr. Hajdu Edit, Tallián Blanka

A határozat elvi tartalma:

Nem ütközik jóerkölcsbe a 36 havi átlagkeresetnek megfelelő végkielégítés kikötése a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében, ha az megfelel a felek szerződéskötéskori akaratának és a munkavállaló tevékenységének és eredményességének megítéléséhez igazodik. 1959. IV. Tv. 200. § (2)

***********

Mfv.I.10.104/2011/6.szám

A Kúria a dr. Nagy Zsolt ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Balassy Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei, továbbá végkielégítés különbözet megfizetése iránt a Szegedi Munkaügyi Bíróságnál 5.M.945/2007. szám alatt megindított és másodfokon a Csongrád Megyei Bíróság 2.Mf.21.752/2010/4. számú ítéletével jogerősen befejezett perében az említett másodfokú határozat ellen az alperes felülvizsgálati kérelme és a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelme folytán a 2012. április 25. napján megtartott tárgyaláson meghozta a következő í t é l e t e t :

A Kúria a Csongrád Megyei Bíróság 2.Mf.21.752/2010/4. számú ítéletét abban a részében, amelyben a Szegedi Munkaügyi Bíróság 5.M.945/2007/51. számú ítéletének a rendkívüli felmondás jogellenességét megállapító és az alperest elmaradt munkabér, hat havi átalánytérítés, a Csongrád Megyei Gazdasági Hivatalnak fizetendő költség és elsőfokú eljárási illeték viselésére vonatkozó rendelkezését helybenhagyta, hatályában fenntartja.A végkielégítésre, valamint a másodfokú perköltségre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi, és a munkaügyi bíróság ítéletét e körben akként változtatja meg, hogy az alperes köteles a felperesnek tizenöt nap alatt megfizetni 7.198.488 (hétmillió-egyszázkilencvennyolcezer-négyszáznyolcvannyolc) forintot végkielégítés-különbözet címén, továbbá ezen összegnek 2002. december 16-ától a kifizetésig járó minden naptári félév teljes idejére az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatát.Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek - tizenöt napon belül - 300.000 (háromszázezer) forint és 81.000 (nyolcvanegyezer) forint áfa másodfokú eljárási költséget.Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek - tizenöt napon belül - 200.000 (kettőszázezer) forint és 54.000 (ötvennégyezer) forint áfa felülvizsgálati eljárási költséget, valamint az államnak - külön felhívásra - 900.000 (kilencszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

I n d o k o l á s :

A felülvizsgálati eljárásban is irányadó jogerős ítéleti tényállás szerint a felperes 2000. szeptember 4-étől 2002. június 30-áig szóló határozott idejű munkaszerződéssel látta el ügyvezetői tisztségét. Megbízatása és ezen munkaviszonya először a 2002. március 21. napján megtartott taggyűlésen a taggyűlési határozattal 2005. március 21-éig, majd második alkalommal a 2002. szeptember 6-án tartott taggyűlésen az taggyűlési határozattal 2007. szeptember 6. napjáig került meghosszabbításra. A taggyűlés 2002. május 30-án megtartott ülésén az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a taggyűlési határozattal elfogadta a tulajdonosi intézkedés megtételekor hatályos munkaszerződést. Ennek pontja szerint az ügyvezető megválasztása, felmentése és díjazásának megállapítása a kft. taggyűlése hatáskörébe tartozik.B.L. polgármester 2002. november 17-én kelt megbízása alapján sor került valamennyi önkormányzati cég átvizsgálására. Az alperesnél Ó.J. ügyvéd végezte az ellenőrzést, amely több hiányosságot tárt fel, végkövetkeztetésként azonban a 2002. november 22-én keltezett jelentés azt tartalmazza, hogy olyan kiugró rendellenesség nem volt, amelynek alapján büntetőeljárás kezdeményezésére lenne szükség, vagy az ügyvezető munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetése lenne indokolt.A polgármester ezt követően C.I.könyvvizsgálót, valamint SZ.L. ügyvédet újabb vizsgálat lefolytatásával bízta meg 2002. december 6-án, illetve december 9-én. Ezen vizsgálati anyag elkészültét megelőzően azonban már M.G. 2002. december 5-én szakmai önéletrajzot készített és nyújtott be az önkormányzat részére, utóbb ezen személy látta el a felperes munkakörét.B.L. polgármester a közgyűlés nevében 2002. december 13-án kelt Kgy. számú határozatával a felperes munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette. Ennek indokolása szerint:

1.) A felperes nem készítette el a társaság szervezeti és működési szabályzatát, holott erre a társasági szerződés felhatalmazta. Nem készített továbbá a fizikai állományba tartozók részére munkaköri leírásokat, így az SzMSz és a munkaköri leírások hiányában nincs a társaságnál írásos munkamegosztás és hiányzik a felelősség és hatáskörök szétválasztása. A felperes mindezzel általános vezetői kötelezettségét megszegte.

2.) A könyvvizsgálói vizsgálat a felperesnél egyéb, a számviteli és gazdálkodási előírásokat súlyosan sértő cselekményeket tárt fel.

3.) H.T. megbízott részére előleg került folyósításra, holott a megbízott esetében ezt jogszabályok kizárják.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!